ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -宗-, *宗*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[宗, zōng, ㄗㄨㄥ] ancestry, clan, family, lineage; religion, sect
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  示 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [ideographic] An altar 示 to the ancestor spirits found in one's home 宀,  Rank: 727

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zōng, ㄗㄨㄥ, ] school; sect; purpose; model; ancestor; family; surname Zong, #3,398 [Add to Longdo]
[zōng jiào, ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ, ] religion, #4,234 [Add to Longdo]
[zōng zhǐ, ㄗㄨㄥ ㄓˇ, ] objective; aim; goal, #6,956 [Add to Longdo]
[zǔ zōng, ㄗㄨˇ ㄗㄨㄥ, ] ancestor; forebear, #18,269 [Add to Longdo]
[zōng zú, ㄗㄨㄥ ㄗㄨˊ, ] Chinese clan, #29,706 [Add to Longdo]
[chán zōng, ㄔㄢˊ ㄗㄨㄥ, / ] Zen Buddhism; sanskrit Dhyana, #33,091 [Add to Longdo]
[zōng pài, ㄗㄨㄥ ㄆㄞˋ, ] sect, #36,897 [Add to Longdo]
唐太[Táng Tài zōng, ㄊㄤˊ ㄊㄞˋ ㄗㄨㄥ, ] second Tang emperor Taizong (reigned 626-649), #39,443 [Add to Longdo]
唐玄[Táng Xuán zōng, ㄊㄤˊ ㄒㄩㄢˊ ㄗㄨㄥ, ] Emperor Xuanzong of Tang (712-756), #43,535 [Add to Longdo]
[Lǐ Zōng rén, ㄌㄧˇ ㄗㄨㄥ ㄖㄣˊ, ] Li Zongren (1891-1969), a leader of Guangxi warlord faction, #46,098 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しゅうきょう, shuukyou] (n) ศาสนา

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しゅう, shuu] (n) sect; (P) [Add to Longdo]
[そうけ(P);そうか, souke (P); souka] (n) head of family; originator; (P) [Add to Longdo]
[しゅうがく, shuugaku] (n) (See 神学) study of religious doctrine [Add to Longdo]
[しゅうき, shuuki] (n) religious regulations [Add to Longdo]
[しゅうぎ, shuugi] (n) denominational doctrine; doctrine of a sect [Add to Longdo]
[しゅうきょう, shuukyou] (n) religion; (P) [Add to Longdo]
教右派[しゅうきょううは, shuukyouuha] (n) (the) religious right [Add to Longdo]
教音楽[しゅうきょうおんがく, shuukyouongaku] (n) religious music [Add to Longdo]
教家[しゅうきょうか, shuukyouka] (n) religionist [Add to Longdo]
教画[しゅうきょうが, shuukyouga] (n) religious painting or picture [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Asian religions inspire him to create splendid sculptures.アジアの教から閃きを得て、彼は複数の素晴らしい彫刻を生み出した。
You should think of their religions.あなたがたは彼らの教のことを考えなくてはなりません。
I don't care about your race or age or religion.あなたの人種、年齢、教は問いません。
Do you believe in any religion?あなたは何か教を信じていますか。
That company hires people without regard to race, religion, or nationality.あの会社は、人種や教、国籍に関係なく人を雇う。
That religious cult has got some pretty off the wall ideas.あの教団体はかなりいかがわしい教義にとりつかれている。
Soviet and Western observers have warned that if the Muslim republics do not join the commonwealth, they may form a separate group, setting up a volatile ethnic and religious split.イスラム系共和国が独立国家共同体に参加しない場合、それらの国々は独自の勢力を形成し、一触即発の民族的、教的な亀裂を生じかねない、とソ連、西側の消息筋は警告しています。
There was a great conflict between religion and science.かつては教と科学のあいだに大きな衝突があった。
Christianity and Islam are two different religions.キリスト教とイスラム教は異なった2つの教だ。
In this country there are only few examples that ideology and religion are helpful in character building for people.この国ではイデオロギーや教が人としての人格形成に役立つ例があまりに少ない。
But it was not successful for long because everyone, even religious people, had a strong attraction to the game.しかし、誰もが、教関係者でさえも、その競技に強い興味を抱いていたので、長くはうまくいかなかったのです。
This rite is part of their religion.その儀式は彼らの教の一部である。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our ancestors came to me![CN] 我看到我们的老祖 The Joy Luck Club (1993)
I went to tell everyone there he was distorting our religion.[JA] 私はそこにいる皆に言った 彼は私たちの教を歪めていると 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
Next, our ancestor touched my mouth.[CN] 接着老祖又摸了摸我的嘴 The Joy Luck Club (1993)
To prove it, our ancestor planted the seed in her womb.[CN] 这是老祖精心安排的 他已将天裕的种子 种在她的肚子里 The Joy Luck Club (1993)
What's wrong with living forever with your ancestors?[CN] 跟祖永远相守 这有什麽不好吗? Heaven & Earth (1993)
Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual...[JA] "ユダヤ人も異邦人も 派にかかわらず" "手を取り" "古き黒人霊歌を 共に歌う" Rock in the Road (2017)
- Are you a religious man, Mr. Rom?[JA] あなたは教家? The Legend of Tarzan (2016)
... the donor's genes are thus spread to the next generation when the receiver splits.[JA] 水曜日 (イサックのお母さんからの教的なメッセージ) Keen på å bade (2016)
Our ancestor also said this girl here... is Tyan-Yu's true spiritual wife... already growing his son![CN] 老祖还说 这姑娘才是天裕真正的老婆 她肚子里已经怀了天裕的儿子 The Joy Luck Club (1993)
Since when is engaging in religious and political debate online a punishable offense?[JA] いったいいつからネットでの違反が 教的で政治的討論専門になったのかしら? Fair Game (2016)
Someone who would step on his grandmother for us.[CN] 愿意为了我们背叛祖 Indecent Proposal (1993)
Is something in my religion bothering you?[JA] 神とか教とかって、意味わかんないじゃん。 イスラム教になにか言いたいことでもあるの? Keen på å bade (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しゅう, shuu] RELIGION, SEKTE [Add to Longdo]
[そうしょう, soushou] Meister, Lehrer [Add to Longdo]
[そうけ, souke] Hauptfamilie, Stammfamilie [Add to Longdo]
[しゅうと, shuuto] Anhaenger_einer_Sekte, Anhaenger_einer_Religion [Add to Longdo]
[しゅうきょう, shuukyou] Religion, Glaube [Add to Longdo]
[しゅうは, shuuha] (religioese) Sekte [Add to Longdo]
[しゅうそ, shuuso] Begruender_einer_Sekte [Add to Longdo]
谷岬[そうやみさき, souyamisaki] (Nordspitze Hokkaidos) [Add to Longdo]
[しゅうもん, shuumon] Sekte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top