ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -幣-, *幣*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[幣, bì, ㄅㄧˋ] currency, coins, legal tender
Radical: , Decomposition:   敝 [, ㄅㄧˋ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] cloth

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bì, ㄅㄧˋ, / ] money; coins; currency, #3,353 [Add to Longdo]
人民币[rén mín bì, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄅㄧˋ, / ] Renminbi (RMB), PRC currency; The unit is RMB Yuan 人民元|人民币元 or simply 元., #1,106 [Add to Longdo]
货币[huò bì, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ, / ] currency; monetary; money, #2,417 [Add to Longdo]
金币[jīn bì, ㄐㄧㄣ ㄅㄧˋ, / ] gold coin, #6,646 [Add to Longdo]
港币[gǎng bì, ㄍㄤˇ ㄅㄧˋ, / ] Hong Kong currency; Hong Kong dollar, #6,810 [Add to Longdo]
外币[wài bì, ㄨㄞˋ ㄅㄧˋ, / ] foreign currency, #12,975 [Add to Longdo]
新台币[Xīn tái bì, ㄒㄧㄣ ㄊㄞˊ ㄅㄧˋ, / ] New Taiwan dollar (NTD), #13,587 [Add to Longdo]
硬币[yìng bì, ㄧㄥˋ ㄅㄧˋ, / ] coin, #13,812 [Add to Longdo]
钱币[qián bì, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧˋ, / ] money, #21,885 [Add to Longdo]
纸币[zhǐ bì, ㄓˇ ㄅㄧˋ, / ] bank notes; paper currency, #22,004 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[へい;ぬさ, hei ; nusa] (n) (See ご) staff with plaited paper streamers used in Shinto [Add to Longdo]
を奉る[ぬさをたてまつる, nusawotatematsuru] (exp,v5r) to offer a wand with hemp and paper streamers to a Shinto god [Add to Longdo]
[へいぐし, heigushi] (n) (See 御,四手・1) staff to which shide are attached to make a go-hei [Add to Longdo]
[へいこう, heikou] (n) offering; tribute [Add to Longdo]
辛夷[しでこぶし, shidekobushi] (n) Magnolia praecocissima; shidekobushi Magnolia kobus [Add to Longdo]
[へいせい, heisei] (n) monetary system; currency [Add to Longdo]
[へいそく, heisoku] (n) offerings of rope, paper, etc. hung on trees in Shinto shrines [Add to Longdo]
殿[へいでん, heiden] (n) hall of offerings (at a shrine) [Add to Longdo]
[へいもつ, heimotsu] (n) Shinto offerings; present to a guest [Add to Longdo]
[へいはく, heihaku] (n) Shinto offering of cloth (rope, paper, etc.) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Give me five tens and the rest in ones.10ドル紙を5枚、残りは1ドル紙でお願いします。
Do you have a five-pound note?5ポンド紙をお持ちですか。
Could you give me some change for this ten dollar bill?この10ドル紙をくずしてくれませんか。
I want to change this dollar bill into ten dimes.この1ドル紙を10セント硬貨10枚にしたいのですが。
Change this dollar bill for ten dimes.このドル紙を10セント銀貨10個にくずしてください。
With the token they could only go to the company shop and buy food or clothing from that shop.この代用貨では、会社の直営店に行き、その店で食料品や衣料を買うことしかできませんでした。
Sally exchanged a twenty-dollar bill for five-dollar bills.サリーは20ドル紙を5ドル紙に両替した。
And the tokens he received as wages could only be spent at that shop.そして、賃金として得た代用貨はその店でしか使えませんでした。
Almost all societies now have a money economy based on coins and paper bills of one kind or another.ほとんど全ての社会が今日では、何らかの硬貨と紙に基づいた貨経済を持っている。
In 1971 the United Kingdom changed its currency to the decimal system.英国は、1971年にその貨制度を10進法に移行させた。
It is without justification that money has been called one of the greatest invention of man.が、人類最大の発明品のひとつだとこれまで呼ばれてきたのにも、十分な理由がある。
Money circulates through the banking system.は銀行制度を通じて流通する。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[へい, hei] SHINTO-OPFER, GELD [Add to Longdo]
[へいせい, heisei] Geldsystem, Muenzsystem [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top