ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -少-, *少*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[少, shǎo, ㄕㄠˇ] few, little; less; inadequate
Radical: Decomposition: 小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ)  丿 (piě ㄆㄧㄝˇ) 
Etymology: [pictographic] Grains of sand; 小 provides the pronunciation and meaning,  Rank: 233

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shǎo, ㄕㄠˇ, ] few; little; lack, #464 [Add to Longdo]
[shào, ㄕㄠˋ, ] young, #464 [Add to Longdo]
[bù shǎo, ㄅㄨˋ ㄕㄠˇ, ] not (just) a few, #665 [Add to Longdo]
[duō shǎo, ㄉㄨㄛ ㄕㄠˇ, ] number; amount; somewhat, #694 [Add to Longdo]
[duō shao, ㄉㄨㄛ ㄕㄠ˙, ] how much; how many; which (number); as much as, #694 [Add to Longdo]
[jiǎn shǎo, ㄐㄧㄢˇ ㄕㄠˇ, / ] to lessen; to decrease; to reduce; to lower, #810 [Add to Longdo]
[zhì shǎo, ㄓˋ ㄕㄠˇ, ] at least; (to say the) least, #1,244 [Add to Longdo]
[hěn shǎo, ㄏㄣˇ ㄕㄠˇ, ] very little; seldom, #2,440 [Add to Longdo]
[shào nián, ㄕㄠˋ ㄋㄧㄢˊ, ] juvenile; youngster, #2,578 [Add to Longdo]
[qīng shào nián, ㄑㄧㄥ ㄕㄠˋ ㄋㄧㄢˊ, ] an adolescent; a youth; young person; teenage, #3,476 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しょうしょう, shoushou] (adj adv) เล็กๆ น้อยๆ
[すこし, sukoshi] (adj) (ปริมาณ) น้อยๆ, นิดหน่อย
[しょうじょ, shoujo] (n) เด็กผู้หญิง
[しょうねん, shounen] (n) เด็กผู้ชาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しょうねん, shounen] (n ) หนุ่มสาว, ยุวชน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
しずつ[すこしずつ, sukoshizutsu] Thai: ทีละเล็กทีละน้อย

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しょう, shou] (pref) small; little; few [Add to Longdo]
々(P);[しょうしょう, shoushou] (exp,n-adv,n) just a minute; small quantity; (P) [Add to Longdo]
[すこし, sukoshi] (adv,n) (1) small quantity; little; few; something; (2) little while; (3) short distance; (P) [Add to Longdo]
しずつ[すこしずつ, sukoshizutsu] (adv) little by little [Add to Longdo]
しずつ違う[すこしずつちがう, sukoshizutsuchigau] (exp,v5u) to differ a little (esp. of two or several versions) [Add to Longdo]
しの損で済む[すこしのそんですむ, sukoshinosondesumu] (v5m) to get off with a little loss [Add to Longdo]
しも[すこしも, sukoshimo] (exp,adv) anything of; not one bit (with negative sentence); (P) [Add to Longdo]
しも気にならない[すこしもきにならない, sukoshimokininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned at all; not mind at all; not care a bit [Add to Longdo]
し宛;しづつ[すこしづつ, sukoshidutsu] (exp) little by little; a little for each; gradually [Add to Longdo]
ない(P);い(io);尠い;寡い[すくない, sukunai] (adj-i) few; a little; scarce; insufficient; seldom; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Who is that girl?" "She is Keiko."「あの女は誰ですか」「ケイコです」
"Do you want another cup of coffee?" "Sure, make mine on the small side but be generous with my brother's."「コーヒーのお替わりいる?」「うん、ぼくのはなめ、弟のには多めについでね」 [M]
"Do you mind if I smoke?" "No, I don't mind at all."「たばこを吸ってもかまいませんか」「ええ、しも」
"What's wrong with you?" "Leave me alone for a while. It's none of your business."「どうしたの」「しほうっておいて。あなたには関係ないことなの。」 [F]
"Why?" asked the daughter, a trifle irritated.「なぜ?」しいらだって、娘はたずねた。
You are almost out of time, said the teacher.「もうしで時間ぎれだからね」と先生は言った。
I am Japanese, answered the boy.「私は日本人です」とその年は答えた。
"Please give me some water." "All right."「水をしください」「いいですよ」
Few people live to be one hundred years old.100歳の長寿をまっとうする人はない。
He is very clever for a boy of ten.10歳の年としては彼は利口だ。
It is a little after a quarter to eleven.11時十五分前をし過ぎています。
Don't you think it is rather warm for December?12月にしては々暖かいと思いませんか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll work on my cooking.[JA] 僕も もうし料理 頑張るよ Ready (2017)
Fire! Sonchae![CN] 骗人了妈 Episode #1.5 (2004)
It's absolutely inconceivable considering who I was not long ago.[JA] し前の自分では 絶対 考えられない Absolute (2017)
"She was well enough the other day, when she left."[CN] 至,她 离开不久前的那天还什么事都没有" The Phantom Carriage (1921)
-Yes.[CN] 寿司多 Episode #1.2 (2004)
I have some ideas.[JA] し考えていることがあるので Confrontation (2017)
It might take me a little while.[JA] し時間が必要かもしれません Ready (2017)
Congratulations on being the youngest author to receive the Japan Outstanding Literature Prize.[JA] (森口(もりぐち)) 日本最優秀文学賞 最年受賞 おめでとう Appeal (2017)
Among those people, there are a few who look forward to reading my novels.[JA] その中にはしだけど 僕の小説を 楽しみにしてくれる人がいて Disbanded (2017)
How much would bowls and dishes sell for?[CN] 一个值多钱 如果我们崔允在现阶段 Episode #1.2 (2004)
It's because she hasn't learned all the alphabet.[CN] 至前面七个注音 Episode #1.2 (2004)
It's a pity that my works sit side-by-side with that thing.[JA] ああいったものと並べられるのは し残念です Ready (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しょうしょう, shoushou] ein_wenig, etwas [Add to Longdo]
[すこし, sukoshi] ein_wenig, etwas [Add to Longdo]
しずつ[すこしずつ, sukoshizutsu] nach_und_nach [Add to Longdo]
ない[すくない, sukunai] wenig, gering [Add to Longdo]
[しょうさ, shousa] Major, Korvettenkapitaen [Add to Longdo]
[しょうじょ, shoujo] (kleines) Maedchen [Add to Longdo]
[しょうねん, shounen] Junge, Kind [Add to Longdo]
年法[しょうねんほう, shounenhou] Jugendgesetz [Add to Longdo]
[しょうけい, shoukei] kleine_Pause, kurze_Pause, kleine_Rast, kurze_Rast [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top