ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

小売

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -小売-, *小売*
Japanese-English: EDICT Dictionary
小売(P);小売り(P)[こうり, kouri] (n,vs) retail; (P) [Add to Longdo]
小売りに卸す[こうりにおろす, kouriniorosu] (exp,v5s) to sell wholesale to a retailer [Add to Longdo]
小売り市場[こうりいちば, kouriichiba] (n) retail market [Add to Longdo]
小売り店(P);小売店(P)[こうりてん, kouriten] (n) retail store; retail shop; (P) [Add to Longdo]
小売価格[こうりかかく, kourikakaku] (n) retail price; (P) [Add to Longdo]
小売[こうりしょう, kourishou] (n) a or the retail trade [Add to Longdo]
小売[こうりね, kourine] (n) retail price [Add to Longdo]
小売値段[こうりねだん, kourinedan] (n) retail price [Add to Longdo]
小売物価指数[こうりぶっかしすう, kouribukkashisuu] (n) retail price index [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The small retail outlet is only a front for a much larger entity.あの小売店のバックにはもっと大きな会社がひかえています。
The Commerce Department reports retail sales rose seven-tenths of 1 percent last month mainly thanks to strong auto sales.商務省の報告によれば、先月の小売り販売は0.7%増加しましたが、これはもっぱら好調な自動車販売によるものです。
A retail merchant buys wholesale and sells retail.小売商人は卸しで仕入れて小売りで売る。
The retail price index is a barometer of economic activity.小売物価指数は経済活動のバロメーターです。
The new model will retail for 30,000 yen.新型は小売価格3万円で販売される。
Mom-and-pop stores will turn a profit in the new fiscal year.零細小売店などは新年度には利益を上げるでしょう。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
小売[こうり, kouri] Kleinhandel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top