ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -島-, *島*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[島, dǎo, ㄉㄠˇ] island
Radical: , Decomposition:   烏 [, ]  山 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [ideographic] A bird 烏 perched atop a mountain 山

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǎo, ㄉㄠˇ, / ] island, #2,617 [Add to Longdo]
青岛[Qīng dǎo, ㄑㄧㄥ ㄉㄠˇ, / ] Qingdao or Tsingtao, sub-provincial city in Shandong, #3,802 [Add to Longdo]
胰岛素[yí dǎo sù, ㄧˊ ㄉㄠˇ ㄙㄨˋ, / ] insulin, #11,292 [Add to Longdo]
岛屿[dǎo yǔ, ㄉㄠˇ ㄩˇ, 屿 / ] islands, #12,819 [Add to Longdo]
朝鲜半岛[Cháo xiǎn bàn dǎo, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢˇ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] Korean peninsula, #13,256 [Add to Longdo]
半岛[bàn dǎo, ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] peninsula; Al Jazeera (Arabic-language news network), #13,594 [Add to Longdo]
小岛[xiǎo dǎo, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄠˇ, / ] isle, #14,065 [Add to Longdo]
青岛市[Qīng dǎo shì, ㄑㄧㄥ ㄉㄠˇ ㄕˋ, / ] Qingdao or Tsingtao, sub-provincial city in Shandong, #14,795 [Add to Longdo]
海岛[hǎi dǎo, ㄏㄞˇ ㄉㄠˇ, / ] island, #17,209 [Add to Longdo]
秦皇岛[Qín huáng dǎo, ㄑㄧㄣˊ ㄏㄨㄤˊ ㄉㄠˇ, / ] Qinhuangdao prefecture level city in Hebei, #20,556 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しま, shima] (n) เกาะ
[とうみん, toumin] (n) ชาวเกาะ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とう, tou] (suf) island (in placenames) [Add to Longdo]
(P);嶋[しま, shima] (n) (1) island; (2) (uk) territory (of a prostitute, organized crime gang, etc.); turf; (P) [Add to Longdo]
々(P);;じま[しまじま, shimajima] (n) islands; (P) [Add to Longdo]
の制約[しまのせいやく, shimanoseiyaku] (n) island constraint [Add to Longdo]
育ち[しまそだち, shimasodachi] (n) brought up on an island [Add to Longdo]
[しまかげ, shimakage] (n) the other side of the island [Add to Longdo]
[しまうた, shimauta] (n) traditional Okinawan folk music [Add to Longdo]
[しまかげ, shimakage] (n) silhouette of island [Add to Longdo]
寒菊[しまかんぎく;シマンギク, shimakangiku ; shimangiku] (n) (uk) (See 油菊) chrysanthemum (Chrysanthemum indicum) [Add to Longdo]
原の乱[しまばらのらん, shimabaranoran] (n) Shimabara Rebellion (1637-1638) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
An atomic bomb was dropped on Hiroshima in 1945.1945年広に原子爆弾が投下された。
In 1958, the statue was built in the Hiroshima Peace Park.1958年、その記念碑は広平和公園に建てられた。
It will cost you $100 to fly to the island.あなたがそのに飛行機で行くには100ドルかかるだろう。
I saw you making eyes at Mr Nagashima.あなたが長さんに色目をつかってるのをみたわよ。 [F]
Are you related to the Nagashima family?あなたは長さん一家と親戚ですか。
That island is American territory.あのはアメリカの領土です。
That island has a tropical climate.あのは熱帯性気候です。
Seen from a plane, that island is very beautiful.あのは飛行機から見ると、大変美しい。
There are so-called primitive cultures in the jungles of the Amazon and on the island of New Guinea, and there are so-called advanced cultures in Europe, Asia, and Africa; but the languages of these cultures are all equally advanced and complex.アマゾンのジャングルやニューギニアには、いわゆる原始的な文化があり、ヨーロッパやアジアやアフリカにはいわゆる進歩した文化がある。しかし、このいずれの文化の言語も同じように進歩しており、複雑なのである。
Tell me when you first saw the island.いつそのをはじめて見たか教えて下さい。
The custom of bowing is peculiar to the islanders.お辞儀の習慣はそのの人達に特有なものである。
The Caribbean abounds with islands.カリブ海にはが多い。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しま, shima] Insel [Add to Longdo]
[しまじま, shimajima] (viele) Inseln [Add to Longdo]
[しまぐに, shimaguni] Inselreich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top