ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -容-, *容*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[容, róng, ㄖㄨㄥˊ] appearance, looks; form, figure; to contain, to hold
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  谷 [, ㄍㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] roof, Rank: 442

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[róng, ㄖㄨㄥˊ, ] to hold; to contain; to allow; appearance; look; countenance, #3,340 [Add to Longdo]
[nèi róng, ㄋㄟˋ ㄖㄨㄥˊ, / ] content; substance; details, #554 [Add to Longdo]
[róng yì, ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ, ] easy; likely; liable (to), #702 [Add to Longdo]
[xiào róng, ㄒㄧㄠˋ ㄖㄨㄥˊ, ] smile; smiling expression, #3,568 [Add to Longdo]
[měi róng, ㄇㄟˇ ㄖㄨㄥˊ, ] beautify, #4,219 [Add to Longdo]
[róng liàng, ㄖㄨㄥˊ ㄌㄧㄤˋ, ] capacity; volume; quantitative (science), #4,347 [Add to Longdo]
[zhèn róng, ㄓㄣˋ ㄖㄨㄥˊ, / ] troop arrangement, #4,443 [Add to Longdo]
[xíng róng, ㄒㄧㄥˊ ㄖㄨㄥˊ, ] describe; look or appearance, #5,070 [Add to Longdo]
[kuān róng, ㄎㄨㄢ ㄖㄨㄥˊ, / ] lenient; tolerant, #6,247 [Add to Longdo]
[bù róng, ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ, ] not tolerate; not allow; not brook; not admit, #7,252 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ようりょう, youryou] (n) ความจุ

Japanese-English: EDICT Dictionary
を改む[ようをあらたむ, youwoaratamu] (exp,v5m) to change one's appearance [Add to Longdo]
[ようい, youi] (adj-na,n) easy; simple; plain; (P) [Add to Longdo]
易い[たやすい, tayasui] (adj-i) (uk) easy; simple; light; (P) [Add to Longdo]
易にする[よういにする, youinisuru] (exp,vs-i) to facilitate; to make easy; to simplify [Add to Longdo]
[ようがん, yougan] (n) features; looks [Add to Longdo]
顔美麗[ようがんびれい, youganbirei] (n,adj-na) beautiful face; attractive features [Add to Longdo]
[ようき, youki] (n) container; vessel; (P) [Add to Longdo]
[ようぎ, yougi] (n) behavior; behaviour; deportment [Add to Longdo]
[ようぎ, yougi] (n) suspect; charge; (P) [Add to Longdo]
疑者[ようぎしゃ, yougisha] (n) suspect (person); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It's no easy matter to maintain a family of six.6人家族を養うのは易なことではない。
You must take his age into account.あなたは彼の態を考慮に入れなければならない。
That church organization takes in refugees.あの教会施設は避難民を収している。
In the U.S., there are more prisoners than there is jail space for them. So the prisons are overcrowded.アメリカでは、犯罪人を収する刑務所のための場所以上に犯罪人がいるのでいつも刑務所は定員オーバーの状態である。
Once you have formed a had habit, you cannot get rid of it easily.いったん悪い癖がつくと、易に直すことは出来ない。
It's not honest being honest all the time.いつも正直であるというのは、易なことではない。
There is nothing to it.いとも易なことだ。
It is certain that Emmet contrived his 'dyad' style to facilitate the process of architectural design.エメットが建築デザインのプロセスを易にするために「ダイアド」スタイルを考案したことは確実である。
Cancer can be cured easily if it is found in its first phase.ガンは第一段階で発見すれば易に治療できる。
Kate has a good figure.ケイトの姿は素晴らしい。
Ken inquired about his father.ケンは彼のお父さんの態を尋ねた。
These quotations were effective in sending complex messages to his friends, because, in his day, people could quote from such authors with every expectation of being understood.こうした引用は友人に込み入った内の連絡を行うのに効果的であった。彼の時代では理解してもらえることを充分に期待してそうした作家から引用できたからである。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
易にする[よういにする, youinisuru] to facilitate [Add to Longdo]
[ようりょう, youryou] electrical capacitance, capacity [Add to Longdo]
量集合[ようりょうしゅうごう, youryoushuugou] capacity set [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[よう, you] FORM, AUSSEHEN, INHALT [Add to Longdo]
[ようき, youki] Gefaess, Behaelter [Add to Longdo]
姿[ようし, youshi] Gestalt, Figur [Add to Longdo]
[ようい, youi] leicht, einfach [Add to Longdo]
疑者[ようぎしゃ, yougisha] verdaechtige_Person [Add to Longdo]
[ようしゃ, yousha] Verzeihung, Vergebung, Mitleid [Add to Longdo]
[ようりょう, youryou] Kapazitaet, Aufnahmefaehigkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top