ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

少年

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -少年-, *少年*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
少年[shào nián, ㄕㄠˋ ㄋㄧㄢˊ, ] juvenile; youngster, #2,578 [Add to Longdo]
少年[qīng shào nián, ㄑㄧㄥ ㄕㄠˋ ㄋㄧㄢˊ, ] an adolescent; a youth; young person; teenage, #3,476 [Add to Longdo]
少年[shào nián fàn, ㄕㄠˋ ㄋㄧㄢˊ ㄈㄢˋ, ] young criminal; juvenile delinquent, #65,455 [Add to Longdo]
中国少年先锋队[Zhōng guó Shǎo nián Xiān fēng duì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕㄠˇ ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄢ ㄈㄥ ㄉㄨㄟˋ, / ] Young Pioneers of China [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
少年[しょうねん, shounen] (n) เด็กผู้ชาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
少年[しょうねん, shounen] (n ) หนุ่มสาว, ยุวชน

Japanese-English: EDICT Dictionary
少年[しょうねん, shounen] (n) boy; juvenile; young boy; youth; lad; (P) [Add to Longdo]
少年よ大志を抱け[しょうねんよたいしをいだけ, shounenyotaishiwoidake] (exp) (id) Boys, be ambitious [Add to Longdo]
少年愛嗜好[しょうねんあいしこう, shounen'aishikou] (n) pedophilia [Add to Longdo]
少年[しょうねんいん, shounen'in] (n) reform school [Add to Longdo]
少年[しょうねんか, shounenka] (n) juvenile division (police); juvenile section [Add to Longdo]
少年[しょうねんかい, shounenkai] (n) junior society [Add to Longdo]
少年感化院[しょうねんかんかいん, shounenkankain] (n) reform school [Add to Longdo]
少年鑑別所[しょうねんかんべつしょ, shounenkanbetsusho] (n) juvenile detention centre; juvenile detention center; juvenile detention home [Add to Longdo]
少年少女[しょうねんしょうじょ, shounenshoujo] (n,adj-no) boys and girls [Add to Longdo]
少年審判所[しょうねんしんぱんじょ;しょうねんしんぱんしょ, shounenshinpanjo ; shounenshinpansho] (n) juvenile court [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I am Japanese, answered the boy.「私は日本人です」とその少年は答えた。
He is very clever for a boy of ten.10歳の少年としては彼は利口だ。
Many boys and girls ranging from 12 to 18 entered the contest.12歳から18歳にわたるたくさんの少年少女たちがそのコンテストに応募した。
As is often the case for 13 to 19 year olds she fell in love.13歳から19歳の少年少女によくあることだが彼女はうぬぼれている。
Only one little boy survived the traffic accident.1人の少年だけが交通事故から一命をとりとめた。
A boy was walking with his hands in his pocket.1人少年が両手をポケットにつっこんで歩いていた。
The two boys became intimate friends at the camp.2人の少年はキャンプで親しい友達になった。
A quarrel estranged one boy from the other.2人の少年は口論がもとで不和になった。
Of the three boys, the youngest is the most attractive.3人のうちで最年少の少年が一番魅力的だ。
Each of the three boys won a prize.3人の少年たちはめいめい賞を得た。
Each of the three boys got a prize.3人の少年のそれぞれが賞をもらった。
Three boys climbed the trees like a bunch of monkeys.3人の少年はさながら猿のように木に登った。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
少年[しょうねん, shounen] Junge, Kind [Add to Longdo]
少年[しょうねんほう, shounenhou] Jugendgesetz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top