ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -席-, *席*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[席, xí, ㄒㄧˊ] seat, place; mat; banquet; to take a seat
Radical: , Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]    廿 [niàn, ㄋㄧㄢˋ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A cloth 巾 or straw 艹 mat in the house 广, Rank: 894

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xí, ㄒㄧˊ, ] banquet; woven mat; seat; place; surname Xi, #5,194 [Add to Longdo]
[xí, ㄒㄧˊ, / ] woven mat; surname Xi, #5,194 [Add to Longdo]
[zhǔ xí, ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ, ] chairperson; premier; chairman, #1,341 [Add to Longdo]
毛主[Máo zhǔ xí, ㄇㄠˊ ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ, ] Chairman Mao; Mao Zedong 毛澤東|毛泽东 (1893-1976), Chinese communist leader, #1,676 [Add to Longdo]
[chū xí, ㄔㄨ ㄒㄧˊ, ] to attend; to participate; present, #1,843 [Add to Longdo]
[shǒu xí, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ, ] chief (representative, correspondent etc), #3,955 [Add to Longdo]
副主[fù zhǔ xí, ㄈㄨˋ ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ, ] vice-chairperson, #4,551 [Add to Longdo]
[xí wèi, ㄒㄧˊ ㄨㄟˋ, ] a seat (in a theater, stadium etc); parliamentary or congressional seat, #9,214 [Add to Longdo]
[quē xí, ㄑㄩㄝ ㄒㄧˊ, ] absence; absent, #10,401 [Add to Longdo]
[zhǔ xí tuán, ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] presidium, #15,685 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[せき, seki] (n) ที่นั่ง (ในรถไฟ,โรงภาพยนตร์, อื่นๆ)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せき, seki] (n) (1) seat; (2) location (of a gathering, etc.); place; (3) position; post; (P) [Add to Longdo]
に着く[せきにつく, sekinitsuku] (exp,v5k) to sit on a seat [Add to Longdo]
を外す[せきをはずす, sekiwohazusu] (exp,v5s) to leave one's seat; to temporarily excuse oneself (from a meeting, etc.); to step outside; to be away (from one's desk, etc.) [Add to Longdo]
を取って置く[せきをとっておく, sekiwototteoku] (exp,v5k) to book (take) a seat [Add to Longdo]
を蹴る[せきをける, sekiwokeru] (exp,v5r) to stomp out (of a room, etc.); to storm out [Add to Longdo]
を譲る[せきをゆずる, sekiwoyuzuru] (exp,v5r) to give your seat to someone; to offer your seat [Add to Longdo]
を設ける[せきをもうける, sekiwomoukeru] (exp,v1) to give a banquet [Add to Longdo]
を立つ[せきをたつ, sekiwotatsu] (exp,v5t) to leave one's seat [Add to Longdo]
[せきが, sekiga] (n) impromptu drawing composed at a gathering [Add to Longdo]
[せきがい, sekigai] (n,vs) leaving one's seat [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'd like seats on the first floor.1階が欲しいのです。
The all-day DTA Technical meeting on Tuesday Jan 14 was attended by 32 people from 18 DTA firms.1月14日(火曜日)のDTA終日技術会議には、18社、32人が出しました。
All but one was present.1人の他みんな出した。
I'd like to reserve a table for two.2人分のを予約したいのですが。
No fewer than thirty people were present.30人もの人が出した。
Do you know the reason why two-thirds of the students did not attend the student meeting?3分の2の学生が学生大会に欠した理由がわかりますか。
No fewer than five hundred students were present.500人もの学生が出した。
There were as many as five hundred people present.500人もの出者がいました。
We're all booked up at 6 p.m?6時は満です。
The top leaders of seven countries attended the meeting.7カ国の首脳がその会議に出した。
I'm taking a leave of absence from Aug. 10 till 31 to attend a seminar in Germany.8月10日から31日までドイツでセミナーに出するために休みます。
As the attendees of the DTA General Meeting will be offered the block rate, when you reserve Marriott Hotel for me, please notify them that I will attend it.DTA総会の出者は特別料金で宿泊できるので、マリオットホテルを予約する際は、私が会議出者だと伝えて下さい。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せき, seki] Sitz, Platz [Add to Longdo]
[せきじょう, sekijou] auf_der_Versammlung, bei_der_Gelegenheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top