ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -属-, *属*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[属, shǔ, ㄕㄨˇ] class, category, type; family; affiliated, belonging to
Radical: , Decomposition:   尸 [shī, ]  禹 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] body, Rank: 610

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shǔ, ㄕㄨˇ, / ] category; genus (taxonomy); family members; dependents; to belong to; subordinate to; affiliated with; be born in the year of (one of the 12 animals); to be; to prove to be; to constitute, #1,630 [Add to Longdo]
[zhǔ, ㄓㄨˇ, / ] join together; fix one's attention on; concentrate on, #1,630 [Add to Longdo]
[shǔ yú, ㄕㄨˇ ㄩˊ, / ] be classified as; to belong to; to be part of, #1,013 [Add to Longdo]
[jīn shǔ, ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] metal, #3,172 [Add to Longdo]
[jiā shǔ, ㄐㄧㄚ ㄕㄨˇ, / ] family member; (family) dependent, #3,701 [Add to Longdo]
[fù shǔ, ㄈㄨˋ ㄕㄨˇ, / ] subsidiary; auxiliary; attached; affiliated; subordinate; subordinating, #5,645 [Add to Longdo]
[xià shǔ, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨˇ, / ] subordinate; underling, #5,829 [Add to Longdo]
[suǒ shǔ, ㄙㄨㄛˇ ㄕㄨˇ, / ] one's affiliation (i.e. the organization one is affiliated with); subordinate (i.e. those subordinate to oneself); belonging to; affiliated; under one's command, #5,853 [Add to Longdo]
[shǔ xìng, ㄕㄨˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] attribute; property, #6,215 [Add to Longdo]
[qīn shǔ, ㄑㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] kin; kindred, #8,578 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
する[ぞくする, zokusuru] TH: สังกัด  EN: to belong to

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぞく, zoku] (n) genus [Add to Longdo]
[ぞくす, zokusu] (v5s,vt) (1) (See する・しょくする) to entrust; (2) to send (a message, etc.) [Add to Longdo]
[ぞくす, zokusu] (v5s,vi) (See する・ぞくする) to belong to; to come under; to be affiliated with; to be subject to [Add to Longdo]
する[ぞくする, zokusuru] (vs-s,vi) to belong to; to come under; to be affiliated with; to be subject to; (P) [Add to Longdo]
の用語[ぞくのようご, zokunoyougo] (n) {comp} generic term [Add to Longdo]
[ぞっかく, zokkaku] (n,adj-no) {ling} genitive case [Add to Longdo]
[ぞっかん, zokkan] (n) subordinate official; government clerk [Add to Longdo]
[ぞくぐ, zokugu] (n) tool which is attached to something (e.g. fire extinguisher on a boat); accessory; appliance [Add to Longdo]
[ぞっこく, zokkoku] (n) vassal state or nation; dependency [Add to Longdo]
[ぞくさ, zokusa] (n) generic difference [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Iceland used to belong to Denmark.アイスランドは以前のデンマークにしていた。
Which club do you belong to?あなたはどのクラブにしていますか。
That branch is affiliated to the miners' union.あの支部は炭鉱労働組合にしている。
He is directly above me.あの人が私の直の上司です。
Tiger lilies are one species of the lily family.オニユリはユリ科にする1つの種である。
I bought a camera with its accessories.カメラを付品付きで買った。
Whales come under mammals.鯨は哺乳動物にする。
The people living here belong to the upper class.ここに住んでいる人達は上流階級にする。
This metal is called zinc.この金は亜鉛と呼ばれる。
This metal is comparable to iron in strength.この金は強度では鉄に匹敵する。
This metal is free from rust.この金は錆とは無縁です。
This metal burnishes well.この金は磨くとつやがでる。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ぞく, zoku] genus [Add to Longdo]
する[ぞくする, zokusuru] to belong [Add to Longdo]
の用語[ぞくのようご, zokunoyougo] generic term [Add to Longdo]
種関係[ぞくしゅかんけい, zokushukankei] generic relation [Add to Longdo]
[ぞくせい, zokusei] attribute, context [Add to Longdo]
性データ[ぞくせいデータ, zokusei de-ta] attribute data [Add to Longdo]
性化領域[ぞくせいかりょういき, zokuseikaryouiki] qualified area [Add to Longdo]
性型[ぞくせいがた, zokuseigata] attribute-type [Add to Longdo]
性指定[ぞくせいしてい, zokuseishitei] attribute specification [Add to Longdo]
性指定並び[ぞくせいしていならび, zokuseishiteinarabi] attribute specification list [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぞく, zoku] GEHOEREN (ZU) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top