ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

展览

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -展览-, *展览*
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
展览[zhǎn lǎn] แสดง, นำเสนอออกงานนิทรรศการ

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
展览[zhǎn lǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ, / ] to put on display; to exhibit; exhibition; show, #4,751 [Add to Longdo]
展览[zhǎn lǎn huì, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] exhibition; show, #11,504 [Add to Longdo]
展览[zhǎn lǎn guǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] exhibition hall, #27,337 [Add to Longdo]
汽车展览[qì chē zhǎn lǎn huì, ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] car show; automobile expo [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll take you to the fair on Saturday night.[CN] 星期六晚上我带你去展览会. 好吗? Saturday Night and Sunday Morning (1960)
Have you ever been to a freak show?[CN] 你有看过畸形人展览吗? David and Lisa (1962)
Your yard is going to be the showplace of this town.[CN] 你的院子要变成 镇里的展览馆了 To Kill a Mockingbird (1962)
It's a little outfit I found in Vogue.[CN] 这是我在一个时装展览上找到的 是吗! 8½ (1963)
- Another show place, Mr. Connor.[CN] - 这是另外一个展览点,肯那先生 High Society (1956)
I've had enough of this menagerie.[CN] 我已经受够了这种动物园似的展览了 我的家不是什么马戏团 ...And God Created Woman (1956)
Come on, let's go to the fair.[CN] 快点 我们去展览 Il Posto (1961)
- Thank you.[CN] -你看他的展览了么? — Thank you. Victim (1961)
How dare you call this filthy exhibition wrestling?[CN] 你怎么敢说这个 这么臭摔跤是展览呢? 什么? Night and the City (1950)
And when he really lets himself go I get a cuff just for the show[CN] 但是当他真的离开时 我却有个推不了的展览 Rififi (1955)
At an exhibition of young painters he got very nice reviews.[CN] 他参加了年轻画家展览会,得到了很高的评价 Phaedra (1962)
That's why you left us at the fair?[CN] 我想这就是为何你 在展览会离开我们的原因? Saturday Night and Sunday Morning (1960)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top