ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -寧-, *寧*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[寧, níng, ㄋㄧㄥˊ] calm, peaceful; healthy; rather; to prefer
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]    心 [xīn, ㄒㄧㄣ]    皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] heart

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[níng, ㄋㄧㄥˊ, / ] peaceful; rather; Ningxia (abbr.); Nanjing (abbr.); surname Ning, #3,710 [Add to Longdo]
[nìng, ㄋㄧㄥˋ, / ] rather; to prefer, #3,710 [Add to Longdo]
辽宁[Liáo níng, ㄌㄧㄠˊ ㄋㄧㄥˊ, / ] Liaoning province (Fengtien) in northeast China, abbr. 遼|辽, capital Shenyang 瀋陽|沈阳, #4,874 [Add to Longdo]
宁波[Níng bō, ㄋㄧㄥˊ ㄅㄛ, / ] Ningbo prefecture level city in Zhejiang, #5,471 [Add to Longdo]
宁愿[nìng yuàn, ㄋㄧㄥˋ ㄩㄢˋ, / ] would rather; better, #6,918 [Add to Longdo]
宁静[níng jìng, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] tranquil; tranquility; serenity, #7,461 [Add to Longdo]
南宁[Nán níng, ㄋㄢˊ ㄋㄧㄥˊ, / ] Nanning prefecture level city and capital of Guangxi Zhuang autonomous region in south China 廣西壯族自治區|广西壮族自治区, #7,880 [Add to Longdo]
宁夏[Níng xià, ㄋㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˋ, / ] Ningxia Hui autonomous region (Ningsia) in Gansu, abbr. 宁, capital Yinchuan 銀川|银川, #9,480 [Add to Longdo]
辽宁省[Liáo níng shěng, ㄌㄧㄠˊ ㄋㄧㄥˊ ㄕㄥˇ, / ] Liaoning province (Fengtien) in northeast China, abbr. 遼|辽, capital Shenyang 瀋陽|沈阳, #9,972 [Add to Longdo]
列宁[Liè níng, ㄌㄧㄝˋ ㄋㄧㄥˊ, / ] Vladimir Ilyich Lenin (1870-1924), Russian revolutionary leader, #10,788 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ろ(P);(io)[むしろ, mushiro] (adv) rather; better; instead; (P) [Add to Longdo]
[ねいじつ, neijitsu] (n) peaceful day [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Working part-time, I found that some customers were polite whereas others were not.アルバイトをして客の中にも丁な人とそうでない人がいることが分かった。
Polite language, in a sense, spoils a casual atmosphere.ある意味では、丁語は気さくな雰囲気を壊す。
When Chris suggested going out, she managed to politely say no.クリスがデートに誘った時、彼女は何とか丁に断りました。
Handle the glasses carefully.コップ類を丁に扱いなさい。
The document clearly spells out the correct procedure for dealing with complaints.この書類に苦情の取り扱いかたが丁に説明してある。
Working part-time at a supermarket, I found that some customers were polite whereas others weren't.スーパーでアルバイトしてみて、客の中にも丁な人と、そうでない人がいることがわかった。
You should have talked more politely.もっと丁な話し方をすべきだったのに。
You cannot be too polite when you meet the president.会長に会う際にはどんなに丁にしてもしすぎることはない。
The little girl made a polite bow to me.私は丁におじぎをした。
I politely turned down his offer and hung up.私は彼の提案を丁に断り、電話を切った。
We treated him in the politest manner possible.私達はできる限りの丁な態度で彼を取り扱った。
It is polite to open doors for people.人にドアを開けてあげるのは丁なことです。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ねい, nei] RUHE, FRIEDE, LIEBER, EHER [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top