ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -州-, *州*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[州, zhōu, ㄓㄡ] state, province, prefecture
Radical: , Decomposition:   川 [chuān, ㄔㄨㄢ]  ?
Etymology: [ideographic] Islands within a river 川, Rank: 721

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhōu, ㄓㄡ, ] (United States) state; province; sub-prefecture, #2,596 [Add to Longdo]
广[Guǎng zhōu, ㄍㄨㄤˇ ㄓㄡ, 广 / ] Guangzhou subprovincial city and capital of Guangdong province in south China; known historically as Canton; abbr. Suì 穗, #928 [Add to Longdo]
[Háng zhōu, ㄏㄤˊ ㄓㄡ, ] Hangzhou prefectural city and capital of Zhejiang province in southeast China, #1,753 [Add to Longdo]
[Guì zhōu, ㄍㄨㄟˋ ㄓㄡ, / ] Guizhou province (Kweichow) in south central China, abbr. 黔 or 貴|贵, capital Guiyang 貴陽|贵阳, #3,629 [Add to Longdo]
广[Guǎng zhōu shì, ㄍㄨㄤˇ ㄓㄡ ㄕˋ, 广 / ] Guangzhou subprovincial city and capital of Guangdong province in south China; abbr. Suì 穗; historically known as Canton, #4,674 [Add to Longdo]
[Wēn zhōu, ㄨㄣ ㄓㄡ, / ] Wenzhou prefecture level city in Zhejiang, #4,832 [Add to Longdo]
[Zhēng zhōu, ㄓㄥ ㄓㄡ, / ] Zhengzhou prefecture level city and capital of Henan Province in central China, #4,979 [Add to Longdo]
[Fú zhōu, ㄈㄨˊ ㄓㄡ, ] Fuzhou prefecture level city and capital of Fujian province in east China; formerly known as Foochow or Fuchow, #5,253 [Add to Longdo]
[Sū zhōu, ㄙㄨ ㄓㄡ, / ] Suzhou prefecture level city in Jiangsu, #5,532 [Add to Longdo]
[Háng zhōu shì, ㄏㄤˊ ㄓㄡ ㄕˋ, ] Hangzhou prefectural city and capital of Zhejiang province in southeast China, #6,473 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しゅう, shuu] (n) มลรัฐ

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);洲[しゅう, shuu] (n) (1) state; province; county (UK); department (of ancient China); (2) continent; (suf) (3) (arch) (after someone's name) dear; (P) [Add to Longdo]
;洲[す, su] (n) sandbank; sandbar [Add to Longdo]
々;[しゅうしゅう, shuushuu] (n) every state; every province [Add to Longdo]
の花[しゅうのはな, shuunohana] (n) state flower [Add to Longdo]
[しゅうがい, shuugai] (adj-no) out-of-state [Add to Longdo]
間高速道路[しゅうかんこうそくどうろ, shuukankousokudouro] (n) interstate highway [Add to Longdo]
[しゅうぎ, shuugi] (n) (abbr) (See 議会) state legislature; state or provincial parliament [Add to Longdo]
議会[しゅうぎかい, shuugikai] (n) state legislature; state or provincial parliament [Add to Longdo]
議会議員[しゅうぎかいぎいん, shuugikaigiin] (n) state legislator; member of state parliament; member of a provincial assembly [Add to Longdo]
議会選挙[しゅうぎかいせんきょ, shuugikaisenkyo] (n) state or provincial election [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In April of 1968, (Rev. Martin Luther) King was in Memphis, Tennessee.1968年4月、キング牧師はテネシーメンフィスにいた。
We covered three states in two days.2日で3つのを走破した。
International Business Machines Corporation is headquartered in Armonk, New York.IBMはニューヨークのアーモンクに本社がある。
You have just won a prize of $5000 in a California state safety competition for proper use of your seatbelt.あなたはシートベルトをちゃんと使用していたとして、カリフォルニア交通安全大会において賞金5000ドルを獲得されました。
There are still some dry states in the U.S.アメリカでは禁酒法が実施されているがまだいくつかある。
Laws differ from state to state in the United States.アメリカではによって法律が違う。
There are fifty states in America.アメリカには50のがある。
The death penalty had been done away with in many states in the USA.アメリカの多くので死刑は廃止されてきた。
There are fifty states in the United States.アメリカ合衆国には50あります。
The USA is composed of 50 states.アメリカ合衆国は50から構成されている。
Americans pay both federal taxes and state taxes.アメリカ人は連邦税と税の両方を払っている。
We're chosen by the people living in the county of Westhamptonshire to be members of the council.ウェストハンプトン住民によって、議会の構成員として選出されるのです。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[す, su] LAND, PROVINZ [Add to Longdo]
[す, su] Sandbank [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top