ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -寺-, *寺*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[寺, sì, ㄙˋ] court, office; temple, monastery
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] An offering 土 in your hand 寸, Rank: 1892

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sì, ㄙˋ, ] Buddhist temple, #6,981 [Add to Longdo]
少林[shào lín sì, ㄕㄠˋ ㄌㄧㄣˊ ㄙˋ, ] Buddhist monastery famous for its kungfu monks, #14,135 [Add to Longdo]
[sì miào, ㄙˋ ㄇㄧㄠˋ, / ] temple; monastery; shrine, #16,286 [Add to Longdo]
[sì yuàn, ㄙˋ ㄩㄢˋ, ] cloister; temple; monastery, #20,833 [Add to Longdo]
清真[qīng zhēn sì, ㄑㄧㄥ ㄓㄣ ㄙˋ, ] mosque, #23,150 [Add to Longdo]
[Fó sì, ㄈㄛˊ ㄙˋ, ] Buddhist temple, #41,127 [Add to Longdo]
大昭[Dà zhāo sì, ㄉㄚˋ ㄓㄠ ㄙˋ, ] Jokhang, main Buddhist temple in Lhasa, a sacred place of Tibetan Buddhism, #54,829 [Add to Longdo]
塔尔[Tǎ ěr sì, ㄊㄚˇ ㄦˇ ㄙˋ, / ] Kumbum (Chinese Ta'er), monastery in Qinhai, formerly Amdo province of Tibet, #64,161 [Add to Longdo]
白马[Bái mǎ sì, ㄅㄞˊ ㄇㄚˇ ㄙˋ, / ] the Baima or White horse temple in Luoyang, one of the earliest Buddhist temples in China, #70,814 [Add to Longdo]
潭柘[Tán zhè sì, ㄊㄢˊ ㄓㄜˋ ㄙˋ, ] Tanzhe Temple, #79,821 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[てら, tera] (n) วัดของศาสนาพุทธ
小屋[てらこや, terakoya] (n) โรงเรียนวัด
[じんいん, jin'in] (n) วัด(ในพุทธศาสนา)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[てらうち, terauchi] TH: ชื่อเฉพาะ  EN: Terauchi (pl,pn)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てら, tera] (suf,ctr) counter for temples [Add to Longdo]
[てら, tera] (n) temple (Buddhist); (P) [Add to Longdo]
[じいき, jiiki] (n) (obsc) temple grounds [Add to Longdo]
[じいん, jiin] (n) temple; (P) [Add to Longdo]
[じかく, jikaku] (n) status of a Buddhist temple [Add to Longdo]
[じごう, jigou] (n) temple's name [Add to Longdo]
参り[てらまいり, teramairi] (n) ritual visits to a temple [Add to Longdo]
[てらこ, terako] (n) (abbr) (See 子屋) child who attended a temple school [Add to Longdo]
子屋;小屋[てらこや, terakoya] (n) temple elementary school (during the Edo period) [Add to Longdo]
[じしゃ, jisha] (n) temples and shrines [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Look at that building. Is it a temple?あの建物を見て。おですか。
That is the temple which they live in.あれは彼らが住んでいるです。
There used to be an old temple here.ここにはかつて古いおがありました。
When was this temple built?このおはいつ建てられたのですか。
Do you know which deity this temple is dedicated to?このの本尊は何であるか知っていますか。
This temple is said to have been built over 500 years ago.このは500年以上も前に建てられたと言われている。
This temple is famous for its cherry blossoms.このは桜の花で有名である。
This temple dates back to 780.この院は780年に建てられた。
This temple dates from the 7th century.この院は七世紀からのものです。
This is the temple which we used to visit.これが以前よく訪れたおです。
This is the temple where he stays.これが彼の泊っているおです。
This is the largest temple that I have ever seen.こんな大きなおは、これまで見たことがない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[てら, tera] Tempel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top