ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

小麦

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -小麦-, *小麦*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小麦[xiǎo mài, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄞˋ, / ] wheat, #5,821 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
小麦[こむぎこ, komugiko] (n) แป้งสาลี

Japanese-English: EDICT Dictionary
小麦[こむぎ, komugi] (n) wheat; (P) [Add to Longdo]
小麦[こむぎいろ, komugiiro] (n) light (cocoa) brown [Add to Longdo]
小麦[こむぎこ, komugiko] (n) wheat flour; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Americans eat lots of wheat, rye and other grains.アメリカは小麦・オート麦・ライ麦や他の穀物を食べる。
When will you harvest your wheat?いつ小麦の取り入れをするのですか。
Canada produces good wheat.カナダは良質の小麦を生産する。
Blend butter and flour before adding the other ingredients of the cake.ケーキの他の材料を加える前にバターと小麦粉を混ぜて下さい。
We need flour, sugar and eggs to make this cake.このケーキを作るには小麦粉、砂糖、卵が必要だ。
This wheat will made be into flour.この小麦は粉にされる。
The farmer regretted having wasted some wheat.その農民は小麦を無駄にしたことを後悔した。
How much wheat does each field yield?それぞれの畑はどのくらいの小麦を産出しますか。
Bread is made from flour.パンは小麦粉で作られる。
Bread is made from flour, water, and often yeast.パンは小麦粉と水と、それにしばしばイーストを加えてから作られる。
Can you tell wheat from barley?君は大麦と小麦の区別ができますか。 [M]
The buildings are filled with bags of wheat.建物は小麦の袋で一杯です。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
小麦[こむぎ, komugi] Weizen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top