ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -常-, *常*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[常, cháng, ㄔㄤˊ] common, general, normal; always, frequently, regularly
Radical: , Decomposition:   尚 [shàng, ㄕㄤˋ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 187

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cháng, ㄔㄤˊ, ] always; ever; often; frequently; common; general; constant; surname Chang, #730 [Add to Longdo]
[fēi cháng, ㄈㄟ ㄔㄤˊ, ] unusual; extraordinary; extreme; very; exceptional, #231 [Add to Longdo]
[zhèng cháng, ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ, ] regular; normal; ordinary, #711 [Add to Longdo]
[jīng cháng, ㄐㄧㄥ ㄔㄤˊ, / ] day to day; everyday; daily; frequently; constantly; regularly; often, #960 [Add to Longdo]
[yì cháng, ㄧˋ ㄔㄤˊ, / ] exceptional; abnormal; an anomaly, #2,267 [Add to Longdo]
[tōng cháng, ㄊㄨㄥ ㄔㄤˊ, ] regular; usual; ordinary; normal, #2,548 [Add to Longdo]
[cháng cháng, ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ, ] frequently; usually; often, #2,568 [Add to Longdo]
[cháng guī, ㄔㄤˊ ㄍㄨㄟ, / ] conventional (weapons); conventional; common; routine, #3,626 [Add to Longdo]
[cháng jiàn, ㄔㄤˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] commonly seen; common; to see sth frequently, #4,007 [Add to Longdo]
[cháng wěi, ㄔㄤˊ ㄨㄟˇ, ] member of standing committee, #4,468 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
任理事国[じょうにんりじこく, jouninrijikoku] (n) ประเทศสมาชิกถาวรประจำคณะมนตรีความมั่นคง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
習犯[じょうしゅうはん, joushuuhan] ความไม่เข็ดหลาบ ทำความผิดจนเป็นเรื่องปกติ
[じょうおん, jouon] (n) อุณหภูมิปกติ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
分数[じょうぶんすう, joubunsuu] TH: สัดส่วนที่เหมาะสม  EN: proper fraction

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とこ, toko] (n,adj-no) usual state of things [Add to Longdo]
[とこ, toko] (adv) ever; endless; (P) [Add to Longdo]
々;[つねづね, tsunedune] (adv,n) always; usually [Add to Longdo]
しえ[とこしえ, tokoshie] (adj-na,n) eternity [Add to Longdo]
しなえ[とこしなえ, tokoshinae] (adj-na) eternity [Add to Longdo]
ならず[つねならず, tsunenarazu] (adv) unusually; uncharacteristically [Add to Longdo]
[つねに, tsuneni] (adv) always; constantly; (P) [Add to Longdo]
[とこやみ, tokoyami] (n) everlasting darkness [Add to Longdo]
[じょういん, jouin] (n,vs) regular drinking; habitual drinking [Add to Longdo]
[じょうおん, jouon] (n) normal or average or fixed temperature [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In the late eighteenth century, a passport for an American was usually signed by the President of the United States.18世紀の後半には、アメリカ人のパスポートは通、合衆国大統領によって署名されていた。
When the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.CFITは乗務員が航空機を完全にコントロールし、すべてが正に作動しているにもかかわらず、地面に激突する場合に起こるものである。
The EC countries have a huge stake in the talks.EC諸国はこの会談に非に大きな利害関係をもっています。
Yeah, I've always thought it's as plain as the nose on your face.ああ、僕も実に分かりやすいなあって、々思っているんだよ。 [M]
Your question is very hard to answer.あなたの質問は答えるのが非に難しい。
That football player is gigantic.あのフットボール選手は非に大きい。
That song is very popular with young people.あの歌は若い人達に非に人気がある。
That Kabuki actor is very popular with young people.あの歌舞伎役者は若い人達に非に人気がある。
My year in Africa was a very educational experience in many ways.アフリカで過ごした1年は多くの点で非にためになる経験だった。
The American Government declared a state of emergency.アメリカ政府は非事態宣言を行った。
To err is human, to forgive divine.あやまちを犯すのは人の、ゆるすのは神。
Arabic is a very important language.アラビア語は非に重要な言葉です。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[じょうちゅう, jouchuu] resident (vs) (a-no) [Add to Longdo]
駐終了型プログラム[じょうちゅうしゅうりょうけいプログラム, jouchuushuuryoukei puroguramu] terminate-and-stay-resident (TSR) program [Add to Longdo]
駐制御プログラム[じょうちゅうせいぎょプログラム, jouchuuseigyo puroguramu] nucleus, resident control program [Add to Longdo]
用対数[じょうようたいすう, jouyoutaisuu] logarithm (base 10), common logarithm [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とこ, toko] normal, gewoehnlich, wiederholt [Add to Longdo]
[とこ, toko] ewig [Add to Longdo]
任委員[じょうにんいいん, jounin'iin] Mitglied_des_staend.Ausschusses [Add to Longdo]
[じょうむ, joumu] taegliche_Arbeit, Routinearbeit [Add to Longdo]
[じょうしゅう, joushuu] Gewohnheit, Brauch [Add to Longdo]
[じょうしき, joushiki] gesunder_Menschenverstand [Add to Longdo]
[じょうき, jouki] der_rechte_Weg [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top