ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -威-, *威*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[威, wēi, ㄨㄟ] might, power, prestige; to dominate
Radical: Decomposition: 戌 (xū ㄒㄩ)  女 (nǚ ㄋㄩˇ) 
Etymology: [ideographic] Dominating a woman 女 by force of arms 戈,  Rank: 622

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wēi xié, ㄨㄟ ㄒㄧㄝˊ, / ] to threaten; to menace, #2,162 [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] power; might; prestige, #3,351 [Add to Longdo]
[quán wēi, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄟ, / ] authority; authoritative; power and prestige, #4,205 [Add to Longdo]
[wēi lì, ㄨㄟ ㄌㄧˋ, ] might; formidable power, #6,680 [Add to Longdo]
[shì wēi, ㄕˋ ㄨㄟ, ] to demonstrate (as a protest); a demonstration; a military show of force, #8,853 [Add to Longdo]
[wēi wǔ, ㄨㄟ ˇ, ] might; formidable, #9,532 [Add to Longdo]
[Nuó wēi, ㄋㄨㄛˊ ㄨㄟ, ] Norway, #11,073 [Add to Longdo]
[Kē wēi tè, ㄎㄜ ㄨㄟ ㄊㄜˋ, ] Kuwait, #14,204 [Add to Longdo]
尼斯[Wēi ní sī, ㄨㄟ ㄋㄧˊ ㄙ, ] Venice; Venezia, #14,408 [Add to Longdo]
[quán wēi xìng, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄟ ㄒㄧㄥˋ, / ] authoritative; (having) authority, #14,934 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いげん, igen] (n) ความสง่างาม,ความสูงศักดิ์,ฐานันดรศักดิ์,ความมีเกียรติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[いりょく, iryoku] พลังอำนาจ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[い, i] (n) power; authority; might; influence; dignity; majesty [Add to Longdo]
あって猛からず;有って猛からず[いあってたけからず, iattetakekarazu] (exp) (See ありて猛からず・いありてたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle [Add to Longdo]
ありて猛からず;有りて猛からず;有て猛からず[いありてたけからず, iaritetakekarazu] (exp) (See 有って猛からず・いあってたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle [Add to Longdo]
を振るう[いをふるう, iwofuruu] (exp,v5u) to exercise authority [Add to Longdo]
[いあつ, iatsu] (n) (1) coercion; overpowering; (2) to overpower; to overawe; to daunt [Add to Longdo]
圧感[いあつかん, iatsukan] (n,adj-f) intimidating air; sense of intimidation [Add to Longdo]
圧的[いあつてき, iatsuteki] (adj-na) coercive; overbearing [Add to Longdo]
[いかく, ikaku] (n) (1) menace; threat; intimidation; (vs) (2) to threaten; to intimidate; (P) [Add to Longdo]
嚇射撃[いかくしゃげき, ikakushageki] (n) warning shot [Add to Longdo]
嚇的[いかくてき, ikakuteki] (adj-na) threatening; menacing [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.1960年代に日本の大学生は政府に対して示運動を起こした。
In 1995, Anode received architecture's most prestigious award.1995年、安藤氏は建築におけるもっとも権ある賞を受賞した。
That man is too boastful for my liking.あの人はあまり張るから好きになれない。
You can't just come in here and start ordering people around.いきなり入って来て張ってもらってもこまる。
The flu struck the metropolitan area.インフルエンザが都市部で猛を振るった。
Thus, they cannot be detected by other animals that threaten them.かくして、彼らに脅を与えるほかの動物に発見されないですむ。
Such conduct is beneath your dignity.こういう行いは君の信にかかわる。 [M]
From the look of the sky, the typhoon will probably be raging in all its fury about this time tomorrow.この空模様では、おそらく明日の今ごろは台風が猛をふるっているだろう。
The threats to this strategy are numerous.この作戦に対する脅は数多い。
This kind of bomb is a serious menace to the whole race.この種の爆弾は全人類にとって重大な脅だ。
Anybody who shows up late (at the party) has to chug!さあ、駆けつけ三杯、勢よくぱっといきましょう。
The doctor is a great authority on children's diseases.その医者は子供の病気に関して著名な権だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Senator, we are dealing with a major terrorist threat right now...[JA] 上院議員 ,私たちは 今 ,主要なテロリストの脅... 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)
Neville.[CN] 纳! Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
Will![CN] - In Time (2011)
What did you expect would happen if you let down your guard, if you announce to the world the terrorist threat has passed?[JA] 予測ができたのか 警戒を解除し テロリストの脅は過ぎ去ったと Casus Belli (2017)
WES.[CN]  New Nightmare (1994)
Widow.[CN] 多的事 Bringing Down the House (2003)
And it looks like they carried out their threat.[JA] そして彼らのように見える 彼らの脅を実行した。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
This is a high-value threat assessment.[JA] これは高い信憑性で 脅 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
Whatever direction the threat comes from, this is the best place to be.[JA] どの方角から脅が迫り来るとしても― この場所が一番安全 The Queen's Justice (2017)
Will![CN]  Unstoppable (2010)
If you tell people the threat is real, they'll believe it.[JA] あなた方が脅は本物だと言えば誰もが信じる Eastwatch (2017)
There were threats.[JA] 脅はありました Imminent Risk (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[い, i] AUTORITAET, WUERDE, DROHUNG, BEDROHUNG [Add to Longdo]
[いしん, ishin] das_Ansehen, Prestige [Add to Longdo]
[いせい, isei] -Macht, Einfluss, gute_Stimmung [Add to Longdo]
[いげん, igen] Wuerde [Add to Longdo]
[いかく, ikaku] drohen, warnen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top