ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

家族

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -家族-, *家族*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
家族[jiā zú, ㄐㄧㄚ ㄗㄨˊ, ] household; clan, #3,834 [Add to Longdo]
家族[tǔ jiā zú, ㄊㄨˇ ㄐㄧㄚ ㄗㄨˊ, ] Tujia ethnic group of Hunan, #38,830 [Add to Longdo]
湘西土家族苗族自治州[Xiāng xī Tǔ jiā zú Miáo zú zì zhì zhōu, ㄒㄧㄤ ㄒㄧ ㄊㄨˇ ㄐㄧㄚ ㄗㄨˊ ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, 西] Xiangxi Tujia and Miao autonomous prefecture in northwest Hunan, capital Jishou 吉首, #100,983 [Add to Longdo]
恩施土家族苗族自治州[Ēn shī Tǔ jiā zú Miáo zú zì zhì zhōu, ㄣ ㄕ ㄊㄨˇ ㄐㄧㄚ ㄗㄨˊ ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, ] Enshi Tujia and Miao autonomous prefecture in Hubei, #135,974 [Add to Longdo]
沿河土家族自治县[Yán hé Tǔ jiā zú zì zhì xiàn, ㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄊㄨˇ ㄐㄧㄚ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, 沿 / 沿] Yanhe Tujiazu autonomous county in Guizhou, #151,509 [Add to Longdo]
长阳土家族自治县[Cháng yáng Tǔ jiā zú zì zhì xiàn, ㄔㄤˊ ㄧㄤˊ ㄊㄨˇ ㄐㄧㄚ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Changyang Tujiazu autonomous county in Hubei, #154,861 [Add to Longdo]
五峰土家族自治县[Wǔ fēng tǔ jiā zú zì zhì xiàn, ㄨˇ ㄈㄥ ㄊㄨˇ ㄐㄧㄚ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Wufeng Tujiazu autonomous county in Hubei, #164,804 [Add to Longdo]
石柱土家族自治县[Shí zhù Tǔ jiā zú zì zhì xiàn, ㄕˊ ㄓㄨˋ ㄊㄨˇ ㄐㄧㄚ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Shizhu Tujiazu autonomous county in Sichuan, #233,381 [Add to Longdo]
家族[jiā zú shù, ㄐㄧㄚ ㄗㄨˊ ㄕㄨˋ, / ] a family tree [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
家族[かぞく, kazoku] (n) ครอบครัว
家族[かぞく, kazoku] (n) สมาชิกครอบครัว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
家族[かぞく, kazoku, kazoku , kazoku] (n) ครอบครัว

Japanese-English: EDICT Dictionary
家族[かぞく, kazoku] (n,adj-no) family; members of a family; (P) [Add to Longdo]
家族[かぞくあい, kazokuai] (n) love of (one's) family; family love; familial love [Add to Longdo]
家族意識[かぞくいしき, kazokuishiki] (n) sense of family [Add to Longdo]
家族一同[かぞくいちどう, kazokuichidou] (n) whole family; all one's family [Add to Longdo]
家族[かぞくかい, kazokukai] (n) family association; association of families [Add to Longdo]
家族会議[かぞくかいぎ, kazokukaigi] (n) family council [Add to Longdo]
家族[かぞくかん, kazokukan] (n) one's views on the family; family values [Add to Longdo]
家族計画[かぞくけいかく, kazokukeikaku] (n) family planning; (P) [Add to Longdo]
家族構成[かぞくこうせい, kazokukousei] (n) family structure [Add to Longdo]
家族持ち[かぞくもち, kazokumochi] (n) person with a family; family man [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Two families live in the same house.2つの家族が同じ家に住んでいる。
It's no easy matter to maintain a family of six.6人家族を養うのは容易なことではない。
I am very grateful to you for what you've done for my family.あなたが私の家族にして下さったことにたいへん感謝します。
We are all looking forward to seeing you and your family.あなたと御家族にお会いできることを楽しみにしております。
You have a large family to support; don't play for high stakes.あなたには扶養しなければならない大きな家族がある。だが危険をおかしてまで大きな利益を得ようとするな。
I am sending you a picture of my family.あなたに私の家族の写真を送るつもりだ。
We are all looking forward to seeing your family.あなたの家族に会えるのを皆楽しみにしています。
Your family must be very nice.あなたの家族はきっと親切でしょう。
Your duty is to support your family.あなたの義務は家族を養うことです。
Is your salary adequate to support your family?あなたの給料は家族を養うのに十分ですか。
You have to protect your family.あなたは、自分の家族を守らなければならない。
How large is your family?あなたは何人家族ですか。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
家族[かぞく, kazoku] Familie [Add to Longdo]
家族連れ[かぞくづれ, kazokudure] mit_der_Familie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top