ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

委员会

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -委员会-, *委员会*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
委员会[wěi yuán huì, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] committee, #1,174 [Add to Longdo]
欧盟委员会[Ōu méng wěi yuán huì, ㄡ ㄇㄥˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Commission of European Union, #17,840 [Add to Longdo]
中央委员会[zhōng yāng wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Central Committee, #22,425 [Add to Longdo]
中国共产党中央委员会[Zhōng guó Gòng chǎn dǎng Zhōng yāng Wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Central Committee of the Communist Party of China, #35,890 [Add to Longdo]
美国证券交易委员会[Měi guó zhèng quàn jiāo yì wěi yuán huì, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˋ ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] US Securities and Exchange Commission (SEC), #50,050 [Add to Longdo]
中国国民党革命委员会[Zhōng guó Guó mín dǎng Gé mìng Wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Revolutionary Committee of the Kuomintang, #75,315 [Add to Longdo]
中华人民共和国中央军事委员会[Zhōng huá Rén mín Gòng hé guó Zhōng yāng Jūn shì Wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄐㄩㄣ ㄕˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] PRC Central Military Commission, #75,490 [Add to Longdo]
国家发展计划委员会[guó jiā fā zhǎn jì huà wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] PRC State Development and Planning Committee, set up 1998 to replace State Planning Committee 國家計劃委員會|国家计划委员会, replaced in 2003 by National development and reform commission 國家發展和改革委員會|国家发展和改革委员会, #78,075 [Add to Longdo]
国家经济贸易委员会[guó jiā jīng jì mào yì wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / 貿] State Economic and Trade Commission (SETC), #97,436 [Add to Longdo]
奥林匹克运动会组织委员会[Ào lín pǐ kè yùn dòng huì zǔ zhī wěi yuán huì, ㄠˋ ㄌㄧㄣˊ ㄆㄧˇ ㄎㄜˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄟˋ ㄗㄨˇ ㄓ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Olympic organizing committee; abbr. to 奧組委|奥组委, #149,913 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- The grievance committee[CN] 申诉委员会 Bordertown (1935)
A copy of the Naval Heavy Armaments 1935 Committee's report.[CN] 重型装备1935委员会报告的副本一份 Night Train to Munich (1940)
The ladies' committee will call on you, ma'am.[CN] 妇女委员会将会联系你 The Grapes of Wrath (1940)
Yes, ma'am. Camp committee will call on you in the morning, get you fixed.[CN] 对,流民营委员会早上会拜访并安置你们 The Grapes of Wrath (1940)
Uh, what's the committee you're talkin' about?[CN] 你们谈的委员会是什么? The Grapes of Wrath (1940)
I want to refer to certain technical evidence... given before the Naval Heavy Armaments 1935 Committee.[CN] 我需要些技术证据... 就是重型装备1935委员会 给前海军部的 Night Train to Munich (1940)
The crime commission offers a $10,000 reward.[CN] 办案委员会提供 一万元捉拿赏金 His Girl Friday (1940)
Know about my committee?[CN] 知道我的委员会吗? 看报纸吗? Know about my committee? This Gun for Hire (1942)
I've come from Siberia, at the summons of the Central Committee of the Bolshevik Party.[CN] 我来自西伯利亚,应布尔什维克中央委员会召集 Baltic Deputy (1937)
Are you sure there was a '35 committee?[CN] 你确定有35年的委员会 Night Train to Munich (1940)
On the grievance committee of the bar association.[CN] 律师委员会投诉你 Bordertown (1935)
Now, if you want to go to the board and tell them I'm obstructing justice and ask them to revoke my license, hop to it.[CN] 如果你想告诉委员会我妨碍司法公正 要求他们撤销我的执照,就快去 The Maltese Falcon (1941)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top