ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

少数

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -少数-, *少数*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
少数[shǎo shù, ㄕㄠˇ ㄕㄨˋ, / ] small number; few; minority, #3,786 [Add to Longdo]
少数民族[shǎo shù mín zú, ㄕㄠˇ ㄕㄨˋ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ, / ] national minority; ethnic group, #5,075 [Add to Longdo]
少数民族乡[shǎo shù mín zú xiāng, ㄕㄠˇ ㄕㄨˋ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄒㄧㄤ, / ] ethnic township (formal village level subdivision of PRC county) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
少数[しょうすう, shousuu] (n,adj-no) minority; few; (P) [Add to Longdo]
少数意見[しょうすういけん, shousuuiken] (n) minority opinion; (P) [Add to Longdo]
少数[しょうすうしゃ, shousuusha] (n) the minority [Add to Longdo]
少数精鋭[しょうすうせいえい, shousuuseiei] (n) elect (select) few [Add to Longdo]
少数多体系[しょうすうたたいけい, shousuutataikei] (n) few-body (physics) [Add to Longdo]
少数[しょうすうとう, shousuutou] (n) minority party [Add to Longdo]
少数[しょうすうは, shousuuha] (n) minority group (party); minority [Add to Longdo]
少数民族[しょうすうみんぞく, shousuuminzoku] (n,adj-no) minority peoples [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
When the Incas were conquered by the Spanish about four hundred years ago, some of the Incas left Cuzco and went to Machu Picchu in the heart of Peru.インカ族が約四百年前にスペイン人に征服されたとき、少数のインカ族がクスコを去ってペルーの中心部にあるマチュピチュに行った。
We found only a small number of customers in the store.その店には少数の客がいた。
Everyone seems to have a bone to pick with someone, but only a few people can be philosophical about it.だれにも不満の種はある。だが、それを達観できるのは、ごく少数の人だけだ。
The tanker has only a small crew on board.タンカーには少数の乗組員しかいない。
Fork-users have historically been in the minority.フォークを使う人々は、歴史的にみて、ずっと少数派であった。
In a football game the spectators are usually ardent rooters for one of the two teams, but there also is a small group who will climb on the bandwagon of the winning team.フットボールの試合で、観客はふつうどちらかのチームを熱心に応援するが、応援するものの中には勝ち目のあるチームに乗りかえようとするものが少数いる。
In most Japanese companies, only a few executives have a room to themselves.ほとんどの日本の企業では、少数の重役だけが自分の部屋を持っている。
Only a handful of people know the fact.ほんの少数の人しかその事実を知らない。
Yachts are for the wealthy few.ヨットは少数の金持ちだけが楽しめるものだ。
We have to stand up for minority rights.我々は少数民族の権利を守らなければならない。
You only have to make a few foreign friends to understand how harmful national stereotypes are.国民に関する固定観念がどれほど有害かを理解するには、少数の外国人と親しくなるだけで十分だ。
Nowadays, there are still a few groups of people in different parts of the world who do not have permanent homes.今日でも、世界の色々なところに永続的な家を持たない人々の集団が少数存在している。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top