ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -密-, *密*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[密, mì, ㄇㄧˋ] secret, confidential; intimate, close; dense, thick
Radical: , Decomposition:   宓 [, ㄇㄧˋ]  山 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [ideographic] A silent 宓 mountain 山; 宓 also provides the pronunciation, Rank: 591

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mì, ㄇㄧˋ, ] secret; confidential; close; thick; dense, #4,447 [Add to Longdo]
[mì mì, ㄇㄧˋ ㄇㄧˋ, ] secret, #2,506 [Add to Longdo]
[mì qiè, ㄇㄧˋ ㄑㄧㄝˋ, ] close; familiar; intimate; frequent, #2,955 [Add to Longdo]
[jǐn mì, ㄐㄧㄣˇ ㄇㄧˋ, / ] inseparably close, #4,283 [Add to Longdo]
[mì mǎ, ㄇㄧˋ ㄇㄚˇ, / ] code; secret code; password; pin number, #4,491 [Add to Longdo]
[mì dù, ㄇㄧˋ ㄉㄨˋ, ] density; thickness, #4,571 [Add to Longdo]
[qīn mì, ㄑㄧㄣ ㄇㄧˋ, / ] intimate; close, #6,260 [Add to Longdo]
[mì jí, ㄇㄧˋ ㄐㄧˊ, ] concentrated; compressed, #6,729 [Add to Longdo]
[yán mì, ㄧㄢˊ ㄇㄧˋ, / ] strict; tight (organization, surveillance etc), #7,926 [Add to Longdo]
[bǎo mì, ㄅㄠˇ ㄇㄧˋ, ] to keep sth confidential; to maintain secrecy, #8,302 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[みつど, mitsudo] (n) ความหนาแน่น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[みつゆ, mitsuyu] TH: ลักลอบนำเข้า  EN: smuggling (vs)
[みつゆ, mitsuyu] TH: ค้าของเถื่อนหนีภาษี  EN: contraband trade

Japanese-English: EDICT Dictionary
[みつ, mitsu] (n,adj-na) (1) density; thickness; (2) secrecy; (3) minute; fine [Add to Longdo]
か(P);秘か;窃か[ひそか, hisoka] (adj-na,n) secret; private; surreptitious; (P) [Add to Longdo]
か事;[みそかごと;ひそかごと, misokagoto ; hisokagoto] (n) (1) (arch) secret; private matter; (2) amorous affair; liaison [Add to Longdo]
やか[ひそやか, hisoyaka] (adj-na) quiet; still; surreptitious [Add to Longdo]
[みつうん, mitsuun] (n) dense clouds; overcast [Add to Longdo]
[みつが, mitsuga] (n) detailed drawing or picture [Add to Longdo]
[みっかい, mikkai] (n,vs) clandestine meeting [Add to Longdo]
[みつぎ, mitsugi] (n) secret rites; secrets [Add to Longdo]
[みつぎ, mitsugi] (n,vs) secret conference [Add to Longdo]
[みつりょう, mitsuryou] (n,vs) poaching (fish or seafood) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
To get technical information from that company, we first have to sign a non-disclosure agreement.あそこの会社から技術情報をもらうには、まず機保持契約を結ばなければいけない。
You ought not to have disclosed the secret.あなたはその秘を漏らすべきではなかったのに。
You should have kept it secret.あなたはそれを秘にしておくべきだったのに。
That secret can't be kept forever.いつまでもその秘を隠しておけるものではない。
A good diplomat is a person who practises the technique of letting someone else let the cat out of the bag.うまい外交官とは、人に秘をもらさせる手をいつもつかう人である。
A talkative person is always letting the cat out of the bag and jeopardizing the interests of others.おしゃべりの人は、いつも秘をばくろしては他人の利害を冒している。
Dutch is closely related to German.オランダ語はドイツ語と接なつながりがある。
The entire body is densely covered with hair.からだ全体がに毛でおおわれている。
It's dangerous to tell Chris your secrets because he tells everybody.クリスは誰にでも話してしまうから、彼に秘を言うのは危険よ。 [F]
There is a dense population of young people around here.このあたりは若者が集することが多い。
This plan requires secrecy.この計画は秘を要する。
Secrecy is of the essence in this matter.この件では秘が何より重要なことだ。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
結合[みつけつごう, mitsuketsugou] tightly-coupled (a-no) [Add to Longdo]
結合システム[みつけつごうシステム, mitsuketsugou shisutemu] tightly coupled system [Add to Longdo]
[ひみつ, himitsu] density [Add to Longdo]
閉型[みっぺいがた, mippeigata] encapsulated type [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[みつ, mitsu] ENG, NAHE, DICHT, GEDRAENGT, GENAU, GEHEIM [Add to Longdo]
[みつど, mitsudo] Dichte [Add to Longdo]
[みっせつ, missetsu] -eng, intim [Add to Longdo]
猟者[みつりょうしゃ, mitsuryousha] Wilddieb [Add to Longdo]
[みつゆ, mitsuyu] schmuggeln [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top