ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

委员

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -委员-, *委员*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
委员[wěi yuán huì, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] committee, #1,174 [Add to Longdo]
委员[wěi yuán, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, / ] committee member; committee; council, #2,234 [Add to Longdo]
委员[wěi yuán zhǎng, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄓㄤˇ, / ] head of a committee, #13,757 [Add to Longdo]
欧盟委员[Ōu méng wěi yuán huì, ㄡ ㄇㄥˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Commission of European Union, #17,840 [Add to Longdo]
国务委员[guó wù wěi yuán, ㄍㄨㄛˊ ˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, / ] member of State Council (in China), #17,940 [Add to Longdo]
中央委员[zhōng yāng wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Central Committee, #22,425 [Add to Longdo]
政治委员[zhèng zhì wěi yuán, ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, / ] political commissar (during Russian and Chinese communist revolutions), #27,288 [Add to Longdo]
中国共产党中央委员[Zhōng guó Gòng chǎn dǎng Zhōng yāng Wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Central Committee of the Communist Party of China, #35,890 [Add to Longdo]
美国证券交易委员[Měi guó zhèng quàn jiāo yì wěi yuán huì, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˋ ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] US Securities and Exchange Commission (SEC), #50,050 [Add to Longdo]
中国国民党革命委员[Zhōng guó Guó mín dǎng Gé mìng Wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Revolutionary Committee of the Kuomintang, #75,315 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you hadn't given Commissar Razinin such a wonderful report about us...[CN] 如果不是你给拉辛尼恩委员 一份这么好的报告 Ninotchka (1939)
- The grievance committee[CN] 申诉委员 Bordertown (1935)
The ladies' committee will call on you, ma'am.[CN] 妇女委员会将会联系你 The Grapes of Wrath (1940)
Yes, ma'am. Camp committee will call on you in the morning, get you fixed.[CN] 对,流民营委员会早上会拜访并安置你们 The Grapes of Wrath (1940)
What was the name of that Commissar of the Board of Trade?[CN] 经济部委员叫什么名字? Ninotchka (1939)
I'll travel wherever there are Russian commissions.[CN] 我会去有俄国委员的地方 Ninotchka (1939)
"Commissar Razinin, Board of Trade, Moscow.[CN] 拉辛尼恩委员经济部 莫斯科. Ninotchka (1939)
I've come from Siberia, at the summons of the Central Committee of the Bolshevik Party.[CN] 我来自西伯利亚,应布尔什维克中央委员会召集 Baltic Deputy (1937)
- Good morning, comrade. - Good morning, Comrade Commissar.[CN] 早上好同志早上好 委员同志 Ninotchka (1939)
On the grievance committee of the bar association.[CN] 律师委员会投诉你 Bordertown (1935)
Commissar Razinin, Board of Trade, Moscow.[CN] 拉辛尼恩委员 经济部莫斯科 Ninotchka (1939)
I am Nina Ivanovna Yakushova, Envoy Extraordinary... acting under direct orders of Comrade Commissar Razinin.[CN] 我是尼娜. 艾维诺娃 雅库西娃 拉辛尼恩委员 派来的特使 Ninotchka (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top