ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -居-, *居*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[居, jū, ㄐㄩ] to live, to reside; to dwell; to sit
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  古 [, ㄍㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 678

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jū, ㄐㄩ, ] reside, #1,832 [Add to Longdo]
[jū mín, ㄐㄩ ㄇㄧㄣˊ, ] resident; inhabitant, #984 [Add to Longdo]
[jū rán, ㄐㄩ ㄖㄢˊ, ] unexpectedly; to one's surprise; go so far as to, #1,149 [Add to Longdo]
[jū zhù, ㄐㄩ ㄓㄨˋ, ] to reside; to dwell; to live in a place; resident in, #2,806 [Add to Longdo]
[lín jū, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄩ, / ] neighbor, #5,202 [Add to Longdo]
[wèi jū, ㄨㄟˋ ㄐㄩ, ] to be located at, #8,225 [Add to Longdo]
[jū shì, ㄐㄩ ㄕˋ, ] room; apartment, #11,375 [Add to Longdo]
[tóng jū, ㄊㄨㄥˊ ㄐㄩ, ] to live together, #12,121 [Add to Longdo]
[dìng jū, ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩ, ] to settle; to fix a place to live, #14,373 [Add to Longdo]
民区[jū mín qū, ㄐㄩ ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩ, / ] living area; ghetto, #15,366 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
眠り[いねむり, inemuri] สัปหงก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[おる, oru] TH: อยู่(เป็นรูปถ่อมตนใช้กับพฤติกรรมของผู้พูด)  EN: to be (hum)
[おる, oru] TH: มี  EN: to exist

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きょ, kyo] (n-suf,n-pref,n) (1) (usu. used in compound words) (See る・いる・1) being (somewhere); (2) sitting [Add to Longdo]
[きょ, kyo] (n) residence [Add to Longdo]
たたまれない;た堪れない[いたたまれない, itatamarenai] (exp,adj-i) unable to stay (on); unable to endure being somewhere a second longer; feel like running away [Add to Longdo]
た堪らない;たたまらない[いたたまらない, itatamaranai] (exp,adj-i) (See たたまれない) unable to stay (on); unable to endure being somewhere a second longer; feel like running away [Add to Longdo]
づらい;辛い[いづらい, idurai] (adj-i) difficult to be (in a place); not feeling like staying [Add to Longdo]
ても立ってもいられない;ても立ってもられない[いてもたってもいられない, itemotattemoirarenai] (exp) (uk) unable to contain oneself; itching to do something; cannot sit still [Add to Longdo]
ながらにして[いながらにして, inagaranishite] (exp) from one's seat; without stirring [Add to Longdo]
もしない[いもしない, imoshinai] (adj-i) (1) (uk) (emphatic form of ない) invisible; unseen; (2) vague; mysterious; (3) imaginary [Add to Longdo]
り所[おりどころ, oridokoro] (n) (arch) whereabouts [Add to Longdo]
[おる, oru] (v1,vi) (1) (uk) (See 在る・1) to be (of animate objects); to exist; (2) to stay; (v1,aux-v) (3) (the い is sometimes dropped) (after the -te form of a verb) verb indicating continuing action or state (i.e. to be ..ing, to have been ..ing); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What does "resident alien" mean?住外国人」とは、どういう意味ですか。
I lived more than a month in Nagoya.1か月あまり名古屋にたことがある。
Never again did she enter the house.2度と彼女はその家の敷をまたがなかった。
I will stay at home tomorrow.あしたは家にるつもりだ。
You were fortunate to be here.あなたがここにたのは幸いでした。
Your house has a very cozy atmosphere.あなたの家はとても心地のよい雰囲気ですね。
You were nodding off at times during my lecture.あなたは私の講義の間、ときおりうとうとと眠りをしていた。
I never see that play without crying.あの芝を見ると必ず涙が出てくる。
One Sunday morning George burst into the living room and said.ある日曜日の朝、ジョージは自宅の間に乱入するやいなやこう言った。
I don't talk to anyone who's that status-conscious.あんな敷が高い人、相手にしません。
I have neglected you so long that I feel a bit shy in visiting you.あんまりご無沙汰してしまって、どうも敷が高くなってしまいました。
You can stay here as long as you like.いたいだけここにてもいいですよ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
住地[きょじゅうち, kyojuuchi] Wohnort, Wohnsitz [Add to Longdo]
[いそうろう, isourou] Schmarotzer, Parasit [Add to Longdo]
合わせる[いあわせる, iawaseru] zufaellig_anwesend_sein [Add to Longdo]
眠り[いねむり, inemuri] Schlaefchen (im Sitzen), Einnicken [Add to Longdo]
[いま, ima] Wohnzimmer [Add to Longdo]
間兼寝室[いまけんしんしつ, imakenshinshitsu] Wohnzimmer_und_Schlafzimmer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top