ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -宜-, *宜*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[宜, yí, ㄧˊ] fitting, proper, right; what one should do
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  且 [qiě, ㄑㄧㄝˇ]
Etymology: [ideographic] A memorial service 且 held in a house 宀, Rank: 1290

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yí, ㄧˊ, ] proper; should; suitable; appropriate, #2,863 [Add to Longdo]
便[biàn yí, ㄅㄧㄢˋ ㄧˊ, 便] convenient, #2,918 [Add to Longdo]
便[pián yi, ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 便] small advantages; to let sb off lightly; cheap; inexpensive, #2,918 [Add to Longdo]
[bù yí, ㄅㄨˋ ㄧˊ, ] not suitable; inadvisable; inappropriate, #5,237 [Add to Longdo]
[shì yí, ㄕˋ ㄧˊ, ] (make) arrangements, #5,883 [Add to Longdo]
[shì yí, ㄕˋ ㄧˊ, / ] suitable; appropriate, #5,981 [Add to Longdo]
因地制[yīn dì zhì yí, ㄧㄣ ㄉㄧˋ ㄓˋ ㄧˊ, ] (成语 saw) to use methods in line with local circumstances, #13,456 [Add to Longdo]
[Yí chāng, ㄧˊ ㄔㄤ, ] Yichang prefecture level city in Hubei, #18,720 [Add to Longdo]
[Yí bīn, ㄧˊ ㄅㄧㄣ, / ] Yibin prefecture level city in Sichuan, #27,761 [Add to Longdo]
占便[zhàn pián yi, ㄓㄢˋ ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 便 / 便] advantageous; favorable, #28,084 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
しい[よろしい, yoroshii] (adj) ดี, โอเค, ใช้ได้

Japanese-English: EDICT Dictionary
;諾[むべ;うべ, mube ; ube] (adv) truly; indeed [Add to Longdo]
しい[よろしい, yoroshii] (adj-i) (uk) (hon) good; OK; all right; fine; very well; will do; may; can; (P) [Add to Longdo]
しかったら[よろしかったら, yoroshikattara] (n) if you don't mind; if you like [Add to Longdo]
しきを得る[よろしきをえる, yoroshikiwoeru] (exp,v1) just about right; quite appropriate [Add to Longdo]
しく(P);敷く(ateji);夜露死苦(ateji)[よろしく, yoroshiku] (exp,adv) (1) (uk) (夜露死苦 is slang) well; properly; suitably; (2) best regards; please remember me; please treat me favorably (favourably); please take care of; (P) [Add to Longdo]
しくやる[よろしくやる, yoroshikuyaru] (exp,v5r) (1) (uk) to make out with; to make cozy with (cosy); (2) to do at one's own discretion [Add to Longdo]
しければ[よろしければ, yoroshikereba] (exp) (uk) if you please; if you don't mind; when you're ready; if you want; if that's alright with you [Add to Longdo]
陽殿;儀陽殿[ぎようでん, giyouden] (n) (See 十七殿) pavilion housing imperial treasures and historical artifacts (in Heian Palace) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Remember me to your father.お父さんにしく。
In other words, the attitude of the landowners whose property the line would cross; the desirability of making detours to serve other towns and villages or to connect with other railway lines.すなわち、その路線が通る土地の所有者の意向、他の町や村の便をはかるために、あるいは他の路線との接続をはかるために迂回することのメリットなどである。
Television has the advantage of providing sports fans with greater convenience.テレビはスポーツファンに一層大きな便を与える、という長所を持っている。
The public convenience should be respected.公衆の便は尊重されねばならない。
It's your duty to care for your parents regardless of the inconvenience.便に関わらず自分の親の世話をするのは義務である。
There are many rest stops along the freeway for the convenience of travelers.旅行者の便をはかって高速道路沿いに多くの休憩場所がある。
"Right, I'll check your work, OK?" "Please go ahead and inspect. I think I gave it a good go."「じゃあ、チェックしちゃいますね」「審査しく。頑張ったつもりだぜ」
Usually the id and name attributes have the same value applied. (N.B. Not because it matters if they differ but just as a matter of convenience.)普通は、id属性とname属性に同じ値を割り当てます。(訳注:異なっていても構わないが便上同じ値を割り当てるという事)
On some OS's you get gibberish for filenames with full-width characters so when downloading please change to a suitable filename.全角文字を含むファイル名の場合、一部のOSでは文字化けが生じることがありますので、ダウンロードの際に適ファイル名を変更してください。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Say hello to Barbara for me.[JP] バーバラにしく Space Cowboys (2000)
- Am I right, Sister?[JP] - しいですか? The Magdalene Sisters (2002)
They are pretty, why?[CN] 便货一眼就看得出来 Episode #1.2 (2004)
- Permission to speak freely, sir.[JP] - 私の意見を言ってもしいでしょうか? Behind Enemy Lines (2001)
I'm sure we could get a used sword very cheap.[CN] 你买的一定很便 A Farewell to Arms (1932)
- Cherie.[JP] - しく Space Cowboys (2000)
How much do you get exactly?[CN] 你买我算你便一点 Episode #1.2 (2004)
But he's stayin' in Africa, so I bought it from him cheap.[CN] 人去了非洲, 所以我很便把它买下了 Cavalcade (1933)
We'll see you next week and settle all the details.[CN] 我們下個星期 再來和你處理一下具體事. Grand Hotel (1932)
- What's the matter? Isn't it cheap enough?[CN] -怎么样 这样还不够便 It Happened One Night (1934)
Can I go now, miss?[JP] お嬢様 もう行ってもしいでしょうか? 8 Women (2002)
Fine.[JP] しい Forbidden Planet (1956)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぎ, gi] GUT, RICHTIG [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top