ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -安-, *安*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
全衛生[あんぜんえいせい] health and safety
全衛生管理[かんぜんえいせいかんり] (n) sanitation and securement management

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[安, ān, ] peaceful, tranquil, quiet
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  女 [, ㄋㄩˇ]
Etymology: [ideographic] A woman 女 safe in a house 宀, Rank: 232

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ān, ㄢ, ] content; calm; still; quiet; to pacify; peace; surname An, #1,449 [Add to Longdo]
[ān quán, ㄢ ㄑㄩㄢˊ, ] safe; secure; safety; security, #361 [Add to Longdo]
[ān pái, ㄢ ㄆㄞˊ, ] to arrange; to plan; to set up, #974 [Add to Longdo]
[wǎn ān, ㄨㄢˇ ㄢ, ] Good night!; Good evening!, #1,411 [Add to Longdo]
[ān zhuāng, ㄢ ㄓㄨㄤ, / ] install; erect; fix; mount; installation, #2,198 [Add to Longdo]
[píng ān, ㄆㄧㄥˊ ㄢ, ] safe and sound; well; without mishap, #2,291 [Add to Longdo]
西[Xī ān, ㄒㄧ ㄢ, 西] Xī'ān prefecture level city and capital of Shǎnxī Province 陝西省|陕西省 in central north China; also Xi'an district of Liaoyuan city 遼源市|辽源市, Jilin, #3,359 [Add to Longdo]
[gōng ān, ㄍㄨㄥ ㄢ, ] (Ministry of) Public Security; public safety; public security, #3,438 [Add to Longdo]
[zhì ān, ㄓˋ ㄢ, ] law and order; public security, #3,781 [Add to Longdo]
[zǎo ān, ㄗㄠˇ ㄢ, ] Good morning!, #3,971 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[やすい, yasui] (adj) (ราคา)ถูก
[あんぜん, anzen] (adj) ปลอดภัย
全保障理事会[あんぜんほしょうりじかい, anzenhoshourijikai] (n) คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ, See also: 国連
[あんぴ, anpi] (n) ความปลอดภัย การรอดชีวิต
否情報[あんぴじょうほう, anpijouhou] (n) ข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือการรอดชีวิต
[あんてい, antei] (n) ความมั่นคง
[あんしん, anshin] (n, adj) ผ่อนคลาย, สบายใจ, สงบจิตสงบใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[やすい, yasui] (n, adj) ราคาถูก
置する[あんちする, anchisuru] (vt) ประดิษฐาน
うま[あんちする, yasuu ma] (n) ราคาถูก
全衛生[あんぜんえいせい, anzen'eisei] (n) ความปลอดภัยและชีวอนามัย
全衛生管理[かんぜんえいせいかんり, kanzen'eiseikanri] (n) การจัดการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[やすい, yasui] TH: ถูก  EN: cheap
らぎ[やすらぎ, yasuragi] TH: ความสงบ  EN: peace
らぎ[やすらぎ, yasuragi] TH: ความสงบทางใจ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[やす, yasu] (pref,suf) (1) cheap; (pref) (2) (See 請け合い) rash; thoughtless; careless; indiscreet; frivolous [Add to Longdo]
々;[やすやす, yasuyasu] (adv,adv-to) calmly; peacefully; painlessly; comfortably [Add to Longdo]
い(P);廉い[やすい, yasui] (adj-i) (1) cheap; inexpensive; (2) (い only) calm; peaceful; quiet; (P) [Add to Longdo]
かろう悪かろう[やすかろうわるかろう, yasukarouwarukarou] (exp) you get what you pay for [Add to Longdo]
[やすく, yasuku] (adv) inexpensively [Add to Longdo]
くつく;く付く[やすくつく, yasukutsuku] (v5k) to come cheaper [Add to Longdo]
く上がる;くあがる[やすくあがる, yasukuagaru] (exp,v5r) to cost little; to come cheap [Add to Longdo]
