ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -市-, *市*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[市, shì, ㄕˋ] city, town; market, fair; to trade
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: -, Rank: 254

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, ] market; city, #149 [Add to Longdo]
[shì chǎng, ㄕˋ ㄔㄤˇ, / ] market; abbr. for 超級場|超级场 supermarket, #106 [Add to Longdo]
[chéng shì, ㄔㄥˊ ㄕˋ, ] city; town; CL:座[zuo4], #264 [Add to Longdo]
[shàng shì, ㄕㄤˋ ㄕˋ, ] on the market; to float (a company on the stock market), #627 [Add to Longdo]
[shì mín, ㄕˋ ㄇㄧㄣˊ, ] city resident, #1,003 [Add to Longdo]
[gǔ shì, ㄍㄨˇ ㄕˋ, ] stock market, #1,894 [Add to Longdo]
北京[Běi jīng shì, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄕˋ, ] Beijing; capital of People's Republic of China; one of the four municipalities 直轄|直辖, #2,351 [Add to Longdo]
场经济[shì chǎng jīng jì, ㄕˋ ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] market economy, #2,394 [Add to Longdo]
政府[shì zhèng fǔ, ㄕˋ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, ] city hall; city government, #2,582 [Add to Longdo]
[shì wěi, ㄕˋ ㄨㄟˇ, ] municipal committee, #3,668 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しない, shinai] (n) ภายในเมือง
[いちば, ichiba] (n) ตลาด
[しちょう, shichou] (n) เจ้าเมือง, ผู้ว่าการเมือง, นายอำเภอ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しせい, shisei] เทศบาล,นครบาล,เมือง
[しはん, shihan] การนำออกสู่ตลาด การวางตลาด การออกวางขายในตลาด
民民主化同盟[しみんみんしゅかどうめい, shiminminshukadoumei] (n) พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (People's Alliance for Democracy, See also: S. PAD
民民主化同盟[しみんみんしゅかどうめい, shiminminshukadoumei] (n) พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (People's Alliance for Democracy), See also: S. PAD
場価格[しじょうかかく, shijoukakaku] ราคาตลาด
民参加[しみんさんか, shiminsanka] (n) การมีส่วนร่วมของประชาชน
役所[しやくしょ, shiyakusho] ที่ทำการเทศบาลเมือง,สำนักงานเขต

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[し, shi] TH: เมือง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n) market; fair; (P) [Add to Longdo]
[し, shi] (n,n-suf) city; (P) [Add to Longdo]
が立つ日[いちがたつひ, ichigatatsuhi] (exp,n) market day [Add to Longdo]
に虎あり[いちにとらあり, ichinitoraari] (exp) (id) people will believe something false if many agree that it is true (an example of argumentum ad populum); there's a tiger in the market [Add to Longdo]
を成す[いちをなす, ichiwonasu] (exp,v5s) to form a crowd; to have a crowd of people [Add to Longdo]
バス[しバス, shi basu] (n) city bus [Add to Longdo]
[しせい;いちい(ik), shisei ; ichii (ik)] (n) the street; the town [Add to Longdo]
井の出来事[しせいのできごと, shiseinodekigoto] (n) events on the street [Add to Longdo]
井の人[しせいのひと, shiseinohito] (n) townspeople [Add to Longdo]
井無頼[しせいぶらい, shiseiburai] (n,adj-no) urban villain; street hoodlum [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"What do you think of the election for mayor?" "I don't know."長選挙をどう思いますか」「わかりません」
During the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.1930年代の恐慌の間、多くの金持ちが株式場の崩壊で全てを失った。
In 1951 Sister Teresa was sent to Calcutta, then the largest city in India.1951年にシスター・テレサは当時インド最大の都であったカルカッタに派遣された。
By the year 2020, the population of this city will have doubled.2020年までには、このの人口は倍増しているだろう。
How much time does it take to get from A to B?からBまでどれくらいの時間がかかりますか。
I'd like two one-way tickets from A to BからBまでのチケット、片道2まいください。
I'd like a round-trip ticket from A to B.からBまでのチケット往復で1枚ください。
Two second-class tickets to A, please.までの2等の切符を2枚ください。
GNP is measured as the total market value of all the goods and service produced by a nation during a specified period.GNPは一定期間に国によって生産されたすべての商品とサービスの場価値の総額として計算される。
We understand that the Woody Panel retails for $80.Woody Panelの価が80$だということは知っています。
Several more companies are moving to enter the lucrative pet food market of the country.あと数社の企業が同国の利益の高いペットフード場に参入をねらっている。
If you are to be a good world citizen, you should try to be free of any prejudices.あなたが立派な世界民になろうとするのなら、偏見は持たないように努力すべきである。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
外局番[しがいきょくばん, shigaikyokuban] toll number, long-distance number [Add to Longdo]
[しない, shinai] local (a-no) [Add to Longdo]
内局番[しないきょくばん, shinaikyokuban] local office number [Add to Longdo]
[しはん, shihan] commercial (e.g. software) (no) [Add to Longdo]
販のソフト[しはんのそふと, shihannosofuto] commercial software [Add to Longdo]
販ソフト[しはんソフト, shihan sofuto] commercial software [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[し, shi] Markt [Add to Longdo]
[し, shi] STADT [Add to Longdo]
[し, shi] Stadt [Add to Longdo]
[し, shi] Stadt [Add to Longdo]
[しかい, shikai] Stadtverordnetenversammlung [Add to Longdo]
[しじょう, shijou] Markt, Marktplatz [Add to Longdo]
[しじょう, shijou] Markt, Marktplatz [Add to Longdo]
場分析[しじょうぶんせき, shijoubunseki] Marktanalyse [Add to Longdo]
[しせい, shisei] Stadtverwaltung [Add to Longdo]
[しみん, shimin] Buerger [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top