ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -就-, *就*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[่jiu rang, ˙ ㄖㄤ˙, ] (vt) ให้,แค่ให้

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[就, jiù, ㄐㄧㄡˋ] just, simply; to go to; to approach, near
Radical: , Decomposition:   京 [jīng, ㄐㄧㄥ]  尤 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] specialty, Rank: 27

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, ] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g, #18 [Add to Longdo]
[jiù shì, ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ, ] (emphasizes that sth is precisely or exactly as stated); precisely; exactly; even; if; just like; in the same way as, #75 [Add to Longdo]
[jiù yè, ㄐㄧㄡˋ ㄧㄝˋ, / ] looking for employment; getting a job; to start a career, #1,522 [Add to Longdo]
[jiù suàn, ㄐㄧㄡˋ ㄙㄨㄢˋ, ] granted that; even if, #1,759 [Add to Longdo]
[zǎo jiù, ㄗㄠˇ ㄐㄧㄡˋ, ] already at an earlier time, #2,558 [Add to Longdo]
[chéng jiù, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄡˋ, ] accomplishment; success; attain a result; achievement, #2,754 [Add to Longdo]
[yě jiù shì, ㄧㄝˇ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ, ] that is; i.e., #3,043 [Add to Longdo]
是说[yě jiù shì shuō, ㄧㄝˇ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄕㄨㄛ, / ] in other words; that is to say; so; thus, #4,335 [Add to Longdo]
[jiù cǐ, ㄐㄧㄡˋ ㄘˇ, ] and thus; thereupon, #4,369 [Add to Longdo]
是说[jiù shì shuō, ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄕㄨㄛ, / ] in other words; that is, #7,332 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しゅうぎょう, shuugyou] (n) อยู่การจ้างงาน
業中[しゅうぎょうちゅう, shuugyouchuu] ขณะกำลังปฏิบัติงาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しゅうしょく, shuushoku] 1.การหางานทำ 2.การได้งานทำ

Japanese-English: EDICT Dictionary
いて[ついて, tsuite] (exp) (uk) about; concerning; as to; regarding; (P) [Add to Longdo]
いては[ついては, tsuiteha] (conj) in line with this; therefore; consequently; so; such being the case; in that regard; in this connection [Add to Longdo]
[つき, tsuki] (exp) concerning; per; on account of [Add to Longdo]
きましては[つきましては, tsukimashiteha] (conj) (pol) (uk) (See いては) in line with this; therefore [Add to Longdo]
く(P);即く[つく, tsuku] (v5k) (1) (See 付く・つく・1) to ascend (the throne); to accede; (2) (く only) to take (seat, position, course, etc.); to assume; (3) (く only) to start (on a journey); to commence; to depart; (4) (く only) to study (under teacher); to be an apprentice; (P) [Add to Longdo]
ける;即ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to install (a king, emperor, etc.); (2) (ける only) to appoint (to a post); (3) (ける only) to assign (to study under) [Add to Longdo]
[しゅうがく, shuugaku] (n,vs) entering school; school attendance; (P) [Add to Longdo]
学義務[しゅうがくぎむ, shuugakugimu] (n) compulsory school attendance [Add to Longdo]
学許可証[しゅうがくきょかしょう, shuugakukyokashou] (n) study permit [Add to Longdo]
学児童[しゅうがくじどう, shuugakujidou] (n) school child [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She went to bed, having set the alarm for seven.7時に鳴るように目覚しを掛けた後で、彼女は寝した。
I've made up my mind to work for a company in the States.アメリカの会社に職することにした。
It seems to be becoming hard to get a good job.いい仕事にくのは難しくなりつつあるようだ。
Mr Kennedy was inaugurated as the President of the United States.ケネディー氏は合衆国大統領として任した。
Not only career-minded women have desire for working.しかし、そういうエリート的な女性だけが、労意欲を持っているわけではない。
I heard you have become Branch Manager of Sydney.シドニー支店長に任すると伺いました。
In interviewing John for the job, we must take into account that he has very bad eyesight.ジョンと職の面接をする時には、彼が極めて視力が弱いということを考慮しなければならない。
A strike is a mass refusal to work by a body of employees.ストライキとは従業員の集団が一体となって労を拒否することです。
The serious job shortage is also affecting those illegal foreign workers.そのしわ寄せが、不法労の外国人労働者に及んでいる。
It has been unofficially decided that I will be employed by the company.その会社に職が内定した。
He had not been employed by the company three years before he become a director.その会社に職して3年も経たないうちに彼は重役になった。
Proper qualifications are required for the position.その職にく為にはそれ相応の資格が必要です。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[つく, tsuku] (einen Platz) einnehmen;, (eine Stelle) antreten [Add to Longdo]
ける[つける, tsukeru] einstellen, anstellen [Add to Longdo]
[しゅうにん, shuunin] Amtsantritt [Add to Longdo]
業時間[しゅうぎょうじかん, shuugyoujikan] Arbeitszeit [Add to Longdo]
[しゅうしょく, shuushoku] Dienstantritt, Amtsantritt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top