ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -存-, *存*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[存, cún, ㄘㄨㄣˊ] to exist; to survive, to maintain; to keep, to store; to deposit
Radical: , Decomposition:   才 [cái, ㄘㄞˊ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [pictophonetic] seed, Rank: 384

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cún, ㄘㄨㄣˊ, ] exist; deposit; store; keep; survive, #1,778 [Add to Longdo]
[cún zài, ㄘㄨㄣˊ ㄗㄞˋ, ] to exist; to be, #385 [Add to Longdo]
[shēng cún, ㄕㄥ ㄘㄨㄣˊ, ] to exist; to survive, #2,437 [Add to Longdo]
[cún kuǎn, ㄘㄨㄣˊ ㄎㄨㄢˇ, ] to save money in a bank; bank deposit, #3,268 [Add to Longdo]
[kù cún, ㄎㄨˋ ㄘㄨㄣˊ, / ] property or cash held in reserve; stock, #4,022 [Add to Longdo]
[bǎo cún, ㄅㄠˇ ㄘㄨㄣˊ, ] to conserve; to preserve; to keep; save (a file), #4,207 [Add to Longdo]
[nèi cún, ㄋㄟˋ ㄘㄨㄣˊ, / ] memory; random access memory; RAM (computer); internal storage, #4,755 [Add to Longdo]
[cún chǔ, ㄘㄨㄣˊ ㄔㄨˇ, / ] memory; storage, #5,345 [Add to Longdo]
[chǔ cún, ㄔㄨˇ ㄘㄨㄣˊ, / ] stockpile; to store; to stockpile; storage, #8,707 [Add to Longdo]
[cún fàng, ㄘㄨㄣˊ ㄈㄤˋ, ] to deposit; to leave in sb's care, #9,478 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ぞんじ, zonji] (n) ทราบเรื่อง, เข้าใจเรื่อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ぞんぶん, zonbun] (adj, adv) เต็มที่, เท่าที่ต้องการ
[そんざい, sonzai] (n) (n) การดำรงอยู่,การมีอยู่,การอยู่,ชีวิต,ความเป็นอยู่

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
じる[ぞんじる, zonjiru] TH: ทราบ(รูปถ่อมตนของผู้พูด)  EN: to know (hum)

Japanese-English: EDICT Dictionary
じ;知(ateji)[ぞんじ, zonji] (n) (hum) (See 御じ,ずる,知・ぞんち) knowing [Add to Longdo]
じる[ぞんじる, zonjiru] (v1) (hum) (See ごじ) to think, feel, consider, know, etc.; (P) [Add to Longdo]
じ上げる[ぞんじあげる, zonjiageru] (v1,vt) (hum) to know; to think [Add to Longdo]
する[そんする, sonsuru] (vs-s) (See 在) to exist [Add to Longdo]
ずる[ぞんずる, zonzuru] (vz,vi) (hum) (See じる) to think, feel, consider, know, etc. [Add to Longdo]
[ぞんがい, zongai] (adj-na,adv,n) beyond or contrary to expectations [Add to Longdo]
[そんざい, sonzai] (n,vs,adj-no) existence; being; (P) [Add to Longdo]
在意義[そんざいいぎ, sonzaiigi] (n) meaning of life; meaning of one's existence [Add to Longdo]
在感[そんざいかん, sonzaikan] (n) one's presence (as felt by others) [Add to Longdo]
在者[そんざいしゃ, sonzaisha] (n) entity [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I know nothing about it.いっこうにじません。
Do you believe in UFOs?UFOの在を信じていますか。
Some believe in UFOs and others do not.UFOの在を信じるものもいるし、信じないものもいる。
You understand best how to use the machine.あなたがこの機械の使い方を一番よくごじでしょう。
I am very glad to see you.あなたにお目にかかって大変うれしくじます。
Maybe you don't know this, but nobody could ever take your place.あなたにはわからないかもしれないけど、あなたは私にとってかけがえのない在なのよ。 [F]
I am acquainted with your father.あなたのお父さんのことはじております。
Do you know your forefather?あなたの祖先をご知ですか。
Do you remember the town he was born?あなたは、彼が生まれた町をご知ですか。
Do you believe in UFOs?あなたはUFOの在を信じますか。
Do you know us?あなたは私たちをご知ですか。
You were my Yoda and I'll miss your right-on-target advice.あなたは私にとってヨーダのような在でした、あなたの的を射たアドバイスを恋しく思うでしょう。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そん, son] EXISTIEREN, DENKEN, WISSEN [Add to Longdo]
分に[ぞんぶんに, zonbunni] nach_Belieben, -frei [Add to Longdo]
[そんざい, sonzai] Dasein, Existenz [Add to Longdo]
[そんぞく, sonzoku] Fortdauer, Fortbestand [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top