ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -嬢-, *嬢*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[niáng, ㄋㄧㄤˊ, ] Japanese variant of 孃|娘; daughter; girl; wife, #91,642 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);娘[じょう, jou] (n) (1) unmarried woman; (n-suf) (2) (after a name) Miss; (3) (after a line of work) -ess; -ette; (P) [Add to Longdo]
さん[とうさん, tousan] (n,n-suf) (1) (hon) (See おさん・1) daughter (may be used a honorific after name); (2) (See おさん・2) young lady (esp. of respectable upbringing) (may be used a honorific after name) [Add to Longdo]
さん[とうさん, tousan] (n) (hon) (See いとさん) daughter (of a good family) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I ask to see your daughter.さんに会わせていただきたい。
What's your daughter's name?さんのお名前は?
Your daughter passed the examination, I hear.さんは試験に合格なさったそうですね。
This way, please, mademoiselle.様こちらへどうぞ。
Miss Nicholas swam from Dover on the English side to France in 8 hours and 58 minutes, then turned around and returned to England.ニコラスは8時間58分かけて英国側のドーバーからフランスに向かって泳ぎ、次に向きを変えて英国へ戻ってきた。
Having been in America for many years, Miss Tanaka is a very good speaker of English.田中は長年アメリカにいたので英語を話すのが非常にうまい。
He proposed to Miss Lee and she accepted him.彼がリーに結婚を申し込んだところ、彼女は承諾した。
He announced his engagement to Miss Brown.彼はブラウンとの婚約を発表した。
She was a rather prim and proper young lady.彼女はいささかとりすました良家のおさんだった。
Just what you'd expect of a young lady, you certainly weren't left to live as you pleased.さすが、お様。自由奔放な生活をしていたわけじゃないんだ。
She's pure bred blue-blood you see. Unfortunately that's no sort of put-on but her natural self.生粋のお様だからな。残念ながら悪戯とかじゃなくてあれで素だ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じょう, jou] TOCHTER, JUNGE DAME [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top