ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -定-, *定*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
[じょうすう] (トヨタ言葉) constant

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[定, dìng, ㄉㄧㄥˋ] to decide, to fix, to settle; to order; definite, fixed, sure
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  疋 [, ㄆㄧˇ]
Etymology: [ideographic] A person 疋 settling under a roof 宀, Rank: 77

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dìng, ㄉㄧㄥˋ, ] to set; to fix; to determine; to decide; to order, #782 [Add to Longdo]
[yī dìng, ㄧ ㄉㄧㄥˋ, ] surely; certainly; necessarily; fixed; a certain (extent etc); given; particular, #194 [Add to Longdo]
[guī dìng, ㄍㄨㄟ ㄉㄧㄥˋ, / ] provision; to fix; to set; to formulate; to stipulate; to provide; regulation; rule, #338 [Add to Longdo]
[jué dìng, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] to decide (to do something); to determine; to resolve, #394 [Add to Longdo]
[kěn dìng, ㄎㄣˇ ㄉㄧㄥˋ, ] to be sure; to be certain; sure; certain; definite; to confirm; to affirm; affirmative, #772 [Add to Longdo]
[wěn dìng, ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ, / ] steady; stable; stability; to pacify, #897 [Add to Longdo]
[què dìng, ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] definite; certain; fixed; to fix (on sth); to determine; to be sure; to ensure; to make certain; to ascertain; to clinch; to recognize; to confirm; OK (on computer dialog box), #940 [Add to Longdo]
[zhì dìng, ㄓˋ ㄉㄧㄥˋ, ] to draw up; to formulate, #1,273 [Add to Longdo]
[gù dìng, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ, ] fixed; set; regular, #1,892 [Add to Longdo]
[dìng wèi, ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ, ] position; location; localization, #2,324 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ていこく, teikoku] (n) ตารางเวลา, กำหนดการ
[ていおん, teion] (n) อุณหภูมิคงที่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
形業務[ていけいぎょうむ, teikeigyoumu] (n) งานประจำ routine work
足数[ていそくすう, teisokusuu] (n) องค์ประชุม
[ていちゃく, teichaku] (n, vt) ยึดติด, เป็นที่ยอมรับ
[ていすう, teisuu] (n, vt) จำนวนที่กำหนดไว้, จำนวนคงที่, ค่าคงที่
[ていり, teiri] ทฤษฎีบท
[ていひょう, teihyou] (adv) ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
[ていぎ, teigi] (n) คำนิยาม,คำจำกัดความ
[ていばん, teiban] (n, adj) n.,adj. (เป็น) มาตรฐาน,เกณฑ์,กฎเกณฑ์,ข้อบังคับ,กรอบ,ข้อกำหนด,อัตราเปรียบเทียบ
[ていしょく, teishoku] (n) อาหารชุด
期預金[ていきよきん, teikiyokin] เงินฝากประจำ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
める[さだめる, sadameru] TH: กำหนด

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さだか, sadaka] (adj-na,n) definite; sure; (P) [Add to Longdo]
まった場所[さだまったばしょ, sadamattabasho] (n) specified place [Add to Longdo]
まらない天気[さだまらないてんき, sadamaranaitenki] (n) changeable weather [Add to Longdo]
まり[さだまり, sadamari] (n) rule; custom; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
まる[さだまる, sadamaru] (v5r,vi) to become settled; to be fixed; (P) [Add to Longdo]
[さだめ, sadame] (n) (1) law; rule; regulation; provision; decision; appointment; arrangement; agreement; (2) destiny; fate; karma [Add to Longdo]
めし[さだめし, sadameshi] (adv) surely [Add to Longdo]
めて[さだめて, sadamete] (adv) surely; certainly [Add to Longdo]
めない;め無い[さだめない, sadamenai] (adj-i) uncertain; transient; changeable [Add to Longdo]
めなき空[さだめなきそら, sadamenakisora] (exp) (arch) changeable weather [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is hard to define "triangle."「三角形」を義するのは難しいです。
Suppose there was a worldwide oil shortage in ten years' time. What would happen to the industrialised countries?10年経って、世界に石油が不足すると仮しよう。工業国に何が起こるだろうか。
I plan to stay there a week.1週間滞在の予です。
There's to be a strike on April 6th.4月6日にストライキが予されている。
We expect to arrive at Heathrow Airport at eight.8時にヒースロー空港に到着する予です。
It is a set rule to go to school at 8 o'clock.8時に学校に行くのはめられたルールです。
GNP is measured as the total market value of all the goods and service produced by a nation during a specified period.GNPは一期間に国によって生産されたすべての商品とサービスの市場価値の総額として計算される。
The letters STEP stand for the Society for Testing English Proficiency.STEPという文字は日本英語検協会を表している。
I have a subscription to TIMETIMEを期購読しています。
I'm sorry but I can't accept your invitation; I have other plans on that day.あいにくその日は予がありますので、御招きに応じられません。
But for your steady support, my mission would have resulted in failure.あなたの安的な支援がなければ、私の任務は失敗に終わっていたでしょう。
You will be paid a stable base salary plus commissions on sale.あなたの給与は一の基本給に販売手数料が加算されます。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ていかく, teikaku] rated value (engineering) [Add to Longdo]
期刊行物[ていきかんこうぶつ, teikikankoubutsu] periodical [Add to Longdo]
期業務[ていきぎょうむ, teikigyoumu] fixed task, scheduled task [Add to Longdo]
期購読[ていきこうどく, teikikoudoku] subscription [Add to Longdo]
期的に[ていきてきに, teikitekini] at fixed intervals [Add to Longdo]
期保守[ていきほしゅ, teikihoshu] scheduled maintenance [Add to Longdo]
期保全[ていきほぜん, teikihozen] scheduled maintenance [Add to Longdo]
義域[ていぎいき, teigiiki] domain [Add to Longdo]
義可能[ていぎかのう, teigikanou] definable [Add to Longdo]
義済み[ていぎずみ, teigizumi] built-in, predefined [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[さだか, sadaka] sicher, bestimmt [Add to Longdo]
まる[さだまる, sadamaru] entschieden_werden [Add to Longdo]
める[さだめる, sadameru] festsetzen, entscheiden [Add to Longdo]
[ていか, teika] Listenpreis, fester_Preis [Add to Longdo]
[ていき, teiki] bestimmte_Zeit(dauer), festgesetzte_Zeit(dauer) [Add to Longdo]
期券[ていきけん, teikiken] Saisonkarte, Monatskarte [Add to Longdo]
[ていかん, teikan] Satzung, Statut [Add to Longdo]
礎式[ていそしき, teisoshiki] Grundsteinlegung [Add to Longdo]
[じょうぎ, jougi] Lineal, Norm [Add to Longdo]
[ていしょく, teishoku] Menue, Gedeck [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top