ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -岬-, *岬*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[岬, jiǎ, ㄐㄧㄚˇ] cape; promontory, headland
Radical: Decomposition: 山 (shān ㄕㄢ)  甲 (jiǎ ㄐㄧㄚˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mountain,  Rank: 4,077

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, ] cape (geog.), #22,481 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[みさき, ] (n ) แหลม(ส่วนของแผ่นดินที่ยื่นไปในน้ำ), See also: R.

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);崎[みさき, misaki] (n) cape (on coast); (P) [Add to Longdo]
[こうかく, koukaku] (n) (obsc) anat promontory; promontory [Add to Longdo]
[こうわん, kouwan] (n) indentations; capes [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There a cape pushes out into the sea.そこではが海に突き出している。
The ship sailed around the cape.その船はを回った。
Cape Dezhnev is 30 miles south of the Arctic Circle.デジネフは北極圏の南30マイルにある。
The boat sailed around the promontory.船はに沿って回った。
Thursday Island is situated in the Torres Strait between Australia's northernmost Cape York and New Guinea.木曜島はオーストラリア最北端ヨークとニューギニア島の間のトレス海峡に位置する。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How did you get to Cap de Pins?[CN] 你怎么找到松树的? Rider on the Rain (1970)
If he is a rogue, and there's any truth to territoriality at all we got a good chance of spotting him between Cape Scott and South Beach.[CN] 如果它是恶棍 如果领域性是真的 我们便可在南滩和史考特角之间找到它 Jaws (1975)
Is it number 18, Cap de Pins?[CN] 是松树18号吗? Rider on the Rain (1970)
Took us a month to round the Horn.[JA] ホーンを回るのに 我々は1ヵ月かかった In the Heart of the Sea (2015)
If we make Cape Verdes in the next two weeks, we'll have a decent chance of reaching the Pacific on schedule.[JA] 次の2週でバルデスに着くなら 予定通り太平洋に到着できます In the Heart of the Sea (2015)
Hello... 18... 18, Cap de Pins.[CN] 喂 18... 松树18号 Rider on the Rain (1970)
When I was a child I was very small and I come from a little spit of land called The Fingers, so you see, it's an exceedingly clever nickname.[JA] 幼い頃、私は とても体が小さく そして"フィンガーズ"と呼ばれる 小さなで生まれました ...そう、だから... Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
The radar's intermittent... but it's showing a pip 10 or 12 miles... east of Monomoy Point, moving south.[JA] レーダーは断続的だ... だが10か12マイルだ... ...モノモイの東 南へ進航中 どうぞ The Finest Hours (2016)
"to see if there is any truth to these rumors.[JA] "確かめるべく を回る事に決めた" One Night Stand (2013)
Even if we have to go so far as Nobska Point, so be it.[JA] 例えノブスカであろうと かまわない The Finest Hours (2016)
Just think of me as a light on the headlands, a beacon, steering you clear of the rocks.[JA] の灯台ぐらいに考えてくれ 岩にぶつからないように 導くよ A False Glimmer (2015)
And every morning we'd sit on these cliffs... and watch the sun rise over the sea.[JA] 毎朝 私達は に腰を下ろし... 海からの日の出を 眺めた The Machine (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[みさき, misaki] -Kap, Vorgebirge, Landspitze [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top