ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -層-, *層*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[層, céng, ㄘㄥˊ] layer, floor, story, stratum
Radical: , Decomposition:   尸 [shī, ]  曾 [céng, ㄘㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] body

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[céng, ㄘㄥˊ, / ] layer; stratum; laminated; floor (of a building); storey; classifier for layers; repeated; sheaf (math.), #815 [Add to Longdo]
基层[jī céng, ㄐㄧ ㄘㄥˊ, / ] basic level; grass-roots unit, #2,832 [Add to Longdo]
高层[gāo céng, ㄍㄠ ㄘㄥˊ, / ] high level; high class, #3,517 [Add to Longdo]
层次[céng cì, ㄘㄥˊ ㄘˋ, / ] arrangement of ideas; administrative level; level; stage; phase, #3,599 [Add to Longdo]
层面[céng miàn, ㄘㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, / ] plane; level, #4,587 [Add to Longdo]
阶层[jiē céng, ㄐㄧㄝ ㄘㄥˊ, / ] hierarchy, #6,431 [Add to Longdo]
层层[céng céng, ㄘㄥˊ ㄘㄥˊ, / ] layer upon layer, #8,857 [Add to Longdo]
底层[dǐ céng, ㄉㄧˇ ㄘㄥˊ, / ] underlayer, #12,264 [Add to Longdo]
双层[shuāng céng, ㄕㄨㄤ ㄘㄥˊ, / ] double tier; double decker, #12,547 [Add to Longdo]
上层[shàng céng, ㄕㄤˋ ㄘㄥˊ, / ] upper layer, #13,895 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[そうべつ, soubetsu] (n) แยกตามระดับชั้น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そう, sou] (n,n-suf) (1) layer; seam; bed; stream; class; (2) {math} sheaf; (ctr) (3) storey (of a building); story; floor [Add to Longdo]
位学[そういがく, souigaku] (n) stratigraphy [Add to Longdo]
[そううん, souun] (n) stratus [Add to Longdo]
[そうか, souka] (n,vs,adj-no) (1) layering; stratification; (2) {math} sheafification [Add to Longdo]
管理[そうかんり, soukanri] (n) {comp} layer-management [Add to Longdo]
[そうぐん, sougun] (n) (geol) group [Add to Longdo]
序学[そうじょがく, soujogaku] (n) stratigraphy [Add to Longdo]
[そうじょう, soujou] (n,adj-no) stratified [Add to Longdo]
積雲[そうせきうん, sousekiun] (n) stratocumulus [Add to Longdo]
[そうそう, sousou] (n) facies [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
All of a sudden the thirty-story skyscraper went up in flames.30階建の超高ビルが突然爆発炎上した。
High-rises are going up all over the place.あたり一帯に超高ビルが建っています。
I liked you even more when I met you.あなたと会って、より一あなたのことが、好きになりました。
Every time you read a book, you will be the better for it.あなたは本を読むたびに一向上するだろう。
The Japanese distribution system, characterized by layers of wholesale, is complex and costly.いくもの卸業者の存在が特色である日本の流通機構は、複雑でコストもかかる。
The destruction of the ozone layer affects the environment.オゾンの破壊は環境に影響を及ぼす。
We should do more to protect the ozone layer from further damage.オゾンをこれ以上の破壊から守るために私たちはもっと多くのことをすべきだ。
Father loved Ken all the more because he was his only son.ケンは1人息子なので、父親は一可愛がった。
This debate about the future of the ozone layer has been mostly about profits and politics.ここで現在行われているオゾンの将来についての論議は、ほとんどが利益追求と政治中心のものです。
This tape recorder will make it easier for us to learn English.このテープレコーダーは私たちが英語を学ぶのを一楽にしてくれるだろう。
This chart illustrates the function of ozone layer.この図はオゾンの機能を説明している。
This group passes out information on such things as travel and health care, and encourages its members to vote on issues that affect this age group such as legislation regulating the insurance industry, medical care and housing.この団体は、旅行や健康管理といったことに関する情報を配布し、保険業や医療や住宅(供給)を規制する法律の制定といった、この年齢の人々に影響のある諸問題に関して投票権を行使するように会員に勧めている。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[そう, sou] layer [Add to Longdo]
管理[そうかんり, soukanri] layer-management [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そう, sou] SCHICHT [Add to Longdo]
[そううん, souun] Schichtwolke, Stratuswolke [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top