ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

寿

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -寿-, *寿*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
寿[寿, shòu, ㄕㄡˋ] old age, longevity; lifespan
Radical: , Decomposition:   丰 [fēng, ㄈㄥ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] Altered form of 老, Rank: 1615

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寿[shòu, ㄕㄡˋ, 寿 / ] (long) life, #5,695 [Add to Longdo]
寿[shòu mìng, ㄕㄡˋ ㄇㄧㄥˋ, 寿 / ] life span; life expectancy, #6,283 [Add to Longdo]
寿[cháng shòu, ㄔㄤˊ ㄕㄡˋ, 寿 / ] longevity; ability to live long; long lived, #10,510 [Add to Longdo]
寿[shòu sī, ㄕㄡˋ ㄙ, 寿 / ] sushi, #12,465 [Add to Longdo]
寿[shòu xiǎn, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄢˇ, 寿 / ] life insurance; abbr. for 人壽保險|人寿保险, #13,344 [Add to Longdo]
寿保险[rén shòu bǎo xiǎn, ㄖㄣˊ ㄕㄡˋ ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ, 寿 / ] life insurance, #20,344 [Add to Longdo]
寿[shòu xīng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥ, 寿 / ] god of longevity, #25,337 [Add to Longdo]
寿[zhù shòu, ㄓㄨˋ ㄕㄡˋ, 寿 / ] birthday congratulations, #37,893 [Add to Longdo]
延年益寿[yán nián yì shòu, ㄧㄢˊ ㄋㄧㄢˊ ㄧˋ ㄕㄡˋ, 寿] to make life longer; to promise longevity; (this product will) extend your life, #45,736 [Add to Longdo]
寿[shòu chén, ㄕㄡˋ ㄔㄣˊ, 寿 / ] birthday (of an old person), #48,401 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
寿[じゅみょう, jumyou] (n) อายุขัย

Japanese-English: EDICT Dictionary
寿[ことぶき, kotobuki] (n) congratulations!; long life!; (P) [Add to Longdo]
寿[ことぶく, kotobuku] (v5k,vt) to congratulate; to wish one well [Add to Longdo]
寿ぐ;言祝ぐ[ことほぐ, kotohogu] (v5g,vt) to congratulate; to wish one well [Add to Longdo]
寿[じゅえい, juei] (n) Juei era (1182.5.27-1184.4.16) [Add to Longdo]
寿[じゅが, juga] (n) long-life celebrations, particularly the 61st, 77th and 88th birthdays [Add to Longdo]
寿教室[ことぶききょうしつ, kotobukikyoushitsu] (n) culture courses for the aged [Add to Longdo]
寿司(ateji)(P);鮓;鮨[すし, sushi] (n) {food} (See 巻き寿司) sushi; anything made with vinegared rice (may also contain vegetables, spices, fish, or other delicacies); (P) [Add to Longdo]
寿司の具[すしのぐ, sushinogu] (n) {food} ingredients for sushi [Add to Longdo]
寿司を握る[すしをにぎる, sushiwonigiru] (exp,v5r) {food} to make hand-rolled sushi [Add to Longdo]
寿司屋;鮨屋[すしや, sushiya] (n) sushi shop; sushi restaurant [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Few people live to be one hundred years old.100歳の長寿をまっとうする人は少ない。
Seventy or eighty years is the normal span of a man's life.70年もしくは80年が人間の普通の寿命期間である。
You ate sushi yesterday, didn't you?あなたは昨日寿司を食べましたね。
Which do you like better sushi or tempura?あなたは寿司と天ぷら、どっちが好き。
Let's have sushi.寿司を食べましょう。
Not a few Americans like sushi.かなり多くのアメリカ人が寿司を好む。
The sushi at this shop tastes good.この店の寿司はおいしい。
Thanks to these discoveries, man's life span has become twice as long as before.これらの発見のおかげで人間の寿命が以前の2倍になった。
It's on its last legs.もう寿命なんです。
Do you want to have sushi tonight?今夜、寿司を食べに行きませんか。
According to a recent study, the average life span of the Japanese is still increasing.最近の研究によれば、日本人の平均寿命はまだ伸びているそうだ。
High operating temperatures shorten lubricant life.作動温度が高いと、潤滑剤の寿命は短くなる。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
寿[ことぶき, kotobuki] Glueckwunsch, langes_Leben [Add to Longdo]
寿[すし, sushi] mit_Fisch_belegte_Reisbaellchen [Add to Longdo]
寿[じゅみょう, jumyou] (natuerliche) Lebensdauer, das_Leben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top