ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

実際

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -実際-, *実際*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
実際[じっさい, jissai] (adv) ในความเป็นจริง

Japanese-English: EDICT Dictionary
実際[じっさい, jissai] (adj-no,adv,n) (1) practicality; practical; (2) reality; actuality; actual conditions; (3) {Buddh} bhutakoti (limit of reality); (P) [Add to Longdo]
実際[じっさいに, jissaini] (adv) (1) (See 実際・1) virtually; practically; in practice; in practise; (2) (See 実際・2) currently; presently [Add to Longdo]
実際にある;実際に有る[じっさいにある, jissainiaru] (exp,adj-f) real; actual; de facto; in fact [Add to Longdo]
実際の小数点[じっさいのしょうすうてん, jissainoshousuuten] (n) {comp} actual decimal point [Add to Longdo]
実際[じっさいか, jissaika] (n) practical individual [Add to Longdo]
実際[じっさいせい, jissaisei] (n) practicality [Add to Longdo]
実際[じっさいてき, jissaiteki] (adj-na) practical; realistic; pragmatic [Add to Longdo]
実際面で[じっさいめんで, jissaimende] (exp) in practical terms [Add to Longdo]
実際問題[じっさいもんだい, jissaimondai] (n) practical question (problem) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.「今、行動を起こせ」という、それが伝える実際的な意味に加えて、即座の行動がなぜ重要であるかという多くの理由をも、言外に示唆していたのであった。
Arnold teaches us to see the object as it really is.アーノルドは物を実際にあるがままに見よと教える。
His beard made him look older by ten years.あごひげが、ある為に彼は10歳ほど実際よりふけてみえた。
After the assistant returned $1 to each one, each man had actually paid only $9.アシスタントが1ドルずつ返したから、それぞれの人たちは実際には9ドルしか払っていなかったことになります。
Your plan has the virtue of being practical.あなたの計画は実際的だという長所がある。
Your ideas are hardly practical.あなたの考えはとても実際的とはいえない。
He is not really a friend, just an acquaintance.あの人は実際の友達ではなく、単に知り合いです。
In England spring really begins with the first of May.イギリスでは春は実際には5月1日から始まる。
The English are said to be a practical people.イギリス人は、実際的な国民だと言われている。
The English are a practical people.イギリス人は実際的な国民だ。
In either case, the division is real and useful; but it can also be misleading.いずれにせよ、その隔たりは現実のものであり、実際に役に立つものではあるのだが、同時にそれは誤解を招くおそれのあるものでもある。
Snoring and excessive smoking are indeed related.いびきとたばこの吸い過ぎは実際に関連がある。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
実際の小数点[じっさいのしょうすうてん, jissainoshousuuten] actual decimal point [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
実際[じっさい, jissai] Wahrheit, Tatsache, Wirklichkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top