ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -岩-, *岩*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[岩, yán, ㄧㄢˊ] cliff; rocks; mountain
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  石 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [ideographic] The rocks 石 that make up a mountain 山, Rank: 1423

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yán, ㄧㄢˊ, ] cliff; rock, #3,740 [Add to Longdo]
[yán, ㄧㄢˊ, / ] cliff, #3,740 [Add to Longdo]
[yán shí, ㄧㄢˊ ㄕˊ, ] rock, #9,362 [Add to Longdo]
花岗[huā gāng yán, ㄏㄨㄚ ㄍㄤ ㄧㄢˊ, / ] granite, #22,191 [Add to Longdo]
[yán jiāng, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄤ, / 漿] lava; magma, #26,119 [Add to Longdo]
[Lóng yán, ㄌㄨㄥˊ ㄧㄢˊ, / ] Longyan prefecture level city in Fujian, #26,206 [Add to Longdo]
[yán róng, ㄧㄢˊ ㄖㄨㄥˊ, ] karst (porous limestone, geol.), #28,324 [Add to Longdo]
[shā yán, ㄕㄚ ㄧㄢˊ, ] sandstone, #29,883 [Add to Longdo]
[pān yán, ㄆㄢ ㄧㄢˊ, ] climbing, #31,493 [Add to Longdo]
[yán céng, ㄧㄢˊ ㄘㄥˊ, / ] rock strata, #34,679 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いわ, iwa] (n) หิน

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);巌;磐;巖(oK)[いわ(P);いわお(巌;巖), iwa (P); iwao ( gan ; gan )] (n) rock; crag; (P) [Add to Longdo]
ワラビー[いわワラビー, iwa warabi-] (n) (uk) rock wallaby [Add to Longdo]
磯蚯蚓;磯目[いわいそめ;イワイソメ, iwaisome ; iwaisome] (n) (uk) (See 虫) Marphysa sanguinea (species of eunicid worm) [Add to Longdo]
陰;巌蔭[いわかげ, iwakage] (n) shade of a rock [Add to Longdo]
雲雀[いわひばり;イワヒバリ, iwahibari ; iwahibari] (n) (uk) alpine accentor (Prunella collaris) [Add to Longdo]
[いわつばめ;イワツバメ, iwatsubame ; iwatsubame] (n) (uk) Asian house martin (species of songbird, Delichon dasypus) [Add to Longdo]
[がんえん(P);いわしお, gan'en (P); iwashio] (n) halite; rock salt; (P) [Add to Longdo]
屋(P);石屋;窟[いわや, iwaya] (n) cavern; grotto; (P) [Add to Longdo]
[がんかい, gankai] (n) mass of rock; rock lump; block [Add to Longdo]
[いわえ, iwae] (n) rock paintings; rock art [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A monster lay on a rock near the top of the mountain.1頭の怪物が山の頂上の近くのに横になっていた。
While Adam was rock-climbing, he fell and broke his leg.アダムは登りをしている時に、落下してあしを折りました。
Try as we may, we cannot swim to the rock.いくらやってみてもあのまで泳ぐことはできない。
This rock has the form of an animal.このは、動物の形をしている。
What does this rock look like?このは何に似ていますか。
The volcano poured molten rock.その火山は溶を流し出した。
There were no holds for hand or foot on the rock.そのには手足をかける所がまったくなかった。
The rock projected over us like a roof.そのは私達の頭上に突き出ていた。
Don't step on that rock. It's going to fall.そのを踏んではいけない。落ちそうだ。
Then, with a last, terrible SCREAM, the monster flung itself off the mountain to its death on the rocks below.それから、最後の恐ろしい叫び声とともに、怪物は山から下方のに身を投げて死んだ。
It was hard as rock.それはまるでのように堅かった。
Devils are hiding among the rocks.悪魔はの間に隠れている。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いわ, iwa] -Fels, -Felsen [Add to Longdo]
[がんえん, gan'en] Steinsalz [Add to Longdo]
[いわや, iwaya] Felsenhoehle [Add to Longdo]
登り[いわのぼり, iwanobori] das_Felsklettern [Add to Longdo]
[がんせき, ganseki] Gestein, Felsbrocken [Add to Longdo]
[がんしょう, ganshou] Felsenriff, Klippe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top