ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -展-, *展*
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
[zhǎn lǎn] แสดง, นำเสนอออกงานนิทรรศการ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[展, zhǎn, ㄓㄢˇ] to open, to unfold; to extend, to stretch
Radical: Decomposition: 尸 (shī )  衣 (yī ) 
Etymology: [ideographic] Laying out clothes 㠭 for sale in a market 尸; compare 㠭,  Rank: 275

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fā zhǎn, ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] development; growth; to develop; to grow; to expand, #73 [Add to Longdo]
[kāi zhǎn, ㄎㄞ ㄓㄢˇ, / ] (begin to) develop; unfold; to start; to launch; to open, #692 [Add to Longdo]
[zhǎn, ㄓㄢˇ, ] to use; to spread out; to postpone; to unfold, #1,566 [Add to Longdo]
[zhǎn kāi, ㄓㄢˇ ㄎㄞ, / ] to unfold; to carry out; to be in full swing; to launch, #1,603 [Add to Longdo]
[zhǎn shì, ㄓㄢˇ ㄕˋ, ] to open up; to reveal, #2,074 [Add to Longdo]
[jìn zhǎn, ㄐㄧㄣˋ ㄓㄢˇ, / ] to make headway; to make progress, #2,748 [Add to Longdo]
[zhǎn xiàn, ㄓㄢˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] to come out; to emerge, #3,501 [Add to Longdo]
[tuò zhǎn, ㄊㄨㄛˋ ㄓㄢˇ, ] expand, #4,572 [Add to Longdo]
[zhǎn lǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ, / ] to put on display; to exhibit; exhibition; show, #4,751 [Add to Longdo]
[kuò zhǎn, ㄎㄨㄛˋ ㄓㄢˇ, / ] extend; expand, #5,142 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[てんかい, tenkai] Thai: พัฒนา English: develop (vs)
[てんかい, tenkai] Thai: ดำเนินต่อไปในรูปแบบใหม่ English: expansion (opposite of compression)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てん, ten] (suf) (abbr) (See 示) exhibition; exhibit [Add to Longdo]
[てんかい, tenkai] (n,vs) (1) development; evolution; unfolding; (2) expansion; deployment; building up; (P) [Add to Longdo]
開結果[てんかいけっか, tenkaikekka] (n) {comp} result of an expansion (filename, e.g.) [Add to Longdo]
開図[てんかいず, tenkaizu] (n) {math} development; development view [Add to Longdo]
[てんかん, tenkan] (n,vs) exhibit [Add to Longdo]
[てんじ, tenji] (n,vs) exhibition; display; (P) [Add to Longdo]
示会[てんじかい, tenjikai] (n) exhibition; (P) [Add to Longdo]
示場[てんじじょう, tenjijou] (n) exhibition hall (room, area) [Add to Longdo]
示即売会[てんじそくばいかい, tenjisokubaikai] (n) exhibition and sale (of paintings); display with the exhibits on sale [Add to Longdo]
示品[てんじひん, tenjihin] (n) goods on display; (an) exhibit; exhibition (of goods) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Hanson is wrong when he states international economic developments led to great migrations of labour in the seventeenth century.17世紀に国際経済論の発が労働力の大移動を導いたとハンセンが述べているが、これは誤りである。
The view from the top of that building was magnificent.あのビルの屋上からの望はすばらしかった。
All sorts of people came to the exhibition.あらゆる種類の人々が覧会にやってきた。
Some species gradually develop elaborate repertoires of dozens or even hundreds of variants of a basic song.いくつかの種は基本の歌に対する何十、いや何百もの変化形をもつ洗練されたレパートリーを次第に発させていく。
Picasso's early works have been exhibited at this hall.このホールではピカソの初期の作品が示されている。
My grandfather founded and my parents developed this company.この会社は私の祖父が創立し、両親が発させた。
Can I see the special exhibit with this ticket?この切符で特別をみられますか。
A campaign is underway throughout the company to achieve economy in the use of copying paper.コピー紙の節約運動が全社的に開されている。
The latter will continue to develop along their own paths according to the needs of their own speakers.これら最後の英語はそれぞれの話しての必要に応じて独自の路線で発しつづけるだろう。
Who'd have thought this is how the pieces fit?こんな開を誰が予想したかしら。 [F]
The development of the computer industry has been very rapid.コンピューター産業の発は非常に急速である。
People in such countries, especially the ASEAN countries, believe that the secret of Japan's remarkable economic growth is education.そのような国々、中でもアセアン諸国(東南アジア諸国連合)の人々は、日本のめざましい経済発の秘密は教育であると信じている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Roll out the National Guard, surround the hotel.[JA] 軍隊をホテル周囲に開しています Casus Belli (2017)
So is this what you had when you were adopted?[CN] 示一下这条项链 大钏哥那条项链很漂亮吧 Episode #1.2 (2004)
It wasn't.[JA] 私の覧会は  ()
Now, this woman has been telling us since she hit the campaign trail two years ago--[JA] さて、この女性は このように言っていた 2年前に選挙戦を開して以来 Casus Belli (2017)
Come. A museum guard found dead in the room with the princess.[CN] 来,一位博物馆的守卫死在了公主的厅里 The Mummy (1932)
You will not remember what I show you now, and yet I shall awaken memories of love and crime and death.[CN] 你将不会记起我现在给你现的 现在我将唤起你的爱,罪孽还有死亡的记忆 The Mummy (1932)
It was not like Ziraldo's exhibition, or Jaguar's, Millôr's.[JA] ジラルドやジャガーの 覧会とは違うのよ  ()
SPECIAL EDITION Fair in Holstenwall ! For the first time![CN] 【特号】 霍斯腾沃尔游园集会 各种从未出现过的 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
But House Tyrell is in open rebellion against the crown.[JA] しかし タイレル家は 王政に対して反逆を Stormborn (2017)
To bear witness to the truth that if the world war is to be crowned by peace, the world must disarm.[CN] 是为了目睹停战协议的签订 世界重新赢得了和平 它必须继续发下去 Cavalcade (1933)
I've gathered every Frey who means a damn thing so I can tell you my plans for this great house now that winter has come.[JA] 重要なフレイ家の者は全て招待したので 冬が来た今 この偉大な家の発を、 企てようと思う Dragonstone (2017)
"I wish to apply for a permit to present my spectacle at the fair..."[CN] 我想申请能在游园会上出我的示品 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[てんかい, tenkai] expansion (vs) [Add to Longdo]
開結果[かいてんけっか, kaitenkekka] result of an expansion (filename, e.g.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[てん, ten] AUSBREITEN [Add to Longdo]
望台[てんぼうだい, tenboudai] Aussichtsplattform [Add to Longdo]
[てんじ, tenji] Ausstellung [Add to Longdo]
示会[てんじかい, tenjikai] Ausstellung [Add to Longdo]
覧会[てんらんかい, tenrankai] Ausstellung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top