ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -射-, *射*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[射, shè, ㄕㄜˋ] to shoot, to eject, to emit
Radical: , Decomposition:   身 [shēn, ㄕㄣ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [pictographic] A bow 身 being drawn by a hand 寸, Rank: 703

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shè, ㄕㄜˋ, ] radio- (chem.); shoot, #2,280 [Add to Longdo]
[shè shǒu, ㄕㄜˋ ㄕㄡˇ, ] bowman, #2,392 [Add to Longdo]
[fā shè, ㄈㄚ ㄕㄜˋ, / ] to shoot (a projectile); to fire (a rocket); to launch; to emit (a particle); to discharge; emanation; emission, #3,704 [Add to Longdo]
[zhù shè, ㄓㄨˋ ㄕㄜˋ, ] injection; to inject, #4,209 [Add to Longdo]
[fú shè, ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, / ] radiation, #5,150 [Add to Longdo]
[shè jī, ㄕㄜˋ ㄐㄧ, / ] shoot; fire (ammunition), #7,267 [Add to Longdo]
[fàng shè, ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ, ] to radiate; radioactive, #7,481 [Add to Longdo]
[zhào shè, ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, ] shine; irradiate, #8,370 [Add to Longdo]
[fǎn shè, ㄈㄢˇ ㄕㄜˋ, ] to reflect; reflection (from a mirror etc); reflex (i.e. automatic reaction of organism), #8,962 [Add to Longdo]
[fàng shè xìng, ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, ] radioactive, #12,209 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
手座[いてざ, iteza] (n) ราศีีธนู
[しゃてい, shatei] (n) ระยะเป้ายิง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[いる, iru] TH: ยิง  EN: to shoot

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しゃ, sha] (n) (1) (See 弓術) archery; (2) mapping; (3) {math} map; morphism; arrow [Add to Longdo]
し込む[さしこむ, sashikomu] (v5m,vi) to shine in (light); to illuminate [Add to Longdo]
[さす, sasu] (v5s,vi) (See 差す・1) to shine; (P) [Add to Longdo]
[いる, iru] (v1,vt) to shoot; (P) [Add to Longdo]
[しゃえい, shaei] (n,vs,adj-no) {math} projection [Add to Longdo]
[しゃかく, shakaku] (n) angle of fire [Add to Longdo]
掛ける;かける[いかける, ikakeru] (v1,vt) to shoot or fire off an arrow [Add to Longdo]
干玉;野干玉;烏玉;烏珠[ぬばたま, nubatama] (n,adj-no) pitch-black; darkness [Add to Longdo]
干玉鳥[ぬばたまどり, nubatamadori] (n) (obsc) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
[しゃぎ, shagi] (n) archery ceremony; ceremony related to archery [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You were my Yoda and I'll miss your right-on-target advice.あなたは私にとってヨーダのような存在でした、あなたの的をたアドバイスを恋しく思うでしょう。
The sun was shining in all his splendid beauty.あふれんばかりの美しい陽しであった。
William Tell shot an arrow at the apple on his son's head.ウイリアム・テルは息子の頭の上のリンゴをねらって矢をた。
Gandhi was shot dead.ガンジーは殺された。
This gun has a range of 300 meters.この銃は300メートルの程がある。
John caught a tiger and shot two lions.ジョンはトラを捕まえ、2匹のライオンを殺した。
Don't expose the plant to direct sunlight.その植物は直日光に当てては行けない。
The soldier refused to fire his rifle at the enemy.その兵士は敵に向けてライフル銃を発する事を拒否した。
His remarks on the subject are much to the point.その問題についての彼の意見はずばり的をている。
The infant has been exposed to radioactive rays.その幼児は放線にさらされていた。
The Doppler effect is also observed with light and with radiant energy in general.ドップラー効果はまた、一般に光と放エネルギーにおいても見られる。
Mariner 9 was launched on May 30, 1971.マリナー9号は、1971年5月30日に発された。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いる, iru] schiessen [Add to Longdo]
止め[いとめ, itome] ???? [Add to Longdo]
[しゃさつ, shasatsu] erschiessen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top