ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -富-, *富*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[富, fù, ㄈㄨˋ] abundant, ample; rich, wealthy
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  畐 [, ㄈㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] roof, Rank: 733

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fù, ㄈㄨˋ, ] rich; surname Fu, #2,166 [Add to Longdo]
[fēng fù, ㄈㄥ ㄈㄨˋ, / ] rich; plentiful, #1,297 [Add to Longdo]
[cái fù, ㄘㄞˊ ㄈㄨˋ, / ] wealth; riches, #2,649 [Add to Longdo]
[fù yǒu, ㄈㄨˋ ㄧㄡˇ, ] rich; full of, #4,837 [Add to Longdo]
[Ā fù hàn, ㄚ ㄈㄨˋ ㄏㄢˋ, ] Afghanistan; Afghan, #6,160 [Add to Longdo]
[fù yù, ㄈㄨˋ ㄩˋ, ] prosperous; well-to-do; well-off, #6,737 [Add to Longdo]
[zhì fù, ㄓˋ ㄈㄨˋ, ] to become rich, #8,524 [Add to Longdo]
[fù rén, ㄈㄨˋ ㄖㄣˊ, ] rich man, #8,954 [Add to Longdo]
[fù háo, ㄈㄨˋ ㄏㄠˊ, ] a millionaire, #9,336 [Add to Longdo]
多彩[fēng fù duō cǎi, ㄈㄥ ㄈㄨˋ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˇ, / ] richly colorful, #10,844 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[とむ, tomu] (vt) ร่ำรวย,มั่งคั่ง
士山[ふじさん, fujisan] (name) ภูเขาฟูจิ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[とむ, tomu] TH: มั่งคั่ง  EN: to be rich
[とむ, tomu] TH: ร่ำรวย  EN: to become rich

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);み(io)[とみ, tomi] (n) wealth; fortune; (P) [Add to Longdo]
くじ;[とみくじ, tomikuji] (n) lottery [Add to Longdo]
の分配[とみのぶんぱい, tominobunpai] (n) distribution of wealth [Add to Longdo]
ます[とます, tomasu] (v5s) to enrich; to make wealthy [Add to Longdo]
[とむ, tomu] (v5m,vi) to be rich; to become rich; (P) [Add to Longdo]
栄養化[ふえいようか, fueiyouka] (n,vs) eutrophication [Add to Longdo]
栄養湖[ふえいようこ, fueiyouko] (n) nutrient-rich (or eutrophic) lake [Add to Longdo]
[ふか, fuka] (n) wealthy family [Add to Longdo]
岳;[ふがく, fugaku] (n) (alternative name for) Mt. Fuji [Add to Longdo]
[ふうき(P);ふっき, fuuki (P); fukki] (adj-na,n) riches and honours (honors); wealth and rank; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We can see Mt. Fuji over there.あちらに士山が見えます。
Have you ever climbed Mt. Fuji?あなたは今までに士山に登ったことがありますか。
Have you ever climbed Mt. Fuji?あなたは今までに士山を登ったことがありますか。
Have you ever climbed Mt. Fuji?あなたは士山に登ったことがありますか。
That country abounds in oil.あの国は石油が豊だ。
America abounds in oil.アメリカは石油が豊だ。
Arabia abounds in oil.アラビアは石油が豊だ。
Whenever I go by, Mt. Fuji is in the clouds.いつ側を通っても、士山は雲に隠れている。
Wolves live in areas where game is plentiful.オオカミは獲物が豊な地域に住んでいる。
Australia is abundant in minerals.オーストラリアは鉱物が豊だ。
Money is used for buying or selling goods, measuring value and storing wealth.お金は物資を売買したり、価値を測ったり、を蓄えたりするのに使われる。
Canada abounds in timber.カナダは木材にむ。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
" She is my life " " My good and my gold. "[CN] 她是我的生命 我的财 我的宝贝 The Blue Angel (1930)
Rich.[CN] 人。 Ragamuffin (2014)
To health, wealth and happiness.[JP] 健康、そして幸福に Grand Prix (1966)
High oxygen content.[JP] 酸素も豊 Forbidden Planet (1956)
- Rich. - Rich what?[JP] 豪 ―何で? Soylent Green (1973)
To speak with you it is something that comforts me.[JP] あなたの話は 示唆にんでる Scarlet Street (1945)
Prostitute marries millionaire judge.[JP] 豪の判事は 女房の過去を何1つ知らん Farewell, My Lovely (1975)
We don't see rich people here anymore.[JP] 豪はめったに来ない Soylent Green (1973)
the French ambassador, American millionaires, Princess Retski...[CN] 法國大使, 美國的百萬翁, 熱特斯齊王子 -- Grand Hotel (1932)
I have a friend. He's rich. He'll give you money.[CN] 我有个很有的朋友 他会付你钱的 The Mummy (1932)
Spare my life, O hero, and I will make you the richest king on earth![CN] 繞過我吧! 勇士! 我會讓你成為世上最有的王! Die Nibelungen: Siegfried (1924)
An illegitimate son, without name and without fortune.[JP] 名誉ももない 一介の私生児にすぎん War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とみ, tomi] Reichtum [Add to Longdo]
[とむ, tomu] reich_sein, reich_werden [Add to Longdo]
[ふりょく, furyoku] Reichtum, Vermoegen [Add to Longdo]
士山[ふじさん, fujisan] der_Fuji [Add to Longdo]
[ふきょう, fukyou] Reichtum_und_Macht [Add to Longdo]
[ふしゃ, fusha] Reicher, Wohlhabender [Add to Longdo]
[ふしゃ, fusha] Reicher, Wohlhabender [Add to Longdo]
[ふゆう, fuyuu] Reichtum, Wohlstand [Add to Longdo]
[ふごう, fugou] steinreicher_Mann, Multimillionaer [Add to Longdo]
[ふうき, fuuki] Reichtum_und_Ehre, reich_und_vornehm [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top