ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -婚-, *婚*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[婚, hūn, ㄏㄨㄣ] to get married; marriage, wedding
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  昏 [hūn, ㄏㄨㄣ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 942

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hūn, ㄏㄨㄣ, ] to marry; marriage; wedding; to take a wife, #3,077 [Add to Longdo]
[jié hūn, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄨㄣ, / ] to marry; to get married, #1,453 [Add to Longdo]
[hūn yīn, ㄏㄨㄣ ㄧㄣ, ] matrimony; wedding; marriage, #2,807 [Add to Longdo]
[lí hūn, ㄌㄧˊ ㄏㄨㄣ, / ] to divorce; to be divorced from (one's wife or husband), #3,984 [Add to Longdo]
[hūn lǐ, ㄏㄨㄣ ㄌㄧˇ, / ] wedding ceremony; wedding, #4,180 [Add to Longdo]
[hūn shā, ㄏㄨㄣ ㄕㄚ, / ] wedding dress, #6,671 [Add to Longdo]
[xīn hūn, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄣ, ] newly wed, #11,654 [Add to Longdo]
[qiú hūn, ㄑㄧㄡˊ ㄏㄨㄣ, ] propose marriage, #13,257 [Add to Longdo]
[wèi hūn, ㄨㄟˋ ㄏㄨㄣ, ] unmarried, #14,042 [Add to Longdo]
[hūn qián, ㄏㄨㄣ ㄑㄧㄢˊ, ] pre-marital; pre-nuptual, #14,951 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
約者[こんやくしゃ, konyakusha] (n) คู่หมั้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
姻登録証[こんいんとうろくしょう, kon'intourokushou] (n) ทะเบียนสมรส
[こんやく, konyaku] (n) การสัญญา, การหมั้นหมาย
[こんいん, kon'in] (n) การสมรส การแต่งงาน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こんいん, kon'in] (n,adj-no,vs) marriage; matrimony; (P) [Add to Longdo]
姻挙行者[こんいんきょこうしゃ, kon'inkyokousha] (n) marriage solemnizer; marriage celebrant [Add to Longdo]
姻手続;姻手続き[こんいんてつづき, kon'intetsuduki] (n) marriage procedures; procedure of marriage [Add to Longdo]
姻色[こんいんしょく, kon'inshoku] (n) nuptial coloration (colouration) [Add to Longdo]
姻適齢[こんいんてきれい, kon'intekirei] (n) legal age of marriage [Add to Longdo]
姻届[こんいんとどけ, kon'intodoke] (n) marriage registration [Add to Longdo]
姻届書;姻届け書[こんいんとどけしょ, kon'intodokesho] (n) marriage registration [Add to Longdo]
姻法[こんいんほう, kon'inhou] (n) marriage laws [Add to Longdo]
姻要件具備証明書[こんいんようけんぐびしょうめいしょ, kon'inyoukengubishoumeisho] (n) certificate of legal capacity to contract marriage; certification of one's legal capacity to be married [Add to Longdo]
[こんか, konka] (n) the family of one's husband [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I don't mind if I keep working even after we're married," she said.「結してからも私働いて構わないわよ」と彼女は言った。 [F]
"Now and then I think of divorcing him." "You must be kidding!"「時々、彼と離しようと思うの」「冗談だろう!」
They had their marriage registered on February 5.2人は2月5日に姻届を出した。
They have announced their engagement.2人は約を発表した。
On March 15 we will have been married for 20 years.3月15日で私たちは結して20年になる。
At the end of March we'll marry.3月の終わりに私たちは結するつもりです。
Six month later we were married.6ヶ月後私たちは結した。
When you get married and have kids, you'll realize that actions speak louder than words.あなたが結し子供を持ったら、言葉より実践ということを悟るでしょう。
It is quite natural that you should think about your marriage.あなたが結のことについて考えるのはまったく当然だ。
When did you get married?いつ結したの。
I will never force you to marry him.あなたが彼と結するのを私は決して強要するつもりはない。
I am surprised that you should not know of their marriage.あなたが彼らの結を知らないとは驚いた。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am.[CN] 我结 Always (2011)
- And I want to marry you.[JP] - あなたと結 - なのになぜ... Detour (1945)
If that person is wonderful, can I propose to him first, mom?[CN] 我可以先向他求 Episode #1.5 (2004)
- Yeah.[CN] 我不想和你结 Evidence (2013)
Next week, we're going to make with the ring and the license. You and me. We'll be a team.[JP] 来週には指輪を買って 約だよ Detour (1945)
Vera Claythorne: that you did murder your sister's fiance, Richard Barclay.[JP] ヴェラ・クレイソーン あなたは姉の約者 リチャード・バークレイを殺した And Then There Were None (1945)
- Married?[CN] -结了? Just Friends (2005)
Wed?[CN] 结 结... The Last: Naruto the Movie (2014)
How long do you take married?[JP] して何年だね? Scarlet Street (1945)
I'm married.[CN] 我结 The Decision Tree (2013)
Or else, she would make some supreme, Class A sacrifice for me and die.[JP] し 彼女は立派な女性になる あるいは 俺のために自分を犠牲にし... 死ぬだろう Detour (1945)
No, I'm--[CN] ? True Confessions of a Hollywood Starlet (2008)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こん, kon] EHE [Add to Longdo]
[こんいん, kon'in] -Ehe, -Heirat, Vermaehlung [Add to Longdo]
姻法[こんいんほう, kon'inhou] Eherecht [Add to Longdo]
[こんやく, konyaku] Verlobung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top