ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

就像腹腔手术 他们要往泵浦腔里灌满二氧化碳

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -就像腹腔手术 他们要往泵浦腔里灌满二氧化碳-, *就像腹腔手术 他们要往泵浦腔里灌满二氧化碳*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, they pump the cavity full of CO2, Just like in any other laparoscopic surgery.[CN] 就像腹腔手术 他们要往泵浦腔里灌满二氧化碳 Pacific Rim (2013)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(jiù) (xiàng)腹腔 (fù qiāng)手术 (shǒu shù) 他们 (tā men) (yāo)往泵浦腔 () ()灌满 ()二氧化碳 (èr yǎng huà tàn)

 


  

 
 • (jiù, ㄐㄧㄡˋ) at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [CE-DICT]
 • (ぞう) (n,n-suf) statue; image; figure; picture; portrait; (P) [EDICT]
 • (xiàng, ㄒㄧㄤˋ) (look) like; similar (to); appearance; to appear; to seem; image; portrait; resemble; seem [CE-DICT]
腹腔
 • (ふっこう;ふくこう;ふくくう) (n,adj-no) abdominal cavity [EDICT]
 • (fù qiāng, ㄈㄨˋ ㄑㄧㄤ) abdominal cavity [CE-DICT]
手术
 • (shǒu shù, ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ) surgical operation; operation; surgery [CE-DICT]
他们
 • (tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙) they [CE-DICT]
 • (かなめ) (n) (1) pivot; (2) vital point; cornerstone; keystone; (3) (See 要黐) Japanese photinia; (P) [EDICT]
 • (よう) (n) (1) cornerstone; main point; keystone; (2) requirement; need; (adj-f) (3) necessary; required [EDICT]
 • (yāo, ㄧㄠ) demand; ask; request; coerce [CE-DICT]
 • (yào, ㄧㄠˋ) important; vital; to want; to be going to; must [CE-DICT]
 • (り) (n) (1) ri (old Japanese unit of distance, approx. 3.927km or 2.44 miles); (2) (See 郷里制,国郡里制) neighbourhood (under the ritsuryo system; orig. of 50 homes); (3) (See 条里制) unit of area (approx. 654m by 654m); (P) [EDICT]
 • (さと) (n) (1) village; hamlet; (2) countryside; country; (3) (里 only) home (of one's parents, etc.); hometown; (4) (里 only) (See 御里) one's origins; one's upbringing; one's past [EDICT]
 • (lǐ, ㄌㄧˇ) inside; internal; interior; lining; village; basic unit of city administration [CE-DICT]
 • (lǐ, ㄌㄧˇ) Chinese mile (approx. 0.5 km); neighborhood; hometown; surname Li [CE-DICT]
二氧化碳
 • (èr yǎng huà tàn, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄢˋ) carbon dioxide [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top