く上げる;くあげる[やすくあげる, yasukuageru] (v1) to make it less expensive [Add to Longdo]
く譲る[やすくゆずる, yasukuyuzuru] (v5r) to sell (a thing) cheap [Add to Longdo]
っぽい[やすっぽい, yasuppoi] (adj-i) cheap-looking; tawdry; insignificant; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"That's cheaper than a new hat," Susan answers.「でも新しく帽子を買うよりはいわよ」とスーザンが答える。 [F]
"That's fine," replied the girl. "I'll take ten yards."いですね。じゃあ10ヤードください。」小娘が答えた。
In 1995, Anode received architecture's most prestigious award.1995年、藤氏は建築におけるもっとも権威ある賞を受賞した。
It is cheaper to order by the dozen.1ダースいくらで注文したほうがい。
Is it cheaper to call after 9:00?9時以降に電話した方がいですか。
Desktop publishing lets you produce books quickly and cheaply. It's like killing two birds with one stone.DTPで本を作れば、いし早いし、まさに一挙両得だ。
The EC countries are working out a new security pact.EC諸国は新たな全保障条約を検討中です。
You can trust him with any job.あいつに仕事を任せておけば心だ。
That place's food is great and their prices are good but the fly in the ointment is their terrible location.あそこの食べ物はうまいし値段もいが、地の利が悪いのが難点だね。
But for your steady support, my mission would have resulted in failure.あなたの定的な支援がなければ、私の任務は失敗に終わっていたでしょう。
It's much cheaper to live on grains and vegetables you can grow in your garden.あなたの菜園で作れる穀物や野菜を食べて生活する方がずっと上がりだ。
You have just won a prize of $5000 in a California state safety competition for proper use of your seatbelt.あなたはシートベルトをちゃんと使用していたとして、カリフォルニア州交通全大会において賞金5000ドルを獲得されました。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
全インターロック[あんぜんインターロック, anzen inta-rokku] safety interlock [Add to Longdo]
全基準[あんぜんきじゅん, anzenkijun] safety policy [Add to Longdo]
全設計要件[あんぜんせっけいようけん, anzensekkeiyouken] safety design requirement [Add to Longdo]
全保護サービス[あんぜんほごサービス, anzenhogo sa-bisu] security service [Add to Longdo]
全保護ラベル[あんぜんほごラベル, anzenhogo raberu] security label [Add to Longdo]
全保護監査[あんぜんほごかんさ, anzenhogokansa] security audit [Add to Longdo]
全保護監査証跡[あんぜんほごかんさしょうせき, anzenhogokansashouseki] security audit trail [Add to Longdo]
全保護能力[あんぜんほごのうりょく, anzenhogonouryoku] security capabilities [Add to Longdo]
全保護付きアクセス管理[あんぜんほごつきアクセスかんり, anzenhogotsuki akusesu kanri] secure access management, MT [Add to Longdo]
全保護方針[あんぜんほごほうしん, anzenhogohoushin] security policy [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あん, an] FRIEDE, RUHE [Add to Longdo]
[あん, an] Friede, -Ruhe [Add to Longdo]
らか[やすらか, yasuraka] friedlich, ruhig [Add to Longdo]
[やすい, yasui] billig [Add to Longdo]
[あんじゅう, anjuu] ruhiges_Leben, friedliches_Leben [Add to Longdo]
[あんぜん, anzen] Sicherheit [Add to Longdo]
[あんぴ, anpi] das_Befinden, Gesundheit, Gesundheitszustand [Add to Longdo]
[あんてい, antei] Stabilisierung, Gleichgewicht [Add to Longdo]
[あんねい, annei] oeffentlicher_Friede, oeffentliche_Ruhe, oeffentliche_Wohlfahrt [Add to Longdo]
寧秩序[あんねいちつじょ, anneichitsujo] Ruhe_und_Ordnung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top