ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

工作人员

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -工作人员-, *工作人员*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工作人员[gōng zuò rén yuán, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] staff, #1,334 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our crewmen are professionals at this sort of thing.[CN] 我们的工作人员在这种事儿上是很专业 Dangerous Crossing (1953)
And now, as soon as I've taken attendance, the clerk will give you your test papers.[CN] 现在只要我点一下人数 工作人员就会给你试卷了 Il Posto (1961)
Two professional killers show up in a small town... and put the blast on a filling station attendant, a nobody.[CN] 两个职业杀手出现在 一个小城镇... 让后把加油站的一个 工作人员杀死 The Killers (1946)
Are you taking your whole staff to London with you, including your...[CN] 所有工作人员都要回去包括? Foreign Correspondent (1940)
And she's getting full screen credit for it too.[CN] 而且她的名字也将出现在工作人员 Singin' in the Rain (1952)
I counted six people working.[CN] 我数出是六个工作人员 Violent Saturday (1955)
Well, there was an officer near the gangplank... when we first came aboard.[CN] 有一个工作人员在跳板那里... 当我们登船时 Dangerous Crossing (1953)
If he could have called you, he could just as easily have called the ships' officers.[CN] 如果他能给你打电话 就会很容易的打给船上的工作人员 Dangerous Crossing (1953)
Provided with a diving autonomous compressed air[CN] 带着水中呼吸器的工作人员 The Silent World (1956)
"What's going on?" I says to the clerk. "It ain't New Year's Eve by any chance?"[CN] "出什么事了?"我问一个工作人员 "该不会是新年前夜吧" A Face in the Crowd (1957)
"while the others bound and gagged the Prentiss employees.[CN] 其他的劫匪控制住 办公室的工作人员 The Killers (1946)
"At Big Shanty we will steal the train while the passengers and the crew are at dinner, and proceeding North we will burn every bridge, cutting off the supplies of the army now facing you."[CN] 趁旅客与工作人员晚餐时 我们在大森地劫走火车 往北走,我们将烧毁每一座桥 The General (1926)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top