ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -嫁-, *嫁*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[嫁, jià, ㄐㄧㄚˋ] to marry, to give a daughter in marriage
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  家 (jiā ㄐㄧㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] woman,  Rank: 2,063

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jià, ㄐㄧㄚˋ, ] to marry (a husband), #3,187 [Add to Longdo]
[jià rén, ㄐㄧㄚˋ ㄖㄣˊ, ] to get married (of woman), #17,031 [Add to Longdo]
[zhuǎn jià, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] to remarry (of widow); to pass on (blame, cost, obligation, unpleasant consequence etc); to transfer (blame, guilt); to pass the buck, #18,265 [Add to Longdo]
[jià jiē, ㄐㄧㄚˋ ㄐㄧㄝ, ] to graft (a branch to a rootstock), #20,280 [Add to Longdo]
[chū jià, ㄔㄨ ㄐㄧㄚˋ, ] to get married (of woman), #20,872 [Add to Longdo]
[jià zhuāng, ㄐㄧㄚˋ ㄓㄨㄤ, / ] dowry (money given by the bride's family to the groom), #33,588 [Add to Longdo]
[hūn jià, ㄏㄨㄣ ㄐㄧㄚˋ, ] marriage, #38,218 [Add to Longdo]
[jià qǔ, ㄐㄧㄚˋ ㄑㄩˇ, ] marriage, #45,740 [Add to Longdo]
[zài jià, ㄗㄞˋ ㄐㄧㄚˋ, ] remarry, #59,204 [Add to Longdo]
[péi jià, ㄆㄟˊ ㄐㄧㄚˋ, ] dowry, #62,236 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[よめ, yome] (n) ลูกสะใภ้

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);娵;婦;媳[よめ, yome] (n) (1) wife; bride; (2) (one's) daughter-in-law; (P) [Add to Longdo]
いびり[よめいびり, yomeibiri] (n) bullying a young wife [Add to Longdo]
が笠;[よめがかさ;ヨメガカサ, yomegakasa ; yomegakasa] (n) (uk) (col) (See が笠貝) Cellana toreuma (species of limpet) [Add to Longdo]
が笠貝;笠貝[よめがかさがい;ヨメガカサガイ, yomegakasagai ; yomegakasagai] (n) (uk) (See が笠) Cellana toreuma (species of limpet) [Add to Longdo]
が君[よめがきみ, yomegakimi] (n) (See 三が日) mouse (euphemism used during the first three days of the year) [Add to Longdo]
き遅れ[いきおくれ, ikiokure] (n,adj-no) woman who missed the chance of getting married (because one is too old) [Add to Longdo]
ぎ先[とつぎさき, totsugisaki] (n) family a woman has married into [Add to Longdo]
[とつぐ, totsugu] (v5g,vi) to marry; (P) [Add to Longdo]
さん[よめさん, yomesan] (n) (col) wife [Add to Longdo]
[かす, kasu] (v5s) (1) (See する) to wed; to be married; (2) to shift blame to someone else [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In the U.S., it is common to give a present, such as glasses or a coffee-maker, to the bride at weddings.アメリカでは杯やコーヒーメーカーを結婚式で花にプレゼントすることがよくあります。
John casts the blame on others.ジョンは責任を他人に転する。
Mr Smith married daughter to a doctor.スミス氏は娘を医者にがせた。
Every Jack must have his Jill.どんな男にもそれ相当ののきてがあるもの。
Mother-in-law and daughter-in-law are a tempest and hailstorm.と姑の中は大嵐。
I have three daughters to marry off.にやらなくてはならない娘が3人いる。
The bride suddenly laughed.が突然笑った。
All at once the bride burst into laughter.が突然大笑いをした。
The bride's father showed up late for the wedding ceremony.の父は、おそくなって結婚式に顔を見せた。
The bride looked very beautiful.はたいへん美しく見えた。
The bride came into the room, with everyone staring at her.は皆の視線を浴びながら部屋に入ってきた。
The bride came into the room with lowered eyes and with everyone staring at her.は伏目がちに、満座の注目を浴びながら入場した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're flushed pretty like a bride drunk like that.[CN] 你醉成这样,活像个美 Grandma Gangsters (2010)
My wife just had our first baby.[JA] 俺のさんは第一子を出産したところだ Dragonstone (2017)
When that day comes, Sis's dowry will be earned back in full.[CN] 到时候姐的妆钱就赚回来了 Death and Glory in Changde (2010)
My future wife.[JA] 未来の俺の花 Beauty and the Beast (2017)
Good morning[JA] きっとベルを花にする! Beauty and the Beast (2017)
The White House spokesman called me out on TV a few hours after I was grabbed.[CN] 在我被绑架几小时后 白宫发言人就在全国电视上控诉我 这是一次有部署的栽赃祸的阴谋 Dark Matter (2010)
My daughter lives there, she's growing up so fast.[CN] 我女儿就住在那里 都快要人了 Six Degrees of Celebration (2010)
They're going to erect a monument in her honor.[CN] 春香也正式下 The Servant (2010)
I'm sure you don't want to see me being left on the shelf too[CN] 你也不希望我不出去的啦 Ice Kacang Puppy Love (2010)
I wonder what would have happened if I'd married your father...[CN] 当初我给你爸不知道会怎样 When Love Comes (2010)
(in English) Will you marry me?[CN] 你愿意给我吗 Six Degrees of Celebration (2010)
- You are unbelievable. - She's my brother's wife.[JA] 信じられない 彼女は俺の弟の 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[よめ, yome] (EINEN MANN) HEIRATEN;, BESCHULDIGEN [Add to Longdo]
[よめ, yome] -Braut, junge_Frau, Schwiegertochter [Add to Longdo]
[とつぐ, totsugu] (einen Mann) heiraten [Add to Longdo]
入り[よめいり, yomeiri] -Heirat [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top