ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

官员

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -官员-, *官员*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
官员[guān yuán, ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, / ] government official, #1,503 [Add to Longdo]
五角大楼官员[wǔ jiǎo dà lóu guān yuán, ˇ ㄐㄧㄠˇ ㄉㄚˋ ㄌㄡˊ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, / ] Pentagon official [Add to Longdo]
使领官员[shǐ lǐng guān yuán, ㄕˇ ㄌㄧㄥˇ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, 使 / 使] ambassador and consul; diplomat [Add to Longdo]
公安官员[gōng ān guān yuán, ㄍㄨㄥ ㄢ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, / ] public safety officials [Add to Longdo]
情报官员[qíng bào guān yuán, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, / ] intelligence official [Add to Longdo]
卫生官员[wèi shēng guān yuán, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, / ] health official [Add to Longdo]
高级官员[gāo jí guān yuán, ㄍㄠ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, / ] high ranking official; high level official [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This looks fine enough for the governor.[CN] 这些菜可以招待政府官员 The Yearling (1946)
My boarding officer has reported your protest about the seizure of your ship.[CN] 我的官员已经报告了,向我汇报了你对没收你的船的抗议 Pursuit of the Graf Spee (1956)
Like the time you carried on in St. Daniels over that charming young governor's aide.[CN] 像那次你在圣丹尼尔的时候 你嫉妒那个 迷人又年轻的官员一样 The Bad and the Beautiful (1952)
- I do not lie.[CN] 我从不说谎,身为罗马官员 Quo Vadis (1951)
I want to talk to the governor.[CN] 我要跟地方上的官员联系 Invasion of the Body Snatchers (1956)
It's not anything strange that there are corrupt officers in police departments.[CN] 警察部门有腐败官员并不奇怪。 The Asphalt Jungle (1950)
Mandarin is pleased with his new servant.[CN] 官员会对他的新雇员满意的 The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Government and Defense Department officials are concerned by reports of panic in several large eastern cities.[CN] 政府和国防部官员关注 几个东部大城市的恐慌报道 The Day the Earth Stood Still (1951)
When he returned years later with an army of mercenary, those same citizens not only opened their gates for him, but stood by while he executed members of the League of Government.[CN] 当他带领雇佣兵回来时 同样是那些市民 不仅打开城门欢迎他 还支持他处决政府官员 High Noon (1952)
And around the bloody guidon of the immortal 7th Cavalry... lie 212 officers and men.[CN] 在第七骑兵队 血红的队旗周围 躺着212位官员和士兵 She Wore a Yellow Ribbon (1949)
- The captain is a magistrate.[CN] 上尉是 地方官员 Quai des Orfèvres (1947)
Are you trying to bribe a city official?[CN] 你要贿赂政府官员吗? Scandal Sheet (1952)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top