ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -布-, *布*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[布, bù, ㄅㄨˋ] cotton, linen, textiles; to announce, to declare; to spread
Radical: Decomposition: 巾 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] Cloth 巾 held in a hand,  Rank: 380

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng bù, ㄍㄨㄥ ㄅㄨˋ, / ] to announce; to make public; to publish, #995 [Add to Longdo]
[fā bù, ㄈㄚ ㄅㄨˋ, / ] to release; to issue; to distribute, #1,115 [Add to Longdo]
[fā bù, ㄈㄚ ㄅㄨˋ, / ] to release; to issue; to distribute, #1,115 [Add to Longdo]
[xuān bù, ㄒㄩㄢ ㄅㄨˋ, ] to declare; to announce; to proclaim, #1,166 [Add to Longdo]
[bù, ㄅㄨˋ, / ] to declare; to announce; to spread; to make known; spread; (cotton) cloth, #1,662 [Add to Longdo]
[bù, ㄅㄨˋ, ] to declare; to announce; to spread; to make known; spread; (cotton) cloth, #1,662 [Add to Longdo]
[fēn bù, ㄈㄣ ㄅㄨˋ, / ] distributed; to distribute, #2,560 [Add to Longdo]
[Bù shí, ㄅㄨˋ ㄕˊ, ] Bush (name); George H.W. Bush, US president 1988-1992; George W. Bush, US President 2000-2008, #3,064 [Add to Longdo]
新闻发[xīn wén fā bù huì, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] a news conference, #4,079 [Add to Longdo]
新闻发[xīn wén fā bù huì, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] a news conference, #4,079 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ふきん, fukin] (n ) ผ้าเช็ดจานชาม(หลังล้าง)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぬの(P);ふ;にの(ok);にぬ(ok), nuno (P); fu ; nino (ok); ninu (ok)] (n) (1) cloth; (2) (ふ only) (See 銭) bujian (spade-shaped bronze coin of ancient China); (P) [Add to Longdo]
[ほい;ほうい, hoi ; houi] (n) (1) (arch) (See 狩衣) linen kariginu; (2) (during the Edo period) plain kariginu [Add to Longdo]
引き;[ぬのびき, nunobiki] (n) stretching of cloth [Add to Longdo]
海苔;海蘿[ふのり, funori] (n) funori (seaweed); glue plant [Add to Longdo]
[ふきょう, fukyou] (n,vs,adj-no) propagation (e.g. a religion); proselytizing; missionary work; (P) [Add to Longdo]
教者[ふきょうしゃ, fukyousha] (n) missionary; evangelist; propagandist [Add to Longdo]
[ふきん, fukin] (n) tea-towel; dish cloth; (P) [Add to Longdo]
[ふこく, fukoku] (n,vs) edict; ordinance; proclamation; (P) [Add to Longdo]
[ぬのこ, nunoko] (n) clothes padded with cotton [Add to Longdo]
[ふせ, fuse] (n,vs) alms; offerings; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I lost my wallet," lamented John.「財を無くした」ジョンは嘆いた。
Thank you for your letter of July 25 and the fabric sample.7月25日付の御手紙と地のサンプルありがとうございました。
He stole my purse from me.あいつが私の財を盗んだ。
Your wallet is on the television set.あなたの財はテレビの上にありますよ。
Your purse is similar to mine.あなたの財は私のに似ている。
The questionnaires were distributed at random.アンケート用紙が無作為に配された。
Proclaim the sacrifice.いけにえ到着を告する。
I always need an extra blanket in the wintertime.いつも冬には余分な毛が必要だ。
When did you miss the purse?いつ財がないのに気付いたのか。
Iran proclaimed war against the USイランはアメリカ合衆国に対して宣戦告をした。
Waaahhh! I lost my wallet.ウワーン。財をなくした!
Just give him the wallet.かれに財を渡して。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Boom!" Making noise under a blanket?[JA] - ドカーン - 「毛の下で騒ぐだって? A Dog's Purpose (2017)
Turn around. A while ago it seemed you hurt your back.[CN] 我买了酸痛贴 Episode #1.5 (2004)
Art direction: Cast:[CN] 景及装饰 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Have you never before heard of the king's castle at Worms on the Rhine and the kings of Burgundy who reign there?[CN] 難道你從沒聽說過在萊因河畔 盧郡王們統治著的渥努姆斯城嗎? Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Her name is Brunhild and she is Queen of Iceland.[CN] 她的名字叫做侖希爾德女王 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
He may help us win Brunhild for you![CN] 他應該能幫助殿下得到侖希爾德的 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
They're using tanker trucks to spray the virus.[JA] ウイルスの散にタンカーか Resident Evil: Vendetta (2017)
The Lannisters have declared war on house Tyrell.[JA] ラニスターはタイレル家に宣戦告した Stormborn (2017)
And when you are finished, chew the flowers until poultice and wipe it on the cut with a rub.[JA] 終わったら 湿できるよう花を噛んで 揉んで切って拭いてくれ The Legend of Tarzan (2016)
The book says, they plan to release the gas...[JA] 手帳に書かれたことは 彼らは ガスを散する計画です Wonder Woman (2017)
Why must you speak of Brunhild? You know she has set dangerous conditions:[CN] 你提我跟侖希爾德的事幹嘛! Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Thea von Harbou's script for the film Die Nibelungen, with 24 images from the production, is published by Drei Masken Verlag, Munich.[CN] 蒂婭·馮·哈根據電影《尼伯龍根》 而創作的二十四格畫冊《尼伯龍根》... 由慕尼黑的「三面具出版社」出版 [蒂婭·馮·哈正是弗裏茨·朗的妻子] Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふ, fu] Tuch [Add to Longdo]
[ふ, fu] AUSBREITEN, TUCH [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top