ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -山-, *山*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[山, shān, ㄕㄢ] mountain, hill, peak
Radical: , Decomposition:   凵 [qiǎn, ㄑㄧㄢˇ]  丨 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [pictographic] Three mountain peaks, Rank: 259
[岁, suì, ㄙㄨㄟˋ] year; years old, age; harvest
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  夕 [, ㄒㄧ]
Etymology: -, Rank: 772
[岛, dǎo, ㄉㄠˇ] island
Radical: , Decomposition:   鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]  山 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [ideographic] A bird 鸟 perched atop a mountain 山, Rank: 798
[岸, àn, ㄢˋ] beach, coast, shore
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]    厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [ideographic] A mountain 山 cliff 厂; 干 provides the pronunciation, Rank: 971
[岩, yán, ㄧㄢˊ] cliff; rocks; mountain
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  石 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [ideographic] The rocks 石 that make up a mountain 山, Rank: 1423
[峰, fēng, ㄈㄥ] peak, summit; a camel's hump
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  夆 [féng, ㄈㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 1473
[崇, chóng, ㄔㄨㄥˊ] high, dignified; to esteem, to honor
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  宗 [zōng, ㄗㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 1482
[岂, qǐ, ㄑㄧˇ] what; how
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  己 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 1726
[峡, xiá, ㄒㄧㄚˊ] gorge, ravine, strait; isthmus
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  夹 [jiā, ㄐㄧㄚ]
Etymology: [ideographic] The space between 夹 two mountains 山; 夹 also provides the pronunciation, Rank: 1727
[岗, gǎng, ㄍㄤˇ] post; position
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  冈 [gāng, ㄍㄤ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 1795

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shān, ㄕㄢ, ] mountain; hill; CL:座[zuo4]; surname Shan, #765 [Add to Longdo]
[Shān dōng, ㄕㄢ ㄉㄨㄥ, / ] Shandong province (Shantung) in northeast China, abbr. 魯|鲁, capital 濟南|济南, #2,333 [Add to Longdo]
西[Shān xī, ㄕㄢ ㄒㄧ, 西] Shanxi province (Shansi) in north China between Hebei and Shaanxi, abbr. 晋 capital Taiyuan 太原, #3,983 [Add to Longdo]
[shān qū, ㄕㄢ ㄑㄩ, / ] mountain area, #5,308 [Add to Longdo]
东省[Shān dōng shěng, ㄕㄢ ㄉㄨㄥ ㄕㄥˇ, / ] Shandong province (Shantung) in northeast China, abbr. 魯|鲁, capital Jinan 濟南|济南, #6,678 [Add to Longdo]
[Zhōng shān, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ, ] refers to Dr Sun Yat-sen; Nakayama, common Japanese surname (borrowed by Sun Yat-sen); Zhongshan prefecture level city in Guangdong close to Sun Yat-Sen's birth-place, #8,007 [Add to Longdo]
[Fó shān, ㄈㄛˊ ㄕㄢ, ] Foshan prefecture level city in Guangdong, #8,143 [Add to Longdo]
[shān shuǐ, ㄕㄢ ㄕㄨㄟˇ, ] landscape, #9,293 [Add to Longdo]
西省[Shān xī shěng, ㄕㄢ ㄒㄧ ㄕㄥˇ, 西] Shanxi province (Shansi) in north China between Hebei and Shaanxi, abbr. 晋 capital Taiyuan 太原, #9,635 [Add to Longdo]
[gāo shān, ㄍㄠ ㄕㄢ, ] alpine, #10,474 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[やま, yama] (n) ภูเขา
[やぎ, yagi] (n) แพะ
羊座[やぎざ, yagiza] (n) ราศีมังกร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
型鋼[やまがたこう, yamagatakou] (n) เหล็กฉาก
[さんみゃく, sanmyaku] (n) เทือกเขา
積する仕事[やまづみするしごと, yamazumisurushigoto] (exp) งานเท่าภูเขา

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[やまざき, yamazaki] TH: ยามาซากิ ชื่อเฉพาะ  EN: Yamazaki (pn,pl)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[やま, yama] (suf) Mt (suffix used with the names of mountains); Mount [Add to Longdo]
[やま, yama] (n,ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P) [Add to Longdo]
;牟礼[むれ, mure] (n) (arch) mountain; hill [Add to Longdo]
々(P);[やまやま, yamayama] (adv,n) (1) very much; great deal; (2) many mountains; (P) [Add to Longdo]
が見える[やまがみえる, yamagamieru] (exp) (id) The end is in sight [Add to Longdo]
が当たる;が当る[やまがあたる, yamagaataru] (exp,v5r) to accurately guess what subjects will turn up on a test; to have one's predictions turn out correct [Add to Longdo]
っ気[やまっけ, yamakke] (n) speculative spirit [Add to Longdo]
の芋;薯蕷;藷蕷[やまのいも(山の芋;薯蕷);しょよ(薯蕷;藷蕷);じょよ(薯蕷;藷蕷);じょうよ(薯蕷;藷蕷);ヤマノイモ, yamanoimo ( yama no imo ; sho yo ); shoyo ( sho yo ; sho yo ); joyo ( sho yo ; sho ] (n) (uk) Japanese yam (Dioscorea japonica) [Add to Longdo]
の気[やまのき, yamanoki] (n) mountain air [Add to Longdo]
の幸[やまのさち, yamanosachi] (n) mountain vegetables [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Who teaches you English?" "Miss Yamada does."「だれがあなたがたに英語を教えていますか」「田先生です」
"I do not regret having gone into the forest and up the mountain," replied the younger brother.「わたしは森の中に入って、に駆け上がったことを後悔していない。」と弟は答えた。
A monster lay on a rock near the top of the mountain.1頭の怪物がの頂上の近くの岩に横になっていた。
We could see the summit of a mountain twenty miles away.20マイル先にの頂上が見えた。
There's a good view of Mt. Akagi from upstairs.2階へ上がると赤城がよく見える。
After six hours' climbing, we finally succeeded in reaching the top of the mountain.6時間登って、ついに頂に到達することに成功した。
All those tricks he's got up his sleeve make him a formidable client.あいつは海千千だから、取り引き相手としてはかなり手強いぞ。 [M]
He was the cock of the walk.あいつは小の大将だった。
We can see Mt. Fuji over there.あちらに富士が見えます。
I know you must be buried in your mountain of mails, but I wonder if I can hear from you regarding the mail I sent you last week?あなたがメールのに埋もれているのは知っていますが、私が先週送ったメールの返事をお願いできませんでしょうか。
How long have you lived in Sasayama?あなたはどれくらい篠に住んでいるのですか。
Have you lived in Sasayama since last year?あなたは去年から篠に住んでいますか。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[やま, yama] -Berg [Add to Longdo]
[やまやま, yamayama] -Berge [Add to Longdo]
中湖[やまなかこ, yamanakako] (See am Fuji) [Add to Longdo]
[やまがたな, yamagatana] Buschmesser, Jagdmesser [Add to Longdo]
口県[やまぐちけん, yamaguchiken] Yamaguchiken (Praefektur im Suedwesten Honshus) [Add to Longdo]
[やまおく, yamaoku] tief_in_den_Bergen [Add to Longdo]
[やまでら, yamadera] Tempel_im_Gebirge [Add to Longdo]
[さんがく, sangaku] Gebirge [Add to Longdo]
岳部[さんがくぶ, sangakubu] Bergsteiger_Club [Add to Longdo]
[さんきょう, sankyou] Bergschlucht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top