ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

学科

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -学科-, *学科*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学科[xué kē, ㄒㄩㄝˊ ㄎㄜ, / ] subject; branch of learning; course, #3,613 [Add to Longdo]
学科[kuà xué kē, ㄎㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄎㄜ, / ] interdisciplinary; spanning several branches of science, #41,506 [Add to Longdo]
交叉学科[jiāo chā xué kē, ㄐㄧㄠ ㄔㄚ ㄒㄩㄝˊ ㄎㄜ, / ] interdisciplinary; interdisciplinary subject (in science) [Add to Longdo]
人文社会学科[rén wén shè huì xué kē, ㄖㄣˊ ㄨㄣˊ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄩㄝˊ ㄎㄜ, / ] humanities and social sciences [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
学科[がっか, gakka] (n) study subject; course of study; (P) [Add to Longdo]
学科試験[がっかしけん, gakkashiken] (n) examinations in academic subjects [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What subject do you like best?あなたはどの学科が好きですか。
Chris is in a risky situation in science class.クリスは学科の授業でおちこぼれそうです。
More often than not, students prefer club activities to academic classes.たいてい、学生は学科の授業よりクラブ活動の方が好きだ。
Which subject do you like best?どの学科が一番好きですか。
English has become my favorite subject.英語は私の好きな学科になった。
Geometry, about which I know nothing, seems a very dull subject.幾何学について私は何も知らないが、とても退屈な学科らしい。
What subject do you think he is interested in?君は彼がどの学科に興味を持っていると思いますか。 [M]
I like art and music among my school subjects.私は学科では美術と音楽が好きです。
Mathematics is my favorite subject.数学は私の好きな学科です。
Algebra is my favorite subject.代数は僕の得意な学科だ。 [M]
Philosophy is not so difficult a subject as you imagine it is.哲学はあなたがたが考えているほど難しい学科ではない。
Philosophy is not so difficult a subject as you imagine.哲学はあなたが想像するほど難しい学科ではない。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top