ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -客-, *客*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[客, kè, ㄎㄜˋ] guest, traveller; customer
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [ideographic] A person 各 welcomed under one's roof 宀; 各 also provides the pronunciation, Rank: 583

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kè, ㄎㄜˋ, ] customer; visitor; guest; guest web user (e.g. blogger 博); phonetic -ke, -ge, -co, -key etc in loan words, #1,154 [Add to Longdo]
[kè hù, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ, / ] client; customer, #874 [Add to Longdo]
[yóu kè, ㄧㄡˊ ㄎㄜˋ, / ] traveler; tourist, #2,341 [Add to Longdo]
[kè guān, ㄎㄜˋ ㄍㄨㄢ, / ] objective, #2,791 [Add to Longdo]
[gù kè, ㄍㄨˋ ㄎㄜˋ, / ] client; customer, #2,966 [Add to Longdo]
[lǚ kè, ㄌㄩˇ ㄎㄜˋ, ] traveler; tourist, #3,135 [Add to Longdo]
[chéng kè, ㄔㄥˊ ㄎㄜˋ, ] passenger, #3,140 [Add to Longdo]
[kè rén, ㄎㄜˋ ㄖㄣˊ, ] guest, #4,062 [Add to Longdo]
[kè yùn, ㄎㄜˋ ㄩㄣˋ, / ] passenger traffic, #5,861 [Add to Longdo]
[kè chē, ㄎㄜˋ ㄔㄜ, / ] coach, #5,888 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きゃくせん, kyakusen] (n) เรือโดยสาร

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[きゃくせん, kyakusen] TH: เรือผู้โดยสาร  EN: passenger boat
[きゃく, kyaku] TH: ลูกค้า  EN: customer
[きゃく, kyaku] TH: แขก(ผู้มาเยือน)  EN: guest

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きゃく(P);かく, kyaku (P); kaku] (n) (1) guest; visitor; (2) customer; client; shopper; spectator; audience; tourist; sightseer; passenger; (P) [Add to Longdo]
を通す[きゃくをとおす, kyakuwotoosu] (exp,v5s) to show a guest in [Add to Longdo]
扱い[きゃくあつかい, kyakuatsukai] (n,vs) hospitality [Add to Longdo]
[きゃくいん(P);かくいん, kyakuin (P); kakuin] (n) guest (associate) member; (P) [Add to Longdo]
員教員[かくいんきょういん, kakuinkyouin] (n) guest lecturer; guest teacher; visiting lecturer [Add to Longdo]
員研究員[きゃくいんけんきゅういん, kyakuinkenkyuuin] (n) visiting researcher [Add to Longdo]
引き[きゃくひき, kyakuhiki] (n,vs) touting; tout; barker; pander; customer puller [Add to Longdo]
[きゃくえん, kyakuen] (n,vs) guest appearance [Add to Longdo]
[ハッカ, hakka] (n) Hakka (subgroup of Han Chinese living esp. in southeastern China, incl Taiwan) [Add to Longdo]
家語;ハッカ語[ハッカご, hakka go] (n) (See 家) Hakka (dialect of Mandarin Chinese) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Your work has been causing a lot of complaints from customers; I'm ordering you to leave immediately." "Oh, up yours! I didn't want to work here in the first place."「君の仕事についてはおさんから不満が殺到している。すぐに辞めてもらおう」「ふん、くそったれめ。こんな所はじめから勤めたくなかったんだ。」 [M]
Please move to the rear (of the bus).<乗への呼びかけ>(バスの)中へお詰め願います。
After 11 o'clock the guests began to leave by twos and threes.11時を過ぎると、おたちは三々五々帰り始めた。
A passenger fainted, but the stewardess brought him around.1人の乗が気を失ったが、スチュワーデスが彼の意識を回復させた。
Take it to the men in Room 318.318号室のおさんに持って行ってあげなさい。
No less than fifty passengers were injured in the traffic accident.50人もの乗がその事故でけがをした。
No fewer than 50 passengers were killed.50人もの乗が死んだ。
Only 3 out of the 98 passengers survived.98人の乗のうち3人だけが生き残った。
According to the ABC news, another jet-liner was hi-jacked in the Middle East.ABCニュースによれば、もう一機のジェット旅機が、中近東でハイジャックされたそうだ。
The ice cream vendor is waiting on customers at his outdoor stand.アイスクリーム売りが外の売店でにアイスクリームを売っている。
You are all our guests tonight.あなたたちはみんな今夜は私たちのおさんです。
Are you staying at this hotel?あなたはこのホテルのおですか。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
先開発プログラム[きゃくさきかいはつプログラム, kyakusakikaihatsu puroguramu] field developed program (FDP) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きゃく, kyaku] -GAST [Add to Longdo]
[きゃくしつ, kyakushitsu] Gaestezimmer [Add to Longdo]
扱い[きゃくあつかい, kyakuatsukai] Behandlung_der_Gaeste, Bedienung_der_Gaeste [Add to Longdo]
[きゃくせん, kyakusen] Passagierschiff [Add to Longdo]
観的[きゃっかんてき, kyakkanteki] objektiv, sachlich [Add to Longdo]
[きゃくま, kyakuma] Gaestezimmer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top