ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -寂-, *寂*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[寂, jì, ㄐㄧˋ] still, silent, quiet, desolate
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  叔 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [pictophonetic] roof, Rank: 1739

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jì, ㄐㄧˋ, ] lonesome, #12,514 [Add to Longdo]
[jì mò, ㄐㄧˋ ㄇㄛˋ, ] lonely; lonesome, #2,892 [Add to Longdo]
[jì jìng, ㄐㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] quiet, #12,162 [Add to Longdo]
[chén jí, ㄔㄣˊ ㄐㄧˊ, ] silence; stillness, #14,428 [Add to Longdo]
[jì liáo, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄠˊ, ] lonely; still; desolate; (classical), #37,597 [Add to Longdo]
[yuán jì, ㄩㄢˊ ㄐㄧˋ, / ] to pass away (of Buddh. monks, nuns); death, #64,442 [Add to Longdo]
[jì jì, ㄐㄧˋ ㄐㄧˋ, ] quiet [Add to Longdo]
满坐[mǎn zuò jì rán, ㄇㄢˇ ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧˋ ㄖㄢˊ, / 滿] the whole audience silent with expectation [Add to Longdo]
[shì jì, ㄕˋ ㄐㄧˋ, ] to pass away (of a monk or nun) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
しい[さびしい, sabishii] (adj) เหงา เปล่าเปลี่ยว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
しげ[さびしげ, sabishige] (adj) ดูท่าทางเหงา ๆ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じゃく, jaku] (n) (1) patina; antique look; (2) elegant simplicity; (3) well-trained voice; (P) [Add to Longdo]
[じゃく, jaku] (n) (1) (entering into) nirvana; (n-suf) (2) used after a date to indicate the death of a monk at that time; (adj-t,adv-to) (3) silent; tranquil [Add to Longdo]
々;[せきせき;じゃくじゃく;さびさび, sekiseki ; jakujaku ; sabisabi] (adj-t,adv-to) sad; lonesome; desolate [Add to Longdo]
しい(P);淋しい[さびしい(P);さみしい, sabishii (P); samishii] (adj-i) lonely; lonesome; solitary; desolate; (P) [Add to Longdo]
しがり屋;淋しがり屋[さびしがりや, sabishigariya] (n) (See しん坊) lonely person; someone who easily succumbs to loneliness [Add to Longdo]
しがる;淋しがる[さびしがる, sabishigaru] (v5r) (See がる,しい) to miss someone; to miss something; to feel lonely [Add to Longdo]
しさ[さびしさ, sabishisa] (n) (feeling of) loneliness; desolation [Add to Longdo]
しん坊;しんぼう[さびしんぼう, sabishinbou] (n) (uk) (See しがり屋) lonely person; someone who easily succumbs to loneliness [Add to Longdo]
とした[じゃくとした;せきとした, jakutoshita ; sekitoshita] (adj-f) still; hushed [Add to Longdo]
れた季節[さびれたきせつ, sabiretakisetsu] (n) dead season [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We miss you very much.あなたがいなくてとてもしい。
I'll miss you.あなたがいなくてしくなるでしょう。
I'll miss you very much.あなたがいなくなるととてもしくなります。
You will be missed by your friends.あなたがいなくなると友人がしがるでしょう。
I'll miss you very much if you go.あなたがいなくなればしくなります。
I'll miss you when you are gone.あなたが行ってしまったらしくなります。
You will be missed by your friends.あなたは友人を失ってしいでしょう。
Some day they will find me lying in neglect and decay.いつか私は一人しく朽ち果てているだろう。
We all have missed you.みんなしがっていたんですよ。
Mary has nobody to talk with, but she doesn't feel lonely.メアリーは一人も話し相手がいないが、しいとは感じない。
If you didn't have him to exchange letters with, you would be lonely.もしあなたが彼との手紙の交換ができなくなればあなたがしくなるだろう信じていたのです。
It is lonely to live alone.一人で生活するのはしい。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[さび, sabi] geschmackvolle_Einfachheit [Add to Longdo]
しい[さびしい, sabishii] -einsam, -oede, verlassen [Add to Longdo]
りょう[せきりょう, sekiryou] Einsamkeit, Verlassenheit [Add to Longdo]
れる[さびれる, sabireru] verfallen [Add to Longdo]
[せきぜん, sekizen] -einsam, verlassen [Add to Longdo]
[せきぜん, sekizen] -einsam, verlassen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top