ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -家-, *家*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[家, jiā, ㄐㄧㄚ] house, home, residence; family
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  豕 (shǐ ㄕˇ) 
Etymology: [pictophonetic] roof,  Rank: 56

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiā, ㄐㄧㄚ, / ] furniture; tool, #92 [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] home; family; classifier for families or businesses; refers to the philosophical schools of pre-Han China; noun suffix for specialists in some activity such as musician or revolutionary, corresponds to English -ist, -er, -ary or -ian; surname Jia, #92 [Add to Longdo]
[guó jiā, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, / ] country; nation; state, #126 [Add to Longdo]
[dà jiā, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄚ, ] authority; everyone, #151 [Add to Longdo]
[zhuān jiā, ㄓㄨㄢ ㄐㄧㄚ, / ] expert; specialist, #615 [Add to Longdo]
[huí jiā, ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧㄚ, ] to return home, #736 [Add to Longdo]
[jiā tíng, ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄥˊ, ] family; household, #768 [Add to Longdo]
[jiā lǐ, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ, / ] home, #1,253 [Add to Longdo]
[rén jiā, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚ, ] household; dwelling; family; sb else's house; household business; house of woman's husband-to-be, #1,335 [Add to Longdo]
[rén jia, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚ˙, ] other people; sb else; he, she or they; I, me, myself (as "one" or "people"), #1,335 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いえ, ie] (n) บ้าน
[かじ, kaji] (n) งานบ้าน
[かぞく, kazoku] (n) ครอบครัว
[かぞく, kazoku] (n) สมาชิกครอบครัว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
屋土地税[かおくとちぜい, kaokutochizei] (n) ภาษีโรงเรือน
庭教師[かていきょうし, kateikyoushi] (n) ครูสอนพิเศษ,ครูส่วนตัว,ผู้ภิทักษ์,
[やちん, yachin] ค่าเช่าบ้าน
[かぞく, kazoku, kazoku , kazoku] (n ) ครอบครัว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かでん, kaden] Thai: เครื่องใช้ไฟฟ้า English: consumer electronics
[かけい, kakei] Thai: ชาติตระกูล English: family lineage
[かせい, kasei] Thai: การเรือน English: household economy
計簿[かけいぼ, kakeibo] Thai: สมุดบัญชีบันทึกค่าใช้จ่ายในครอบครัว English: household account book

Japanese-English: EDICT Dictionary
[んち, nchi] (n) (1) house; residence; dwelling; (2) family; household; (3) lineage; family name; (P) [Add to Longdo]
[んち, nchi] (n,adj-no) (1) house; home (one's own); (pn,adj-no) (2) (See 内・うち・4) (one's) family; (one's) household; (P) [Add to Longdo]
[んち, nchi] (suf) (See 政治) -ist (used after a noun indicating someone's occupation, pursuits, disposition, etc.); -er [Add to Longdo]
[んち, nchi] (suf) house (e.g. of Tokugawa); family; (P) [Add to Longdo]
[んち, nchi] (suf,exp) (uk) (abbr) (from 〜のうち) (See ・ち・1) 's house; 's home [Add to Longdo]
々;[いえいえ, ieie] (n) every house or family [Add to Longdo]
なき子[いえなきこ, ienakiko] (n) (arch) homeless child [Add to Longdo]
に帰る;に還る[いえにかえる, ienikaeru] (exp,v1) to come back home; to go back home [Add to Longdo]
に帰る時[いえにかえるとき, ienikaerutoki] (n) when returning home [Add to Longdo]
の外[いえのそと, ienosoto] (n) outside the house [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Where is your house?" "It is over there."「あなたのはどこですか」「それは向こうです」
"Don't say such rubbish!" said the farmer.「おんどりゃー馬鹿言ってんじゃねー」農は言った。
"Hey, Willie," the farmer shouted out.「ヘイ、ウィリー」農は大声で叫んだ。
"Get rid of it, of course!" Answered the farmer.「もちろん、捨ててくれ」と農が答えました。
"Would you mind taking me home?" she said.まで送って下さらない」と彼女はいった。
"Aw, come on, son!" the farmer insisted.「気にすんじゃねーべさ!」農はしつこく誘った。
He said his father was an architect and that he wanted to be one too.「私の父は建築です。そして私も建築になりたいと思います」と彼は言った。
"I have no house," said the tree.「私はを持っていません」木は言いました。
"I want a house to keep me warm," he said.「私は暖かいがほしいのだ」男の子は言いました。
"Her charm is beyond description!" the artist exclaimed.「彼女の魅力は言葉では表現できない」、とその芸術は叫んだ。
Ten houses were burned down.10軒のがすっかり燃えた。
The fire burned down ten houses.10軒のがその火事で焼失した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With his enormous wealth, the police, yakuza, and even politicians were under his control.[JA] 莫大な財産を持って 警察にヤクザ 政治まで 自分の道具にして Emotions (2017)
They paid me one million yen a month in rent.[JA] 毎月 100万円もの賃を 支払っていた Emotions (2017)
If only we had left together...[JA] 僕があのとき 一緒にを出てれば... Emotions (2017)
you're a novelist, Shin Michima.[JA] 道間 慎は小説です Confrontation (2017)
I'll negotiate with the owner.[JA] (ひとみ)大(おおや)さんに交渉します Emotions (2017)
Why did those women risk death in order to live there with me?[JA] 女たちはなぜ 危険を冒してまで あのに集まったのだろう? Confrontation (2017)
Boss...[CN] 当... Project A (1983)
Those women paid me a million yen and put their lives on the line to live with me in that house.[JA] 女たちは100万円を払ってまで 命を懸けて あので暮らしていた Confrontation (2017)
Home![CN] 回 Madame Bovary (1969)
What's up![CN] 大好啊? Russell Peters: Red, White and Brown (2008)
Then, why did you come?[JA] なんで あのに? Emotions (2017)
My life has become more settled. I've started cleaning up my home.[JA] (佑希) だいぶ落ち着いてきたので の片づけを始めたんです Confrontation (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
庭用[かていよう, kateiyou] for home (vs. business) use, residential use, family use [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[や, ya] Haus, Heim [Add to Longdo]
[や, ya] Haus, Heim [Add to Longdo]
[やぬし, yanushi] Hausbesitzer [Add to Longdo]
[かじ, kaji] Familienangelegenheiten, Hausarbeit [Add to Longdo]
[かぼく, kaboku] Diener [Add to Longdo]
[かぐ, kagu] Moebel [Add to Longdo]
[かない, kanai] (eigene) Ehefrau [Add to Longdo]
[かたく, kataku] Haus [Add to Longdo]
宅捜査[かたくそうさ, katakusousa] Haussuchung, Hausdurchsuchung [Add to Longdo]
宅捜索[かたくそうさく, katakusousaku] Haussuchung, Hausdurchsuchung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top