ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -宇-, *宇*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[宇, yǔ, ㄩˇ] building, house, room, structure; space, the universe
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  于 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [pictophonetic] building,  Rank: 1,156

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǔ, ㄩˇ, ] room; universe, #5,260 [Add to Longdo]
[yǔ zhòu, ㄩˇ ㄓㄡˋ, ] universe; cosmos, #5,342 [Add to Longdo]
航员[yǔ háng yuán, ㄩˇ ㄏㄤˊ ㄩㄢˊ, / ] astronaut, #11,950 [Add to Longdo]
航局[yǔ háng jú, ㄩˇ ㄏㄤˊ ㄐㄩˊ, ] space agency, #15,795 [Add to Longdo]
[yǔ háng, ㄩˇ ㄏㄤˊ, ] space flight, #27,229 [Add to Longdo]
[Yǔ wén, ㄩˇ ㄨㄣˊ, ] a branch of the Xianbei 鮮卑|鲜卑 nomadic people, #29,736 [Add to Longdo]
宙飞船[yǔ zhòu fēi chuán, ㄩˇ ㄓㄡˋ ㄈㄟ ㄔㄨㄢˊ, / ] spacecraft, #35,951 [Add to Longdo]
[dù yǔ, ㄉㄨˋ ㄩˇ, ] cuckoo; same as 杜鵑鳥|杜鹃鸟, #65,959 [Add to Longdo]
宙观[yǔ zhòu guān, ㄩˇ ㄓㄡˋ ㄍㄨㄢ, / ] world view, #68,277 [Add to Longdo]
[Jīn Yǔ zhōng, ㄐㄧㄣ ㄩˇ ㄓㄨㄥ, ] Kim Woo-jung, #72,705 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[[うちゅう, [ uchuu] (n) อวกาศ, จักรวาล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[うちゅう, uchuu] (n) จักรวาล, อวกาศ
宙ステーション[うちゅうステーション, uchuu sute^shon] (n) สถานีอวกาศ
宙局[うちゅうきょく, uchuukyoku] (n) สถานีอวกาศ
宙工学[うちゅうこうがく, uchuukougaku] (n ) วิศวกรรมอวกาศ
宙警察 [うちゅうけいさつ, uchuukeisatsu] (n ) ตำรวจอวกาศ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[う, u] (ctr) counter for buildings, etc. [Add to Longdo]
賀の神[うかのかみ, ukanokami] (n) (obsc) (See 賀神) god of harvests and wealth (syncretized with Saraswati, and often taking the form of a heavenly woman, a white snake or a fox) [Add to Longdo]
賀神[うがじん;うかじん, ugajin ; ukajin] (n) god of harvests and wealth (syncretized with Saraswati, and often taking the form of a heavenly woman, a white snake or a fox) [Add to Longdo]
[うちゅう, uchuu] (n) universe; cosmos; space; (P) [Add to Longdo]
宙ステーション[うちゅうステーション, uchuu sute-shon] (n) space station [Add to Longdo]
宙ロケット[うちゅうロケット, uchuu roketto] (n) space rocket [Add to Longdo]
宙医学[うちゅういがく, uchuuigaku] (n) space medicine [Add to Longdo]
宙化学;宙科学[うちゅうかがく, uchuukagaku] (n,adj-no) cosmo-chemistry; space science [Add to Longdo]
宙科学研究所[うちゅうかがくけんきゅうしょ, uchuukagakukenkyuusho] (n) Institute of Space and Astronautical Science; ISAS [Add to Longdo]
宙開発[うちゅうかいはつ, uchuukaihatsu] (n) space development; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Infinity space.果てしない宙。
Before Einstein, scientists used to think that space had no end.アインシュタイン以前、科学者は宙に際限がないものと思っていた。
The Apollo program greatly advanced our knowledge of the space.アポロ計画は宙に関する我々の知識を大いに増した。
America is ahead in space technology.アメリカは宙技術において進んでいる。
He is always writing about journey to other planets.いつもほかの惑星への宙旅行について書いている。
It was once believed that the earth was the center of the universe.かつては、地球が宙の中心であると思われていた。
The best efforts of the human race, in addition, were necessary to assist the gods in their cosmic task.さらに、人類の最善の努力が神々の宙的御業を補助するのに必要であった。
The space shuttles were designed to go to a space station.そのスペースシャトルは、宙ステーションに行くために設計された。
The spaceship was never to return to the earth.その宙船は2度と地球に戻れない運命になった。
The astronaut had to conduct many experiments in the space shuttle.その宙飛行士は、スペースシャトルの中でたくさんの実験をしなければならなかった。
The astronaut was seen to land on the moon.その宙飛行士は月に降り立つのを見られた。
The astronaut was slow to get used to the condition of weightlessness.その宙飛行士は無重力の状態になかなか慣れなかった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And Firewall Three is the station.[JA] そして第3は 宙ステーション Life (2017)
"Know ye not that ye are the temple of God,[CN] "Know ye not that ye are the temple of God, "岂不知你们是上帝的庙 Strange Cargo (1940)
The creature killed four of the six ISS astronauts, with a fifth, Dr. David Jordan, presumed dead, carrying it out into deep space.[JA] あの生物はステーションの 6人の乗組員のうち4人を殺した そして5人目は ディビッド・ジョーダン博士 彼は生物を宙の遠くへと 運ぶために死亡したと推定される Life (2017)
Calvin just came out. It grabbed my suit.[JA] カルヴィンが出てきた 宙服にしがみついてる Life (2017)
Empty your mind.[CN] 江贤 手和手臂不要用力 Episode #1.8 (2004)
Um... There's coolant for the spacesuits.[JA] あとは宙服用の 冷却水もある Life (2017)
You heard what he said, didn't you, about the temple of God?[CN] You heard what he said, didn't you, about the temple of God? 你听见他说什么了,是不是? 关于上帝的庙 Strange Cargo (1940)
You don't see NASA running off to a filing cabinet every time one of their astronauts says, "Houston, we have a problem."[JA] 宙で問題が発生しても NASAでは 書類棚へ走らない Sexy Rollercoasters (2017)
...individuals, yes. As atoms in the cosmos of Soviet Russia.[CN] 每一个人是的 作为苏联这个 宙的一分子 Ninotchka (1939)
"for the temple of God is holy, which temple ye are. "[CN] "for the temple of God is holy, which temple ye are. " "因为上帝的庙是神圣的, 这庙就是你们" Strange Cargo (1940)
How is it?[CN] 也是我的 Episode #1.4 (2004)
Calvin cracked the coolant system in her suit.[JA] カルヴィンが彼女の宙服の 冷却装置を壊した Life (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
宙局[うちゅうきょく, uchuukyoku] space station [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[う, u] HIMMEL [Add to Longdo]
[うだい, udai] die_ganze_Welt [Add to Longdo]
[うちゅう, uchuu] Universum, Weltall, Weltraum [Add to Longdo]
宙帽[うちゅうぼう, uchuubou] Astronautenhelm [Add to Longdo]
宙旅行[うちゅうりょこう, uchuuryokou] Weltraumflug [Add to Longdo]
宙飛行士[うちゅうひこうし, uchuuhikoushi] Astronaut [Add to Longdo]
都宮[うつのみや, utsunomiya] (Hauptstadt der Praefektur Tochigi) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top