ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -季-, *季*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[季, jì, ㄐㄧˋ] a quarter-year, a season; surname
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [ideographic] The time for planting seeds 子 of grain 禾, Rank: 1279

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jì, ㄐㄧˋ, ] season; period; surname Ji, #2,525 [Add to Longdo]
[jì dù, ㄐㄧˋ ㄉㄨˋ, ] period of three month; quarter, used for financial matters, school, publications etc, #2,430 [Add to Longdo]
[dōng jì, ㄉㄨㄥ ㄐㄧˋ, ] winter, #3,363 [Add to Longdo]
[jì jié, ㄐㄧˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] time; season; period, #3,793 [Add to Longdo]
[xià jì, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧˋ, ] summer, #5,690 [Add to Longdo]
[jì jūn, ㄐㄧˋ ㄐㄩㄣ, / ] third in a race; bronze medallist, #6,435 [Add to Longdo]
[qiū jì, ㄑㄧㄡ ㄐㄧˋ, ] autumn; fall semester, #7,659 [Add to Longdo]
[chūn jì, ㄔㄨㄣ ㄐㄧˋ, ] springtime, #7,945 [Add to Longdo]
第一[dì yī jì dù, ㄉㄧˋ ㄧ ㄐㄧˋ ㄉㄨˋ, ] first quarter (of financial year), #8,641 [Add to Longdo]
[sì jì, ㄙˋ ㄐㄧˋ, ] four seasons, namely spring 春, summer 夏, autumn 秋 and winter 冬, #10,035 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きせつ, kisetsu] (n) ฤดูกาล

Japanese-English: EDICT Dictionary
[き, ki] (n) (1) season; (2) seasonal word or phrase (in haiku); (3) (See 一・2,半・1) year [Add to Longdo]
[きか, kika] (n) (1) (obs) end of summer; (2) sixth month of the lunar calendar [Add to Longdo]
[きかん, kikan] (n,adj-no) quarterly (e.g. magazine); (P) [Add to Longdo]
刊雑誌[きかんざっし, kikanzasshi] (n) (See 刊誌) quarterly (magazine) [Add to Longdo]
刊誌[きかんし, kikanshi] (n) (See 刊雑誌) a quarterly (magazine) [Add to Longdo]
寄せ[きよせ, kiyose] (n) (See 歳時記) dictionary of seasonal words (for haiku and haikai) [Add to Longdo]
[きご, kigo] (n) seasonal word (in haiku); (P) [Add to Longdo]
[きこう, kikou] (n) season; climate [Add to Longdo]
[きし, kishi] (n) last child [Add to Longdo]
詞;言葉[きことば, kikotoba] (n) (obsc) (See 語) seasonal word (in haiku) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There are four seasons in a year: spring, summer, fall and winter.1年には4つの節、春、夏、秋、冬がある。
How many seasons are there in a year?1年には節がいくつありますか。
The first season of the year is spring.1年の最初の節は春です。
Which season do you like the best?あなたはどの節が一番好きですか。
Roughly speaking, the seasons in England correspond with those in Japan.おおざっぱに言うと、英国の節も日本のものとほとんど同じだ。
It's not easy to come by watermelons at this time of year.この節にスイカを手に入れるのは容易ではない。
In this season we often suffer from an excess of rain.この節にはわれわれはしばしば多雨の害を受ける。
It's not easy come by apples at this time.この節にりんごを手に入れるのは楽ではない。
Food goes bad easily in this season.この節は食物がくさりやすい。
Eggs are cheap in this season.この節は卵が安い。
This country has four seasons.この国は節が4つあります。
However, the amount of wind available varies with the location and the season of the year.しかしながら、利用する風の量は場所や節によって異なる。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[き, ki] JAHRESZEIT [Add to Longdo]
[きせつ, kisetsu] Jahreszeit, Saison, -Zeit [Add to Longdo]
節外れ[きせつはずれ, kisetsuhazure] ausserhalb_der_Saison [Add to Longdo]
節風[きせつふう, kisetsufuu] Monsun [Add to Longdo]
[きご, kigo] Jahreszeit_andeutendes_Wort_im_Haiku [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top