ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

展览

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -展览-, *展览*
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
展览[zhǎn lǎn] แสดง, นำเสนอออกงานนิทรรศการ

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
展览[zhǎn lǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ, / ] to put on display; to exhibit; exhibition; show, #4,751 [Add to Longdo]
展览[zhǎn lǎn huì, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] exhibition; show, #11,504 [Add to Longdo]
展览[zhǎn lǎn guǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] exhibition hall, #27,337 [Add to Longdo]
汽车展览[qì chē zhǎn lǎn huì, ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] car show; automobile expo [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We can start by checking out the background for the exhibition[CN] 我们先去调查展览会的背景 2009: Lost Memories (2002)
and wilder stuff than in this exhibit...[CN] 比这次展览会更多更杂乱的东西 2009: Lost Memories (2002)
Toyotomi Hideyoshi, The Last Exhibition of Inoue Artifacts[CN] 井上主办丰臣秀吉文物最终展览 2009: Lost Memories (2002)
I don't know. Ever since running into you at the exhibition,[CN] 不知道,从那次展览遇到你后 Far from Heaven (2002)
They're gonna be viewing the spectacle from a balcony overlooking the river.[CN] 他们会在展览馆的阳台看 可以看到整条河 Shanghai Knights (2003)
Well, how on Earth did you find out about this show?[CN] 那么, 你是怎么知道这个展览了? Far from Heaven (2002)
The rest of the exhibition's cancelled and everything is being moved back to Japan earlier than scheduled[CN] 其余的展览会取消了 所有的东西都比预定的时间早运送回日本 2009: Lost Memories (2002)
After this exhibition, all the artifacts wll be moved back to Japan[CN] 这次展览後,所有的文物都要运回日本 2009: Lost Memories (2002)
You know, I got a gallery interested. Had some good shows.[CN] 有间画廊看上了我的作品, 我开了几次不错的展览 Whale Rider (2002)
This exhibition is amazing[CN] 这次展览会真令人吃惊 2009: Lost Memories (2002)
I kept wondering what it must be like... to be the only one in a room.[CN] 我一直想知道... 展览间里就你一个 Far from Heaven (2002)
The last exhibition?[CN] 最後一次展览 2009: Lost Memories (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top